(kraj Olomoucký, arcidiecéze olomoucká, děkanát Konice)

Pouť k Panně Marii Cholinské

Poloha: Asi v jedné třetině vzdálenosti po silnici z Olomouce do Mohelnice odbočit na Dubčany a pokračovat do Choliny. Kostel je na okraji obce. Mapa.

farnost Cholina obec Cholina

Historie a popis poutního místa:

Kdy byla v Cholině zřízena fara nelze zjistit, v roce 1320 byla v držení otců premonstrátského kláštera na Hradisku u Olomouce. Původně gotický chrám zasvěcený sv. Anně sestával z oddělené české a německé části. Renesančně přestavěn v r. 1605, v době třicetileté války zpustošen švédskými vojsky (r. 1643), v r. 1661 skromně opraven.

Do dnešní vznosné novogotické podoby se štíhlou věží uveden v druhé polovině minulého stol., znovu vysvěcen 1867. Chrám má hlavní a příčnou loď a presbytář pocházející z původního kostela gotického. Kaple v příčné lodi jsou zasvěceny sv. Josefu a sv. Filoméně. U vchodu do kostela jsou kaple sv. Jana Nepomuckého a sv. Vendelína. Hlavní oltář přizpůsobený novogotice je z dubového dřeva se sochami Panny Marie s Ježíškem (přenesenou sem v r. 1700, ta byla v roce 1995 odcizena), a čtyř evangelistů, dále jsou zde obrazy sv. Cyrila a Metoděje a Zvěstování Panny Marie. Malba kostela a vitráže okenní z r. 1892. Nad vchodovou branou je sochá Panny Marie s nápisem Zdrávas Hvězdo Mořská.

Nynější farní budova stojí na jiném místě než kde stávala ve 14. stol.; je situována do prostoru starého zámečku a pochází z r. 1732. Pamětní kniha fary Cholinský antifonář byla založena v roce 1716. Pamětihodná je i barokní socha sv. Barbory a Svatá voda s kapličkou z roku 1693. Tradice poutí je starého původu (jsou o nich záznamy od roku 1637), největšího rozkvětu dosáhly v 18. stol. Kontinuita poutí nebyla porušena.

Pohled na pečlivě opravený a udržovaný kostel s budovou fary, se zajímavou barokní „zvlněnou“ ohradní zdí je povznášející. Je vynikající vizitkou obce Choliny. Vzhledově se kostel podobá obdobným sakrálním stavbám v Rakousku.

Poutě:
Zimní pouť (tzv. hromniční), neděle po svátku Uvedení Páně do chrámu (2.2.)
Hlavní pouť – neděle kolem svátku Nanebevzetí P. Marie (15. 8.)