Obnova Arcibiskupského zámku a Podzámecké zahrady v Kroměříži: „DĚDICTVÍ MOCI, SLÁVY A ŠTĚDROSTI“

Registrační číslo: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004635

Investor: Arcibiskupství olomoucké
Doba trvání projektu: 03/2018 – 12/2022

  • Operační program: Integrovaný regionální operační program
  • Prioritní osa: 3 – Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí
  • Specifický cíl: 3.1 – Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví
  • Investiční priorita: 6c – Zachování, ochrana, propagace a rozvoj přírodního a kulturního dědictví
  • Celkové výdaje projektu: 246 339 819 Kč
  • Dotace z IROP: 226 028 538 Kč
  • Vlastní zdroje: 20 311 281 Kč

Cílem projektu je realizace stavební a restaurátorské obnovy vybraných částí areálu Arcibiskupského zámku v Kroměříži, zahrnující nejen obnovu samotného zámku, ale i objektu Mlýnské brány a vodního systému Podzámecké zahrady.

V rámci obnovy zámku dojde k funkčnímu a komunikační scelení dispozic, jehož cílem je především zlepšení přehlednosti a logičnosti jednotlivých funkcí a provozů v budově zámku. V průběhu realizace dojde k přemístění a dovybavení některých depozitářů, vytvoření nové expozice zámecké pokladnice, k rekonstrukci dlažeb v nádvoří opravě krovu a střechy, k částečné rekonstrukci elektroinstalace, instalace kvalitnějších zabezpečovacích systémů; dojde k restaurování stavebních konstrukcí zámku včetně dřevěných prvků, štukové výzdoby, výmalby a kovových prvků jakož i movitých prvků: nábytku, lustrů apod. Současně bude pořízeno nezbytné vybavení a zařízení interiéru zámku a dojde reinstalaci či zřízení nových expozic vč. pořízení exponátů.

Mlýnská brána projde komplexní stavební obnovou, během níž bude mimo jiné přemístěna trafostanice, která je v ní v současnosti instalována. Po rekonstrukci bude objekt zpřístupněn veřejnosti a bude v něm umístěna expozice Muzea arcibiskupské gardy

V rámci obnovy vodního systému Podzámecké zahrady dojde zejména k odbahnění a zpevnění břehů rybníků a vodotečí, včetně obnovení kaskády Mlýnské strouhy a rekonstrukce zázemí pro chov vodního ptactva. Součástí projektu je rovněž stavební obnova a restaurování Pompejské (Maxmiliánovy) kolonády včetně restaurování kašny a úpravy zeleně v okolí.

Realizace projektu významnou měrou přispěje trvalému zachování této památky zapsané na listině světového kulturního dědictví UNESCO a umožní komplexní prezentaci památkových hodnot a historie zámeckého areálu veřejnosti.

Projekt je spolufinancován Zlínským krajem.