Svatí

Život křesťana má mít vždy jeden cíl, tím je dosažení života věčného v nebi. Jako svaté označujeme ty, kteří tohoto cíle došli, neboť svým životem (nebo i smrtí) plně následovali příkladu Ježíše Krista a vydali tak hluboké svědectví o pravdě Evangelia.

„Svatost“ každého křesťana není jen vymyšlený ideál. Sám Bůh chce, abychom byli svatými. To nám říká v Bibli hned na několika místech. Jasněji to pochopíme, jestliže budeme výzvu ke svatosti chápat jako výzvu k opravdovosti či dokonalosti.

Je řada přikázání, představujících základní kodex křesťanské morálky, doplněna řadou evangelijních rad, v kterých se zvláštním způsobem vyjadřuje a konkretizuje Kristova výzva k dokonalosti – výzva ke svatosti. V bibli ve Třetí knize Mojžíšově se tato zcela zásadní Hospodinova výzva objevuje zcela jasně: „Buďte svatí, neboť já Hospodin, váš Bůh jsem svatý.“ Také z příběhu o bohatém mladíkovi (Mt 19, 16-22) si můžeme vzít poučení pro realizaci naší svatosti. Ježíš ho vybízí k úplné konverzi svých postojů: „Chceš-li být dokonalý, jdi, prodej, co ti patří, rozdej chudým, a budeš mít poklad v nebi; pak přijď a následuj mne.“ (Mt 19, 21). Kristus nám zde dává jasný návod, jak dosáhnout dokonalosti, neboli svatosti. Máme se rozpohybovat, nezůstat stát na místě, protože svatost vyžaduje dynamický vývoj, růst.

V církevní tradici není úcta ke svatým vyžadovaný kult, ale je to připomínka živého společenství církve pozemské – putující, a církve oslavené, která se raduje na věčnosti v Boží blízkosti. V životě světců můžeme spatřovat Boží působení v osobním životě každého člověka, pokud člověk sám přijme Boha do svého života a odpoví na jeho volání. Pro křesťana je odkaz světců výzva k podobně naplněnému životu, který sám o sobě je velkým Božím darem pro každého. Na prvním místě mezi světci ctíme Pannu Marii, Bohorodičku, matku Ježíše Krista. Ta je pro církev „vzor ve víře, lásce a dokonalém spojení s Kristem“ (sv. Ambrož).

Církevní dokumenty říkají, že svatými jsou nazýváni ti, kdo již zemřeli a jsou skrze Krista u Boha. Termín zahrnuje všechny oficiálně kanonizované – svatořečené svaté, ale zahrnuje potenciálně i všechny lidi dobré vůle. Společenství se svatými slouží k obohacení naší úcty a služby Bohu. Církev věří ve spojení svatých s Kristem a nám živým jsou svatí inspirací pro naši víru a následování. Můžeme je žádat o přímluvu, nikoli formou modlitby jako k Bohu, ale ve smyslu, aby se za nás přimlouvali. více


Převzato z Cirkev.cz