(kraj Olomoucký, arcidiecéze olomoucká, děkanát Konice)

Pouť k Panně Marii v Suchdole u Prostějova

Poutě ve farnosti

Poloha: 20 km ZSZ od Prostějova. Silnicí na Ohrozim ve Vicově odbočit na Ptení, přes Ptenský Dvorek do Suchdola-Jednova. Mapa.

Římskokatolická farnost

Historie a popis poutního místa: barokní poutní kostel vděčí za svůj vznik studánce zvané Svatá voda, kde podle zbožné pověsti, docházelo k zázračným uzdravením. Z vděčnosti za vyslyšené prosby byla na dubě v blízkosti studánky umístěna dřevěná socha Bolestné Panny Marie – Pieta, ke které začali přicházet poutníci ze širokého okolí se svými prosbami.

Vzrůstající počet lidí byl důvodem pro postavení kaple, což uskutečnil klášter sv. Kláry v Olomouci, který měl v blízkém Ptení velkostatek. V prvé etapě (r. 1766) byla nad studánkou postavena kaple, jako presbytář budoucího chrámu, do kterého byla Pieta, dočasně umístěná ve farním kostele ve Ptení, přenesena. Za josefinských reforem byl olomoucký klášter klarisek zrušen (r. 1782) a dokončení druhé etapy výstavby kostela se uskutečnilo až v letech 1807-1810.

Do dnešní podoby byl kostel zkompletován v letech 1905-1910, kdy byla přistavěna věž a průčelí chrámu se sochami sv. Františka z Asissi a sv. Benedikta, spolupatrona Evropy.

Původní pramen vyvěrá pod hlavním oltářem a je vyveden mimo kostel do vodní kaple s přístupem od silnice.

Při vstupu do chrámu upoutá poutníka neobyčejně světlý interiér jasných barev, sladěný s vnitřní výzdobou. Hlavní oltář má nad svatostánkem původní dřevěnou sochu Bolestné Matky Boží. Boční oltáře jsou zasvěcené sv. Josefu a sv. Janu Nepomuckému. Sochy sv. Cyrila a Metoděje, sv. Martina, sv. Vavřince, sv. Šebestiána byly zhotoveny v Tyrolích. Chrámová valená klenba je vyzdobena medailonem zobrazujícím Kristovo narození. Svatyně působí radostným dojmem, nutí nás k tichému zamyšlení a poděkování tomu obětavému společenství, které se o tuto krásu stará. Poutník může být hrdý, že spolu s ním zachovává víru národa pro příští generace.

Z historie suchdolských poutí je známé, že přicházelo až 10 000 poutníků za rok, počet poutních průvodů ze širokého okolí býval kolem 50. Tradice poutí nezanikla, i v dnešní době je počet značný.

Na farním pozemku byla vybudována Mariánská zahrada jako místo pro ztišení, meditaci i odpočinek v pěkném prostředí.

Poutě: 1. května – pouť dětí a mládeže. Na tuto pouť připutuje (převážně pěšky či na kolech) nejen z blízkého okolí vždy kolem 250ti dětí a mládeže, pro které je nachystané občerstvení a různé hry a soutěže na hřišti.
Hlavní „velká“ slaví se 1. neděli v červenci, „malá“ pout následující neděli, Porciunkule – v neděli blíže k 4. 8., pouť v neděli blíže svátku Narození Panny Marie (8. 9.) a pouť nemocných – slaví se blíž památky Panny Marie Bolestné (15. 9.).

Duchovní správa: Římskokatolická farnost, Jednov 16, 79845 Suchdol u Prostějova, tel.: 582 391 455, fasuchdolupv@ado.cz .
Kostel je zasvěcen Navštívení Panny Marie.

Turistické informace pro poutníky: z nejbližší žel. Stražisko k Suchdolu