Modlitba

Podobně jako do každého lidského vztahu patří chvíle strávené společně a rozhovor, podobně i ke vztahu k Bohu patří modlitba.

Modlitba je komunikace s Bohem. Ta není výsadou několika vyvolených, nýbrž je určená všem lidem. Modlitba se může odehrávat různými způsoby, např. skrze rozhovor vlastními slovy „jako přítel s přítelem“, nasloucháním v tichu, co Bůh mluví v lidském srdci, skrze četbu Bible nebo i vyslovováním textů, které se v církvi v průběhu dějin ustálily. Častou modlitbou bývá také klanění (adorace) nebo růženec.

„Podle mého názoru modlitba není nic jiného než rozhovor s přítelem, se kterým se rádi a často scházíme o samotě, abychom si s ním mohli promluvit, protože nás miluje.“ (sv. Terezie z Avily)

Modlitba patří k člověku stejně jako dýchání, jídlo nebo láska. Když někdo prožívá radostné chvíle, může se obracet na Boha s děkováním. Když se cítí osamělý a nemá si s kým promluvit, zakouší, že s Bohem může kdykoliv rozmlouvat. Když se ocitá v nebezpečí, zjišťuje, že Bůh odpovídá na jeho volání o pomoc. Modlitba očišťuje. Vybavuje pro zápas s pokušením a posiluje ve slabosti. Modlitba odnímá strach, násobí síly, upevňuje vytrvalosti. Modlitba vnáší do života štěstí.

Ježíš, vzor křesťanské modlitby

Vzorem křesťanské modlitby je Ježíš Kristus. Základem jeho života byl důvěrný vztah, jaký může mít Syn k svému milujícímu Otci. Ježíš se nejen účastnil modliteb ve shromáždění a po židovském způsobu recitoval žalmy; spojení s Bohem Otcem bylo červenou nití celého jeho života. Často odcházel na osamělá místa, aby se modlil, někdy i v noci. V intenzivní modlitbě zůstával také před důležitými rozhodnutími. K Otci se obracel ve chvílích velké radosti. Modlitba jej ale provázela i v nejtěžších okamžicích jeho života.

Právě od Ježíše se můžeme modlitbě učit, na prvním místě tím, že vstoupíme do důvěrného vztahu s Bohem.

Více o modlitbě

Modlitbě je věnován samostatný web www.modlitba.cz.

 

Hlavní křesťanské modlitby

Modlitba Páně

Modlitba Páně je modlitba, kterou Ježíš naučil své přátele a kterou se od té doby modlí všichni křesťané.

Otče náš, jenž jsi na nebesích,

posvěť se jméno tvé.

Přijď království tvé.

Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.

Chléb náš vezdejší dej nám dnes.

A odpusť nám naše viny,

jako i my odpouštíme našim viníkům.

A neuveď nás v pokušení,

ale zbav nás od zlého. Amen.

Chvála nejsvětější Trojice

Chvála nejsvětější Trojice je křesťanským vyznáním, že jediný Bůh, ke kterému se modlíme, je zároveň Otec, Syn a Duch Svatý.

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen.

Znamení kříže

Věřící se tímto znamením (značí se na čele, na srdci a na ramenou) svěřují pod ochranu Boží. Vyjadřují také, že cokoliv konají, děje se ve jménu Božím.

Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.

Apoštolské vyznání víry

Modlitba–vyznání základního obsahu víry.

Věřím v Boha, Otce všemohoucího,

stvořitele nebe i země.

I v Ježíše Krista,

Syna jeho jediného,

Pána našeho;

jenž se počal z Ducha svatého,

narodil se z Marie Panny,

trpěl pod Ponciem Pilátem,

ukřižován umřel i pohřben jest;

sestoupil do pekel,

třetího dne vstal z mrtvých;

vstoupil na nebesa,

sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího;

odtud přijde soudit živé i mrtvé.

Věřím v Ducha Svatého,

svatou církev obecnou,

společenství svatých,

odpuštění hříchů,

vzkříšení těla

a život věčný.

Amen.

Vzývání Ducha Svatého

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.Modleme se: Bože, ty nám sesíláš svého Ducha, aby nás osvěcoval světlem pravdy; dej, ať nám tato jeho pomoc nikdy nechybí, abychom se dobře rozhodovali a správně jednali. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Pozdravení andělské (Zdrávas, Maria)

Stejně jako můžeme hovořit se svými přáteli nebo je poprosit o modlitbu, podobně se můžeme obrátit na naše „nebeské přátele“ neboli svaté. Ty můžeme například poprosit o modlitbu nebo jim svěřit nějaký konkrétní úmysl.

Pozdravení andělské je modlitba, ve které vyznáváme, že se Ježíš narodil z Marie, že se pro člověka stal člověkem, a prosíme o přímluvu jeho matku. První část pochází z biblického vyprávění o tom, jak anděl pozdravil Marii. Slova „požehnaná jsi mezi ženami“ zase řekla Marii Alžběta.

Zdrávas, Maria, milosti plná,

Pán s Tebou;

požehnaná jsi mezi ženami

a požehnaný plod života tvého, Ježíš.

Svatá Maria, Matko Boží,

pros za nás hříšné,

nyní i v hodinu smrti naší. Amen.

Anděl Páně

V této modlitbě si připomínáme chvíli, kdy Bůh přišel na náš svět. Mnozí křesťané se ji modlí ráno, v poledne a večer.

Anděl Páně zvěstoval Panně Marii

a ona počala z Ducha svatého.

Zdrávas, Maria…

Maria řekla: Jsem služebnice Páně,

ať se mi stane podle tvého slova.

Zdrávas, Maria…

A Slovo se stalo tělem

a přebývalo mezi námi.

Zdrávas, Maria…

Oroduj za nás, svatá Boží Rodičko, aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.

Modleme se: Pane, poznali jsme andělské poselství o vtělení Krista, tvého syna; Vlej nám, prosíme, do duše svou milost, ať nás jeho umučení a kříž přivede ke slávě vzkříšení. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Raduj se, Královno nebeská

Modlí se v době velikonoční (50 dní po Velikonocích) místo modlitby Anděl Páně.

Raduj se, Královno nebeská, aleluja,

protože splnil Pán slova svá, aleluja:

z mrtvých vstal, Matko, Ježíš tvůj, aleluja:

u něho za nás oroduj, aleluja.

V: Raduj se a vesel, Panno Maria, aleluja,

R: neboť Pán vpravdě z mrtvých vstal, aleluja.

Modleme se: Bože, vzkříšením svého Syna, našeho Pána Ježíše Krista, jsi naplnil svět radostí; na přímluvu jeho Rodičky, Panny Marie, dej, ať dosáhneme radostí života věčného. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Pod ochranu tvou

V této modlitbě svěřujeme Panně Marii svůj život a prosíme ji o ochranu. První část je doložená již v 1. polovině 3. století po Kr. Jedná se tedy o nejstarší dochovanou modlitbu církve k Panně Marii vzývané jako Bohorodička.

Pod ochranu tvou se utíkáme,

svatá Boží Rodičko.

Neodmítej naše prosby v našich potřebách,

ale ode všeho nebezpečí vysvoboď nás vždycky,

Panno slavná a požehnaná!

Paní naše,

prostřednice naše,

orodovnice naše,

u Syna nám smilování vypros,

Synu svému nás doporuč,

k Synu svému nás doprovoď.

Oroduj za nás, svatá Boží rodičko, aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.

Zdrávas Královno

Zdrávas Královno, matko milosrdenství,

živote, sladkosti a naděje naše, buď zdráva!

K tobě voláme, vyhnaní synové Evy,

k tobě vzdycháme, lkajíce a plačíce

v tomto slzavém údolí.

A proto, orodovnice naše,

obrať k nám své milosrdné oči

a Ježíše, požehnaný plod života svého,

nám po tomto putování ukaž,

ó milostivá,

ó přívětivá,

ó přesladká, Panno Maria!

Modlitba růžence

Růženec začíná vyznáním víry: Věřím v Boha. Následuje Otče náš, pak třikrát Zdrávas, Maria; po jménu Ježíš se postupně vkládají slova: 1. V kterého věříme, 2. V kterého doufáme, 3. Kterého milujeme. Sláva Otci. Jednotlivé desátky se skládají z modlitby Páně, deseti zdrávasů a chvalozpěvu Sláva Otci. Po jménu Ježíš se přidávají růžencová tajemství:

I. Tajemství radostná

kterého jsi z Ducha Svatého počala.s kterým jsi Alžbětu navštívila.kterého jsi v Betlémě porodila.kterého jsi v chrámě obětovala.kterého jsi v chrámě nalezla.

II. Tajemství světla

který byl pokřtěn v Jordánu.který zjevil v Káně svou božskou moc.který hlásal Boží království a vyzýval k pokání.který na hoře Proměnění zjevil svou slávu.který ustanovil Eucharistii.

III. Bolestná tajemství

který se pro nás krví potil.který byl pro nás bičován.který byl pro nás trním korunován.který pro nás nesl těžký kříž.který byl pro nás ukřižován.

IV. Tajemství slavná

který z mrtvých vstal.který na nebe vstoupil.který Ducha Svatého seslal.který tě, Panno, do nebe vzal.který tě v nebi korunoval.

Svatý otec Jan Pavel II. doporučil následující volbu tajemství:

pondělí: tajemství radostnáúterý: tajemství bolestnástředa: tajemství slavnáčtvrtek: tajemství světlapátek: tajemství bolestnásobota: tajemství radostnáneděle: tajemství slavná

Zdrávas Královno…

Oroduj za nás, Královno posvátného růžence,

L aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.

K Modleme se: Bože, tvůj jednorozený Syn nám svým životem, smrtí a zmrtvýchvstáním získal věčnou spásu. Dej nám, prosíme, když v posvátném růženci blahoslavené Panny Marie o těchto tajemstvích rozjímáme, ať také podle nich žijeme a dosáhneme toho, co slibují. Skrze Krista, našeho Pána.

L Amen.

Anděle Boží

Každý člověk dostal od Boha anděla, který jej chrání. Tito andělé však nemají nic společného s duchovními bytostmi, které se objevují v esoterické literatuře.

Anděle Boží, strážce můj,

rač vždycky být ochránce můj:

mě vždycky veď a napravuj,

ke všemu dobrému mě vzbuzuj.

Ctnostem svatým mě vyučuj,

ať jsem tak živ, jak chce Bůh můj.

Tělo, svět, ďábla přemáhám,

na tvá vnuknutí pozor dávám.

A tak s tebou ve spojení

ať vytrvám do skonání,

po smrti pak v nebi věčně

chválím Boha ustavičně.

Amen.

Modlitba za zemřelé

Již od prvních dob křesťanství se věřící modlili za věčný život pro ty, kdo zemřeli.

Odpočinutí věčné dej zemřelým, Pane,

a světlo věčné ať jim svítí.

Ať odpočinou v pokoji.

Amen.