Řeholní řády a komunity

Řeholní řády a komunity jsou odpovědí pro všechny, které uchvátilo učení Ježíše Krista a chtějí mu věnovat svůj veškerý čas. Existují desítky řádů a každý má trochu jiné poslání. Hlavním úkolem Dominikánů je hlásání evangelia, Milosrdní bratři se starají o nemocné a sestry Paulínky zajišťují, aby se křesťanské hodnoty šířily v médiích. Některé řády věnují většinu času modlitbám a čas v klášteře tráví v úplném tichu. V naší diecézi působí celkem 28 řeholních komunit a každá svým způsobem přispívá k duchovnímu rozvoji v našem regionu.

Řeholní řády, které se nacházejí a působí na území arcidiecéze

Řeholní život je charakterizován dobrovolně přijatým závazkem zachovávat evangelijní rady neboli sliby chudoby, čistoty a poslušnosti a žít ve společenství. Každé společenství řeholního života má vlastní zaměření, obvykle charakterizované principy života svého zakladatele. Většinou se členové jednoho společenství navenek vyznačují charakteristickým oděvem, přijetí do společnosti se děje formou veřejného slibu.

Mužské řeholní řády

DOMINIKÁNI  Řád bratří kazatelů (OP)

Řád byl založen r. 1216 v jižní Francii Dominikem Guzmánem. Úkolem bratří byla a je především kazatelská činnost. Řádové charisma:  Mluvit s Bohem nebo o Bohu.“ Oděv dominikánů se skládá z bílého hábitu, bílého škapulíře, kapuce, koženého pásu (cingulum) a černého pláště.

 • Klášter dominikánů Olomouc
 • Klášter dominikánů Uherský Brod

FRANTIŠKÁNI Řád menších bratří františkánů (OFM)

Františkáni žijí a pracují v duchu hodnot, které šířil sv. František z Assisi: chudoba, prostota, bratrství, hlásání evangelia všemu stvoření. Řádové charisma: Pokoj a dobro. Řádový oděv tvoří tmavohnědý hábit s volnou kapucí přepásaný bílým provazovým cingulem se třemi uzly.

 • Konvent v Moravské Třebové
 • Konvent v Uherském Hradišti

JEZUITÉ Tovaryšstvo Ježíšovo (SI)

Jezuitský řád byl založen sv. Ignácem z Loyoly. Zakladatel řádu učil nacházet Boha ve všech věcech a všude mu sloužit. Jezuité jsou dlouhodobě početně největším řeholním řádem. Jeho činnost se soustřeďuje zejména na pastorační a misijní činnost a na oblast vědy a vzdělávání.

 • Rezidence Olomouc
 • Rezidence Svatý Hostýn
 • Rezidence Velehrad

KAPUCÍNI Řád menších bratří kapucínů (OFMCap.)

Řád vznikl v 16. století jako jedna z větví františkánů. Kladou důraz na vnitřní modlitbu.  Řádový oděv tvoří tmavohnědý hábit s výrazně dlouhou a špičatou kapucí přepásaný bílým provazovým cingulem se třemi uzly. Řádové charisma:  U Něho si vždycky odpočinu.

 • Konvent v Olomouci

KARMELITÁNI Řád bratří Blahoslavenné Panny Marie Karmelské (OCarm.)

Původně poustevnické společenství se vytvořilo na hoře Karmel ve Svaté zemi v době křížových výprav a bylo ovlivněno jejich ideálem sloužit Kristu s bezvýhradnou obětavostí a věrností. Řádové charisma: Horlivostí horlím pro Hospodina, Boha zástupů.

 • Konvent v Olomouci – Hejčíně

KOMUNITA BLAHOSLAVENSTVÍ (Kom. Blah.)

Komunita Blahoslavenství byla založena Efraimem a Josette Croissantovými a dalším manželským párem, 25. května 1973 ve Francii,  pod názvem Komunita Lva z Judy a obětovaného Beránka. Tento název vyjadřuje touhu následovat Ježíše Krista jako ukřižovaného Beránka a mít tak podíl na jeho vítězství, které se projevilo vzkříšením.  Lev a beránek se nachází na komunitním znaku a stejné tajemství se odráží v komunitních barvách: bílé a hnědé. Hnědá – symbol kříže, ponížení, pokory. Bílá – symbol vzkříšení, vítězství, oslavení.

 • Dolany u Olomouce

MARIÁNI Kongregace kněží mariánů (MIC)

Zakladatelem Kongregace kněží Mariánů Neposkvrněného početí Panny Marie je blahoslavený o. Stanislaw Papczynski. Dnes Mariáni vedou mariánská poutní místa a farnosti po celém světě, šíří apoštolát Božího milosrdenství.

 • Řeholní dům Brumov – Bylnice

NĚMEČTÍ RYTÍŘI Řád bratří domu Panny Marie v Jeruzalémě (OT)

Členové řádu se cítí posláni hlásat evangelium slovem i aktivními činy, snaží se pomáhat především potřebným, nemocným a slabým. Oděv tvoří bílé pláště doplněné o typické černé kříže. Řádové charisma: Pomáhat a léčit.

 • Bouzov

PIARISTÉ Řád Piaristů (SchP)

Piaristé jsou společenstvím modlitby, práce a bratrské formace. Piaristé jsou tam, kde jsou mladí. Zaměřují se na křesťanskou výchovu prostřednictvím školství a duchovní činnosti. Kromě tří obvyklých slibů mají i slib zvláštní péče o křesťanskou výchovu. Charisma řádu: Zbožnost a věda.

 • Strážnice

PREMONSTRÁTI Řád premonstrátů (OPraem.)

Řád založil sv. Norbert ve francouzském Prémontré jako spojení života v klášteře a modlitbě s životem apoštolátním (mimo klášter). Řádové charisma: Připraveni ke každému dobrému dílu. Bratři premonstráti mají bílý řeholní oděv, skládající se z bílé tuniky, škapulíře, biretu a také cingula.

 • Olomouc – Klášterní Hradisko
 • Svatý Kopeček u Olomouce

SALESIÁNI Salesiáni Dona Boska (SDB)

Své kořeny mají na periferii Turína v severní Itálii, kde kněz Jan Bosco rozvinul dílo pro chudé a opuštěné kluky. Řádové charisma: Dej mi duše, ostatní si vezmi.  (Don Bosco)

 • Dům Ignáce Stuchlého Fryšták
 • Dům sv. Josefa dělníka Prostějov
 • Dům bl. Aloise Versiglia Zlín – Jižní Svahy

SALVATORIÁNI Společnost Božského Spasitele (SDS)

Zakladatelem Salvatoriánů je otec František Jordan, který chodil mezi lidi bez ohledu na jejich sociální postavení i věk a hlásal slovo Boží. Řádové charisma: Dokud žije ve světě jediný člověk, který nezná a nemiluje Ježíše Krista, nesmíš odpočívat.

 • Prostějov

VERBISTÉ Společnost Božího Slova (SVD)

V roce 1875 ji založil sv. Arnold Janssen  v Steylu (dnešní Nizozemsko). Celoživotním povoláním  sv. Arnolda bylo žít a pracovat pro velké misijní dílo Církve.

 • Nový Hrozenkov

VINCENTÍNI (LAZARISTÉ) Misijná spoločnosť sv. Vincenta de Paul (CM)

Kongregaci založil sv. Vincenc z Pauly roku 1625.  Jejím hlavním posláním je výchova kněží, 

péče o staré, nemocné, sirotky a mravně pokleslé osoby. Černé (původně bílé) oděvy doplněné o osmišpičaté zelené kříže, dnes obvykle zlatě lemované.

 • Dům Loštice

Ženské řeholní řády

DOMINIKÁNKY Česká kongregace sester dominikánek (OP)

Následují zakladatel řádu sv. Dominika Guzmána.  Charisma řádu: Chválit, žehnat, kázat. Řeholní oděv: dlouhé bílé šaty a dlouhý černý závoj.

 •  Olomouc
 • Bojkovice

KLARISKY – KAPUCÍNKY Řád sester klarisek – kapucínek ( OSCCap.)

Posláním je modlitba, žít život pro druhé a spolu s druhými. Pro svůj životní způsob volí řeholi sv. Kláry. Řeholní oděv klarisek je hábit ve tvaru kříže, hnědé nebo černé barvy, přepásaný cingulem a hnědý nebo černý závoj. U laických sester má pak závoj bílou barvu. Charisma řádu: Syn Boží se nám stal cestou. (Sv. Klára)

 • Šternberk

VINCENTKY  Kongregace Milosrdných sester sv. Vincence de Paul (SV)

Posláním je péče o seniory, děti, dlouhodobě nemocné, tělesně a duševně trpící. Sestry provozují Nemocnici Milosrdných sester svatého Vincence de Paul, jejíž většinu představuje doléčovací zařízení pro dlouhodobě nemocné.

 • Kroměříž

VORŠILKY  Římská Unie řádu sv. Voršily (OSU)

Zaměřuje se na pastoraci, evangelizaci a výchovu mládeže.

 • Olomouc

KARMELITKY Kongregace sester karmelitánek „Institut Naší Paní z Karmelu“ (INSC)

Za svůj cíl označují sestry šířit Boží slávu pro dobro duší. Tento cíl uskutečňují ve farnostech, kde se věnují především katechezi a práci se skupinami dětí a mládeže. Pomáhají mladým lidem odhalovat jejich povolání tím, že je uvádí do života modlitby, skrze niž člověk hledá vůli Boží, a uskutečňuje ji ve svém životě. Kromě toho se sestry věnují péči o nemocné v nemocnicích, opatrování starých a opuštěných lidí v domovech důchodců a pečovatelské službě potřebným.

 • Zlín – Štípa

Kongregace Milosrdných sester sv. Kříže (SCSC)

Spiritualita Kongregace je pevně svázána s františkánskou spiritualitou a soustředí se na tajemství kříže, Zmrtvýchvstání Pána a následování Krista, věnuje se hlavně pomoci nemocným a potřebným a práci ve školství. Charisma kongregace: Co je potřeba doby, je vůle Boží.

 • Kroměříž
 • Boršice u Buchlovic
 • Bystřice pod Hostýnem
 • Olomouc

Kongregace Milosrdných sester III. Řádu sv. Františka (SMFO)

Nejvyšším pravidlem života je evangelium, které slibujeme zachovávat životem v poslušnosti, chudobě a čistotě.

 • Olomouc
 • Uherské Hradiště

Kongregace sester Neposkvrněného Početí Panny Marie III.řádu sv. Františka z Assisi (C.Im.Conc.)

Zachovávat svaté evangelium našeho Pána Ježíše Krista životem v poslušnosti, v chudobě a v čistotě.

 • Olomouc
 • Uherský Brod

PREMONSTRÁTKY Kongregace sester premonstrátek (SPraem.)

Hlavním posláním je slavení liturgie a přímluvná modlitba. Charisma: Jedna duše a jedno srdce v Bohu.

 • Svatý Kopeček u Olomouce

Kongregace sester sv. Cyrila a Metoděje (SCM)

Jsme ženská apoštolská kongregace, která vznikla na našem území. K cíli, „aby všichni jedno byli“ (J 17,21), je zaměřená i výchovná, pastorační a sociální činnost kongregace.

 • Olomouc
 • Velehrad

Komunita misijních sester Služebnic Ducha Svatého (SSpS)

Misijní činnost zahrnuje pastorační práci a katechezi, vyučování a výchovu mládeže, vzdělávání dospělých, pastorace ve věznicích.

 • Kelč

Komunita blahoslavenství (Kom. Blah.)

Ženská větev zasvěceného života, ostatní viz mužské řeholní řády.

 • Dolany u Olomouce

Společnost sester Ježíšových (SSJ)

Sestry žijí v duchu ignaciánské spirituality a zasvěcují se Bohu sliby chudoby, čistoty a poslušnosti. Nenápadným způsobem života ve světě a svou službou – v církvi, zdravotnictví, školství – chtějí zprostředkovávat druhým setkání s Bohem a jeho blízkostí. Mladým lidem se věnují v osobním doprovázení při rozlišování duchovního povolání.

 •  Olomouc
 •  Kožušany