(kraj Olomoucký, arcidiecéze olomoucká, děkanát Olomouc)

Pouť k Panně Marii Dubské

Poloha: Jižně od Olomouce, mezi Přerovem a Prostějovem. Mapa

Farnost na stránkách obce

Historie a popis poutního místa:

První zmínka o dnešním hanáckém městečku Dub nad Moravou je z r. 1141, kdy je osada uváděna jako majetek olomouckého kapitulního kostela) v jeho držení zůstala až do r. 1848. Vznik kostela nelze přesně určit, jistě existoval již před rokem 1297, kdy je o něm zmínka v korespondenci papeže Bonifáce VIII. Na místě původního kostela byl kolem r. 1470 postaven nový chrám, 0 100 let později přistavěna věž a patrně provedena částečná přestavba. Farní kostel titulu Všech svatých byl vysvěcen r. 1576.

V roce 1727 byl zde umístěn obraz Panny Marie – dřevoryt lidového umělce – pocházející z doby kolem r. 1725. By to tzv. černá byzantská Madona s žehnajícím děťátkem se zářícím sluncem a měsícem – symboly to Panny Marie. Pro velkou víru a důvěru v její mocnou přímluvu se před obrazem udála četná uzdravení. Jsou zaprotokolovány komisí sestavenou olomouckých biskupem, v níž byli dva lékaři. Protokoly jsou uloženy v archivu města Olomouce.

Zvyšující se příliv poutníků si vyžádal výstavbu nového chrámu, který po svém dokončení převzal všechny funkce farního kostela Všech svatých a tím byl v dobách josefínských reforem zachráněn od zrušení. Stavba mariánské svatyně podle návrhu Pavla Malenovského ze Slavkova byla provedena stavitelem Jiřím Kličníkem z Brna v letech 1734-1756. Kostel je jednolodní, dvoupatrový, je obestavěn krytým podloubím, které v patře vytváří ochoz s chodbou zpřístupňující kůr a starobylou knihovnu. V chodbě je umístěna křížová cesta. Na kůře se zachoval vzácný hudební nástroj – varhany, které patří k několika málo dochovaným barokním nástrojům dokladujícím vysokou úroveň varhanářství 18. stol.; jejich stavitelem byl významný brněnský varhanář Jan Výmola. Pod celým presbytářem je krypta s ostatky příznivců kostela a kněží, kteří byli původně pochováni na starém hřbitově kolem kostela Všech svatých.

Dominantou celkového řešení je průčelí kostela se sochařskou výzdobou. Je zde umístěna socha Neposkvrněného početí Panny Marie, sochy sv. Cyrila a Metoděje, sv. Václava a Ludmily. Nad hlavním vchodem je sousoší sv. Rodiny. Uvnitř kostela jsou čtyři kaple – pod věžemi na straně kaple sv. Anny, na epištolní straně kaple Panny Marie lurdské, dále kaple sv. Josefa a sv. Terezie od Ježíška. Hlavní oltář je zasvěcen očišťování Panny Marie, autor Gottfried Fritsch z Tovačova, oltářní obraz je dílem Josefa Sterna z Brna. Po stranách chrámové lodi je osm vedlejších oltářů zasvěcených různým světcům: na evangelijní straně postupně od hlavního oltáře sv. Josefu, patronu umírajících, sv. Janu Nepomuckému, sv. Andělu strážci a sv. Janu Křtiteli. Na epištolní straně jsou oltáře sv. Kříže, sv. Valentina, sv. Vendelína, patrona rolníků a Panny Marie Růžencové.

V okolí poutního místa je několik sousoší: s. Floriána obklopeného ochránci proti moru a jiným pohromám, sv. Roch, sv. Václav, sv. Rozálie, sv. František Xaverský, sv. Karel Boromejský a sv. Barbora, dále sousoší sv. Jana Nepomuckého s postavami světců, sv. Josefa, Otty, Františka z Pauly, Antonína, Jana z Boha a Otýlie. Socha sv. Josefa je situována při cestě k Olomouci. Socha Anděla strážce je postavena na místě lípy, kde byl kdysi pověšen obraz Panny Marie dubské. Kaplička sv. Markéty je zbudována nad studánkou, jejíž voda, dle zbožné tradice, zázračně uzdravuje. Budova vedle kostela – tzv. Mariánská rezidence – je budovou proboštského farního úřadu. Dubský kostel byl v r. 1860 povýšen na chrám proboštský.

Poutě: Hlavní – první neděle v září „Na Andílka“ (podle starého církevního kalendáře, svátek sv. Andělů strážných 2. září), dušičková – třetí neděli v říjnu

Reportáž ČT – rozpadlý kostel v Dubu nad Moravou

V Dubu lidé vzpomínali na zavražděného faráře. Od hrůzné noci uplynulo 20. října 2022 20 let

Dub v obležení, pouť Na Andílka přilákala davy

Farář – manažer si po restitucích ani nevydechne. S památkáři svádí boj

Pouť zamilovaných 2015 byla spojena se svátkem sv. Valentina

Poutní místo Dub nad Moravou z archivu ČT