Maria Ferdinand, hrabě Chotek

1831–1836

Narodil se 7. září 1781 ve Vídni a pocházel ze starého českého rodu hrabat Chotků z Chotkova a Vojnína. Po ročním kněžském působení byl 3. února 1806 přijat za olomouckého kanovníka; tehdy již byl kanovníkem pasovským a pražským. Od roku 1817 působil jako světící biskup olomoucký.

Byl to pastýř pracovitý, od rána do večera zaměstnaný, přísně spravedlivý, pořádkumilovný, lidumilný a přátelský ke každému, komu bylo třeba pomoci, jemného svědomí a vystupování, umělecky cítící a hudebně vzdělaný. Jako upřímně zbožný a i teologicky vzdělaný biskup věnoval svou péči důkladnému vzdělání posluchačů a budoucích bohoslovců filozofické fakulty v Olomouci, která se mu odvděčila čestným doktorátem filozofie.

Od roku 1823 byl trvalým ředitelem studií na olomouckém lyceu a stavovské akademii. Chudým studentům a alumnům dával stravu ve své rezidenci a také jinak podporoval chudý lid.

Roku 1830 jej kapitula zvolila za svého probošta a 19. října 1831 po smrti Rudolfově jej postavila do čela arcidiecéze. Chtěl přebudovat administrativní děkanskou soustavu a povznést pastoračně, hospodářsky i sociálně arcidiecézi, jejíž nedostatky poznal na namáhavých generálních vizitacích od roku 1817.

Chystal mapu arcidiecéze a dal vypracovat plány na stavbu nového kněžského semináře. Byl si vědom, že základem každé reformy je život kněžstva, proto se každým rokem obracel na své kněze pastýřským listem.

České kultuře prospěl úsilím o zřízení stolice české řeči a literatury na stavovské akademii v Olomouci roku 1831. Za něho se vytvořilo příznivé ovzduší pro založení Slovanské knihovny v semináři. Vřele se ujal beatifikačního řízení služebníka Božího Jana Sarkandra.

Po pěti letech však – 5. září 1836 – při korunovaci Ferdinanda V. v Praze zemřel na choleru ve věku 55 let. Byl pochován v rodinné hrobce v Nových Dvorech u Kutné Hory.