Marek Khuen

1553–1565

Sérii reformních biskupů zahájil Marek Khuen (Khün), rodák z Olomouce. Vzdělání nabyl na vídeňské univerzitě. Roku 1521 se stal kanovníkem olomouckým; 3. června 1541 ho kapitula zvolila děkanem a po smrti Dubraviově přes odpor panovníkův 6. října 1553 také biskupem.

Stál neochvějně v reformním boji za obrodu kněžstva i věřících, jak bylo stanoveno na tridentském koncilu, jehož se pro jeho pokrokročilý věk biskupův zúčastnil jeho generální vikář Mikuláš Kromer, a jak jej u nás později prováděl jezuitský řád.

Za tím účelem také reformoval katedrální školu, která prožívala krizi, dal jí pevný řád a poručil, aby se tam vyučovalo českému jazyku.

Za jeho episkopátu došlo k další rozsáhlé přestavbě hradu Mírov a na hradě Hukvaldy doplnil vnitřní hrad o dvoupatrovou renesanční budovu.

Zemřel 10. února 1565 a byl pohřben v katedrále, kde je jeho vzácný náhrobek dodnes zachován.