(kraj Olomoucký, diecéze olomoucká, děkanát Šternberk)

Pouť ke sv. Anně

Zvony byly požehnány 17. listopadu 2022 (dvě fotogalerie)

Poloha: Kostel se nachází ve vojenském újezdě Libavá. Je přístupný z měst Moravský Beroun, Město Libavá a z Budišova n. Budišovkou. Pozor – nevstupujte do vojenského prostoru. Mapa.

Farnost Moravský Beroun
Obnova Staré Vody, skautský projekt obnovy poutního místa

Historie a popis poutního místa: První písemný záznam o Staré Vodě je z r 1456, kdy se zde uvádí kaple sv. Jakuba Staršího, v r. 1529 také kaple sv. Anny se sochou světice držící v ruce dítko Ježíše. Od nepaměti se zde konávaly poutě. V prostoru obou malých kaplí byl v roce 1688 dokončen důstojný poutní kostel podle projektu císařského architekta G. P. Tencally.

V letech 1690–1695 zde byla zřízena kolej školského řádu piaristů, ti také vedli duchovní správu a úspěšně působili po úctyhodnou dobu 232 roků (do r. 1922). V roce 1784 byla Stará Voda vyfařena z Města Libavé a v roce 1785 vznikla starovodská farnost přifařením Vojnovic. Studovali zde mj. J. E. Purkyně a A. C. Stojan, pozdější olomoucký arcibiskup. Po odchodu piaristů byli zde krátce redemptoristé a do r. 1930 benediktini.

Kostel ve Staré Vodě byl v době minulé rozsáhlým barokním poutním kostelem o dvou věžích, s pěti zvony, dvorem a krytými ambity s křížovou cestou. Na hlavním oltáři byla uctívaná socha, tři boční oltáře zasvěceny Obětování Panny Marie, sv. Josefu a sv. Jáchymu; za zmínku stojí vynikající varhany a další detaily. V minulém století bylo zaznamenáno přes dvacet míst, odkud poutníci přicházeli v procesích. Tradiční pout z Kroměříže se datuje od r. 1715 – tehdy jako poděkování za odvrácení morové nákazy.

Budova kláštera byla poškozena za 2. světové války a po jejím ukončení se dokonce započalo s opravou. Do r. 1946 působila v duchovní správě kongregace oblátů Panny Marie. Dnes jsou na místě kláštera pouze zbytky zdiva a studna na bývalém nádvoří.

V roce 1946 došlo k odsunu německého obyvatelstva, ministerstvo národní obrany slibuje, že kostel a klášter mohou nadále sloužit svému účelu. V roce 1949 se zde ale konala poslední pouť a pak byl prostor uzavřen pro potřeby armád. Malebná obec Stará Voda byla zrušena a postupně srovnána se zemí. V padesátých létech byly cenné památky odvezeny do jiných kostelů.

Situace se změnila teprve po odchodu sovětských vojáků, nejbližší okolí kostela bylo zpřístupněno civilním osobám, byl vypracován plán obnovy kostela s odhadovaným nákladem 60 mil. Kč. První pouť se zde konala 28. září 1991. Oprava kostela pokračuje po etapách tak, jak jsou k dispozici potřebné finanční prostředky. Mnoho z nich je i z darů věřících z Německa.

Vnitřek kostela je popsaný nápisy vojínů sovětské armády a působí jako varovný památník na dobu okupace. V roce 1995 zahájili skauti akci „Obnova Staré Vody“. Starodávné poutní místo Stará Voda je postupně obnovováno.

Pokračujeme-li po cestě za kostelem, tak asi po 5 minutách dojdeme k prameni léčivé vody, který se jmenuje „Královská studánka“, která byla nedávno obnovena.

Pouťě: Hlavní pouť se koná v sobotu a v neděli kolem svátku sv. Anny a další pouť bývá v neděli kolem svátku Nanebevzetí Panny Marie a v neděli kolem svátku Narození Panny Marie.

Duchovní správa: Poutní kostel je spravován z římskokatolické farnosti, Lidická 183, 79305 Moravský Beroun, tel.: 554733943.

Turistické informace pro poutníky: ze žel. stanic Budišov n. Budišovkou – jihojihozápad – přes Podlesí do Staré Vody – 8 km. Ze železniční stanice Domašov n. Bystřicí – východ – po silnici – 15 km.

Občerstvení: v místě není možnost ubytování, restaurace a není možnost nákupu potravin (nejblíže je Město Libavá nebo Budišov n. Budišovkou).

Zvony pro poutní kostel čeká žehnání

Dva zvony pro svaté Anny a svatého Jakuba čeká 17. listopadu 2022 slavnostní žehnání. Zvony darovala kostelu farnost Šilheřovice u Ostravy.

„Jedná se o dva zvony darované z farnosti Šilheřovice, které v roce 1970 odlila firma Třinecké železárny. Jejich váha je úctyhodná – svatá Barbora má 490 kilogramů a svatá Maria a svatý Josef 540 kilogramů. Nahradily zvony rekvírované za II. světové války,“ uvedl člen Okrašlovacího spolku Lubavia a skautský vedoucí Jan Pečínka, který se v čele skautů déle než čtvrt století zasazuje o obnovu poutního místa.

Před dvěma lety se podle něj podařilo v Německu najít jeden zvon ze Šilheřovic, který nebyl roztaven pro válečné účely a byl vrácen. „Náhradní zvony byly z věže kostela sundány a až do letošního roku ‚mlčely‘. Letos by měl jejich hlas poprvé po instalaci do věže kostela, jejíž výška činí 27 metrů, vítat návštěvníky poutního místa na předvánočním koncertu v neděli 18. prosince,“ doplnil Pečínka.

17. česko-německá pěší annenská pouť Bělotín – Stará Voda, 24.–25. července 2021

Svatoanenští poutníci se opět sejdou ve Staré Vodě u Libavé v červenci 2021

I za koronaviru skauti zvelebují okolí kostela ve Staré Vodě

Ze Staré Vody zbyl prales a kostel vystřílený vojáky. Skauti místo znovu oživili (1.6.2019)

Rozhlasový tip – Zmizelá Libavá

Skautský projekt obnovy poutního místa, jaro 2018

Skauti ve Staré Vodě vrátili důstojnost zašlým náhrobkům

Už desítky let pečují skautské oddíly o okolí kostela sv. Anny ve Staré Vodě na Libavé. Poutní místo po odsunu Němců zdevastovali vojáci.

Barokní chrám sv. Anny a sv. Jakuba, nedaleká Královská studánka, zbytky studny v rozvalinách někdejšího kláštera a nedaleký hřbitov. To jsou poslední pozůstatky významného poutního místa – Staré Vody – nedaleko Města Libavá. To, že nezaniklo zcela, je mimo jiné zásluhou skautů z Olomoucka. Jejich práce si nedávno všimli i památkáři.

Obnovu zdejšího hřbitova ocenila Památková komora České republiky v rámci 8. ročníku soutěže Má vlast v srdci Evropy – poznej ji a chraň. Vítězem v kategorii péče o památku a absolutním vítězem pro rok 2017 se stal Junák – český skaut, středisko Ladislava Ruska z Velkého Týnce. Odborníci ocenili jeho projekt Rozkvetlý hřbitov ve Staré Vodě. „Projekt se zaměřil na místo hřbitova v zaniklé obci v bývalém vojenském prostoru Libavá. Zdejší náhrobky nejsou nijak vznosné, naopak jsou vyrobeny z pískovce a značně se na nich podepsal zub času i léta bez potřebné péče. Komise ohodnotila navrácení důstojnosti a krásy hřbitovu výsadbou trvalek,“ uvedli porotci.

Starou Vodu navštívili skauti s vedoucím Janem Pečínkou poprvé v roce 1994. V té době již dělníci pracovali na opravě žalostného stavu kostela. „Ambity okolo kostela se rozpadaly, prostor kláštera byl zarostlý vysokým houštím. Přes kopřivy a keře nebylo zbytky starovodských domů skoro vidět. Z kaple nad královskou studánkou bylo jen torzo. V tu chvíli se zrodila myšlenka na pomoc s obnovou tohoto historicky významného místa,“ popsali skauti na webu www.obnovastarevody.skauting.cz.

První brigádu tam podnikli v květnu 1995. Postupem času se ke skautům z Čechovic, Velkého Týnce a Doloplaz přidali i mladí z Města Libavá. „Vznikla tak první libavská skautská družina. Přidávají se olomoučtí skauti, opavští a mnozí další,“ tvrdí skauti.

5plus2, Dalibor Maňas

 

Odsunutí Němci přijeli na Libavou zavzpomínat na domov

ČT – pořad Ztracené adresy, Stará Voda, video je v dolní části stránky