Leopold (I.), Vilém

1637–1662

Arcivévoda rakouský se narodil 6. ledna 1614 ve Štýrském Hradci. Byl vychován pro stav duchovní a stal se roku 1625 po svém strýci Leopoldovi biskupem pasovským a štrasburským. Na přání svého bratra Ferdinanda III. se mu dostalo roku 1637 biskupství olomouckého a roku 1655 vratislavského. Od roku 1642 měl také hodnost velmistra německých rytířů.

Ačkoliv byl pateronásobným biskupem a velmistrem rytířského řádu, vysvěcen a nastolen nebyl nikde a věnoval se válečnictví. Roku 1639 byl jmenován vrchním velitelem císařských vojsk. Pro četné neúspěchy tuto hodnost roku 1646 složil, načež se následujícího roku stal místodržitelem ve španělském Nizozemí.

Olomoucké diecézi se příliš nevěnoval. Rekatolizační úsilí svěřil jezuitům a správu diecéze vykonávali kanovníci nebo světící biskup. V letech 1642–1650 trpěla Morava švédskou okupací.

Biskup Leopold zemřel ve Vídni 27. listopadu 1662 a byl pohřben v tamější kapucínské kryptě.