Ekumena

V rámci ekumenické spolupráce mezi křesťanskými církvemi je katolická církev zapojena do mnoha duchovních, kulturních a sociálních aktivit. Ačkoliv dějiny jsou poznamenány nejednotou mezi křesťany, prosazují se nyní snahy o budování vtahů a spolupráce založené na společné vůli stavět na tom, co křesťany spojuje, a ne rozděluje.

Při příležitosti Týdne modliteb za jednotu křesťanů v roce 2011 pronesl kardinál Dominik Duka kázání, kde vysvětluje podstatu ekumenismu: „Ekumena není rozmar, ani sebezáchovné puzení. Je to Boží příkaz. Je to přání našeho Pána Ježíše Krista, pravého Boha a pravého člověka, Syna Božího. Z textu (Matouš 5,21 -26) vyplývá, že prvním předpokladem ekumeny není láska, či přátelství, jak by se mohlo zdát, ale opravdová úcta k druhému bez snižování nebo ponižování, ale na prvním místě bez hněvu, odporu, či nenávisti, bez zatracování a nadávek, které by se nám mohly vrátit zpět na naši hlavu. O tom svědčí dějiny křesťanství a konfesních válek. Není to však jen minulost. Nevraživost nemůže být cestou ke smíření, ale odpuštění a následující odpuštění otevírá cestu ke vzájemné bratrské lásce.“ celý text

Po Druhém vatikánském koncilu vnímá katolická církev ekumenické úsilí jako velkou výzvu jak pro spolupráci. Ekumena začíná a buduje se tam, kde se křesťané společně modlí a naslouchají zvěsti Písma. Vzájemné ekumenické úsilí  naplňuje katolíky radostí a nadějí na vzájemné porozumění mezi křesťany. Pontifikát papeže Františka je ve znamení jeho aktivní účasti v ekumenické debatě.

V lednu 2016 papež František směrem k finské ekumenické delegaci prohlásil:  „V našem dialogu doposud přetrvávají některé rozdíly v učení i v praktikování. To nás však nesmí odrazovat, nýbrž spíše motivovat k pokračování společné cesty směřující ke stále větší jednotě a překonávání starých koncepcí a zdrženlivosti. Ve světě zraňovaném často konflikty a poznamenaném sekularismem a lhostejností, jsme všichni společně voláni, abychom se zasazovali o společné vyznávání Ježíše Krista a stávali se stále více důvěryhodnými svědky jednoty a strůjci pokoje a smíření.“ celá zpráva

Od roku 2008 je katolická církev přidruženým členem Ekumenické rady církví.


Převzato z Cirkev.cz