Mše svatá

Mše svatá (eucharistie) je zdrojem a vrcholem celého křesťanského života. K ní se všechno upíná a není nic většího, čeho by bylo možné dosáhnout. Ježíšova oběť na kříži, při níž nám ukázal lásku až do krajnosti a očistil nás od hříchů, se při slavení mše svaté zpřítomňuje v našem čase. Tento obřad jsme si nevymysleli. Ježíš jej sám předal svým učedníkům při Poslední večeři.

Jak mše svatá probíhá?

V následujících odstavcích připojujeme průběh mše svaté včetně jejích slov. Pro zájemce o podrobnější informace jsou připraveny stránky www.liturgie.cz.

Pro větší přehlednost uvádíme v následujícím textu vysvětlivky a komentáře červeně a slova mše svaté černě. V textu používáme tyto zkratky:

K = kněz; L = lidé.

Každá mše má čtyři hlavní části:

  1. vstupní obřady,
  2. bohoslužbu slova,
  3. bohoslužbu oběti a
  4. závěrečné obřady.

1. Vstupní obřady

Ve vstupních obřadech se člověk připravuje na slavení tím, že vyzná svou hříšnost a je tak očištěn od lehkých hříchů. Součástí je zpěv „Pane, smiluj se“, který se někdy modlí v řečtině jako „Kyrie, eleison“. Tímto zvoláním, které se dříve prokazovalo panovníkům, vzdáváme hold Bohu. O nedělích a velkých svátcích se také zpívá chvalozpěv „Sláva na výsostech Bohu“ začínající slovy, která zazněla v Betlémě při Ježíšově narození.

Příchod a pozdrav

Při příchodu kněze se zpívá vstupní zpěv. Všichni se žehnají znamením kříže:

K: Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

L: Amen.

K: Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a společenství svatého Ducha ať je s vámi se všemi.

L: I s tebou.

Uvedení do bohoslužby a úkon kajícnosti

Kněz nebo jiný přisluhující může několika slovy uvést věřící do slavení mše svaté. Kněz vyzve ke kajícnosti, např. těmito slovy:

K: Dříve než uslyšíme Boží slovo a budeme slavit eucharistii, litujme svých hříchů.

Následuje chvíle ticha a úkon kajícnosti pokračuje některým z následujících způsobů:

1. způsob:

L: Vyznávám se všemohoucímu Bohu a vám všem, že často hřeším myšlením, slovy i skutky a nekonám, co mám konat: bijí se v prsa a říkají: je to má vina, má veliká vina. Dále pak pokračují: Proto prosím Matku Boží, Pannu Marii, všechny anděly a svaté i vás, bratři a sestry, abyste se za mě u Boha přimlouvali.

2. způsob

K: Smiluj se nad námi, Pane.

L: Hřešili jsme proti tobě.

K: Ukaž nám, Pane, své milosrdenství.

L: A dej nám svou spásu.

3. způsob:

K: Byls poslán uzdravovat duše, Pane: Smiluj se nad námi.

L: Pane, smiluj se nad námi.

K: Přišel jsi pozvat hříšníky, Kriste: Smiluj se nad námi.

L: Kriste, smiluj se nad námi.

K: Sedíš po pravici Otcově a zastáváš se nás, Pane: Smiluj se nad námi.

L. Pane, smiluj se nad námi.

Kněz úkon kajícnosti zakončí:

K: Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože, odpusť nám hříchy a doveď nás do života věčného.

L: Amen.

Kyrie

Následuje volání Kyrie, eleison, který se v některých případech vynechává.

K: Kyrie, eleison. L: Kyrie, eleison.

K: Christe, eleison. L: Christe, eleison.

K: Kyrie, eleison. L: Kyrie, eleison.

Nebo:

K: Pane, smiluj se. L: Pane, smiluj se.

K: Kriste, smiluj se. L: Kriste, smiluj se.

K: Pane, smiluj se. L: Pane, smiluj se.

Sláva na výsostech Bohu

O nedělích (mimo dobu adventní a postní), o slavnostech, o svátcích a při význačných příležitostech následuje chvalozpěv Sláva na výsostech Bohu.

Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle. Chválíme tě. Velebíme tě. Klaníme se ti. Oslavujeme tě. Vzdáváme ti díky pro tvou velikou slávu. Pane a Bože, nebeský Králi, Bože, Otče všemohoucí. Pane, jednorozený Synu, Ježíši Kriste. Pane a Bože, Beránku Boží, Synu Otce. Ty, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi; ty, který snímáš hříchy světa, přijmi naše prosby. Ty, který sedíš po pravici Otce, smiluj se nad námi. Neboť ty jediný jsi Svatý, ty jediný jsi Pán, ty jediný jsi Svrchovaný, Ježíši Kriste, se svatým Duchem ve slávě Boha Otce. Amen.

Vstupní modlitba

K: Modleme se.

Všichni se spolu s ním chvíli potichu modlí. Potom kněz s rozepjatýma rukama pronáší modlitbu, která končí slovy:

K: …po všechny věky věků.

L: Amen.

2. Bohoslužba slova

Během bohoslužby slova věřící naslouchají tomu, co jim chce Bůh říci skrze četbu Bible. Často se stává, že to, co jsme již mnohokrát slyšeli, v nás zarezonuje novým způsobem a Bůh k nám tak promluví.

Čtení z Bible

Jeden z věřících přednáší první čtení; všichni přítomní sedí a naslouchají. Na konci čtení řekne:

Slyšeli jsme slovo Boží.

L: Bohu díky.

Po prvním čtení se zpívá žalm, který je prastarou poetickou modlitbou. Lidé při něm zpívají nebo recitují verš, jenž se opakuje. O slavnostech a nedělích se také přednáší druhé čtení. Následuje zpěv před evangeliem a četba evangelia, při které z úcty všichni stojí.

K: Pán s vámi.

L: I s tebou.

K: Slova svatého evangelia podle N. (Matouše, Marka, Lukáše, Jana)

L: Sláva tobě, Pane.

Potom se čte evangelium. Na závěr kněz nebo jáhen řekne:

K: Slyšeli jsme slovo Boží.

L: Chvála tobě, Kriste.

Homilie

Výklad některého textu, který se právě přečetl. Při homilii lidé sedí.

Vyznání víry

Každou neděli a o slavnostech nebo při jiných významných příležitostech následuje společné vyznání víry, při kterém všichni stojí:

Věřím v jednoho Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země, všeho viditelného i neviditelného. Věřím v jednoho Pána Ježíše Krista, jednorozeného Syna Božího, který se zrodil z Otce přede všemi věky: Bůh z Boha, Světlo ze Světla, pravý Bůh z pravého Boha, zrozený, nestvořený, jedné podstaty s Otcem: skrze něho všechno je stvořeno. On pro nás lidi a pro naši spásu sestoupil z nebe. Následující větu říkají všichni skloněni (o slavnosti Zvěstování a Narození Páně vkleče). Skrze Ducha svatého přijal tělo z Marie Panny a stal se člověkem. Byl za nás ukřižován, za dnů Poncia Piláta byl umučen a pohřben. Třetího dne vstal z mrtvých podle Písma. Vstoupil do nebe, sedí po pravici Otce. A znovu přijde, ve slávě, soudit živé i mrtvé a jeho království bude bez konce. Věřím v Ducha svatého, Pána a dárce života, který z Otce i Syna vychází, s Otcem i Synem je zároveň uctíván a oslavován a mluvil ústy proroků. Věřím v jednu, svatou, všeobecnou, apoštolskou církev. Vyznávám jeden křest na odpuštění hříchů. Očekávám vzkříšení mrtvých a život budoucího věku. Amen.

Přímluvy

Bohoslužba slova končí prosbami. V nich přítomní prosí Boha za potřeby církve, za státní představitele, za spásu celého světa, za lidi v nesnázích a za místní společenství. Na jednotlivé prosby lidé většinou odpovídají slovy:

L: Prosíme tě, vyslyš nás.

3. Bohoslužba oběti

Příprava darů a modlitba nad dary

Zástupci věřících přinášejí dary chleba a vína, z nichž se stane Tělo a Krev Krista. Již od prvotních křesťanských dob se také v tuto chvíli koná sbírka pro potřebné nebo pro farnost. Kněz pronáší u oltáře modlitby, v nichž velebí Boha za dary chleba a vína. Přípravu zakončí kněz výzvou k lidem:

K: Modleme se, aby Bůh přijal oběť své církve.

L: Ať ji přijme ke své slávě a k spáse světa.

Kněz pak pronáší modlitbu, na kterou lidé odpovídají:

L: Amen.

Eucharistická modlitba

Modlitba začíná dialogem mezi knězem a věřícími:

K: Pán s vámi

L: I s tebou.

K: Vzhůru srdce

L: Máme je u Pána.

K: Vzdávejme díky Bohu, Otci všemohoucímu.

L: Je to důstojné a spravedlivé.

Pokračuje modlitba kněze, jejímž smyslem je spojení celého shromáždění věřících s Kristem ve vyznávání velikých Božích činů a v podání oběti. Poté všichni společně zpívají:

Svatý, Svatý, Svatý, Pán, Bůh zástupů. Nebe i země jsou plny tvé slávy. Hosana na výsostech. Požehnaný, jenž přichází ve jménu Páně. Hosana na výsostech.

Eucharistická modlitba pokračuje prosbou o seslání Ducha Svatého, aby chléb a víno proměnil na Tělo a Krev Ježíše Krista.  Poté se kněz modlí Kristova slova o ustanovení eucharistie. Při těchto posvátných okamžicích, kdy se z chleba a vína stává Tělo a Krev Krista, věřící klečí. Potom kněz zvolá:

K: Tajemství víry.

L: Tvou smrt zvěstujeme, tvé vzkříšení vyznáváme, na tvůj příchod čekáme, Pane Ježíši Kriste.

nebo

L: Kdykoli jíme tento chléb a kdykoli pijeme tento kalich, zvěstujeme tvou smrt a čekáme na tvůj příchod, Pane Ježíši Kriste.

nebo

L: Zachraň nás svým křížem, vysvoboď nás svým vzkříšením, Ježíši Kriste, Spasiteli světa.

Eucharistická modlitba pokračuje prosbou o seslání Ducha Svatého na ty, kdo budou eucharistii přijímat. Jménem církve kněz obětuje eucharistii Bohu Otci. Následují prosby za živé i zemřelé. Modlitba končí slovy:

K: Skrze něho a s ním a v něm je tvoje všechna čest a sláva, Bože Otče všemohoucí, v jednotě Ducha svatého po všechny věky věků.

L: Amen

Přijímání

Modlitba Páně

Mše sv. pokračuje Modlitbou Páně („Otče náš“), kterou kněz uvede těmito nebo jinými slovy:

K: Podle Spasitelova příkazu a podle jeho božského učení odvažujeme se modlit:

L: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.

K: Vysvoboď nás ode všeho zlého, Bože, a dej našim dnům svůj mír. Smiluj se nad námi a pomoz nám: Ať se nikdy nedostaneme do područí hříchu, ať žijeme v bezpečí před každým zmatkem a s nadějí očekáváme požehnaný příchod našeho Spasitele Ježíše Krista. Neboť tvé je království i moc i vláda navěky.

Pozdravení pokoje

K: Pane Ježíši Kriste, tys řekl svým apoštolům: Odkazuji vám pokoj, svůj pokoj vám dávám. Nehleď tedy na naše hříchy, ale na víru své církve, a podle své vůle ji naplňuj pokojem a veď k jednotě. Sepne ruce. Neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků.

L: Amen

K: Pokoj Páně ať zůstává vždycky s vámi.

L: I s tebou

K: Pozdravte se navzájem pozdravením pokoje.

Přítomní se navzájem pozdraví, např. podáním ruky se slovy: „Pokoj s tebou“.

Lámání chleba

Kněz láme proměněný chléb a jednu částečku vkládá do kalicha. Věřící se přitom modlí:

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi.

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi.

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, daruj nám pokoj.

Přijímání

Kněz ukáže shromážděným hostii a říká:

K: Hle, Beránek Boží, ten, který na sebe vzal hříchy světa. Blahoslavení, kdo jsou pozváni k večeři Beránkově.

L: Pane, nezasloužím si, abys ke mně přišel, ale řekni jen slovo, a má duše bude uzdravena.

Následuje Svaté přijímání, kdy věřící přijímají Tělo, příp. i Krev Krista. K přijímání může přistoupit pouze pokřtěný katolík, který očistil své srdce svátostí smíření (zpovědí).

Modlitba po přijímání

Kněz pronese modlitbu, po které lidé odpovídají:

L: Amen

4. Závěrečné obřady

Na toto místo se mohou vsunout krátká sdělení, pak kněz udělí požehnání:

K: Pán s vámi.

L: I s tebou.

K: Požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch svatý.

L. Amen.

Závěrečné požehnání může kněz také udělovat slavnostní formou. Napřed vyzve lid: „Skloňte se před Bohem a přijmete požehnání“, a následně pronáší slova požehnání. Lidé pokaždé odpovídají: „Amen.“

K: Jděte ve jménu Páně.

L: Bohu díky.


Převzato z Cirkev.cz