Stavební a restaurátorská obnova – areál Velehrad

Registrační číslo: CZ.06.3.33/0.0/0.0/15-015/0000338

Investor: Arcibiskupství olomoucké
Doba trvání projektu: 01/2017 – 12/2019

  • Operační program: Integrovaný regionální operační program
  • Prioritní osa: 3 – Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí
  • Specifický cíl: 3.1 – Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví
  • Investiční priorita: 6c – Zachování, ochrana, propagace a rozvoj přírodního a kulturního dědictví
  • Celkové výdaje projektu: 113 760 844 Kč
  • Dotace z IROP: 104 722 048 Kč
  • Vlastní zdroje: 9 038 796 Kč

Cílem projektu je realizace stavební a restaurátorské obnovy vybraných částí areálu bývalého cisterciáckého kláštera Velehrad. Předmětem projektu je zejména revitalizace východního křídla konventu a na něj navazujících prostor, včetně restaurování a obnovení tzv. jezuitské kaple. Významnou součástí projektu je také soubor opatření ke snížení destruktivního působení vlhkosti v celém objektu kláštera a zkvalitnění jeho zabezpečení.

V rámci projektu budou v části rekonstruovaných prostor vybudovány depozitáře pro uchovávání uměleckých sbírek a tři nové expozice. Po ukončení projektu pak kromě zmiňovaných expozic budou zpřístupněny veřejnosti i další rekonstruované části kláštera formou rozšířeného prohlídkového okruhu. Veřejnost tak bude moci navštívit v podstatě všechny části klášterní budovy, které jsou zajímavé z architektonického či uměleckého hlediska.

Realizace projektu přispěje trvalému zachování této významné Národní kulturní památky a umožní komplexní prezentaci památkových hodnot a historie kláštera veřejnosti.