Jan XVI. (XIX.), Arnošt Platejs z Platenštejna

1636–1637

Narodil se v Praze roku 1586. Od svého mládí byl žákem jezuitů: nejdříve na gymnáziu v Praze a od roku 1608 v Římě na Germaniku. Byl doktorem práv a licenciátem teologie, získal kanonikát olomoucký, vyšehradský a u sv. Kříže ve Vratislavi.

Za povstání roku 1619 byl ve Vyškově spoután řetězy a vydán lůze k posměchu, pak vsazen do žaláře a po 18 týdnech za veliké výkupné propuštěn.

Roku 1621 se stal generálním vikářem nuncia Caraffy. Ten jej chválil jako „muže svrchované bezúhonnosti a osvědčené statečnosti, muže dobrého smýšlení i vzdělání, znalého jazyků v Praze užívaných, a horlivého ve víře.“

12. září 1624 byl jmenován reformačním komisařem na Moravě. Roku 1629 jej kapitula zvolila za svého probošta a tím za arcijáhna kapituly brněnské a 12. listopadu 1636 za olomouckého biskupa, když se zavázal, že zřídí kněžský seminář podle Tridentina, že neučiní správcem biskupských statků nikoho ze svých příbuzných a poslední své pořízení neučiní bez souhlasu kapituly.

Než byl potvrzen papežem, zemřel 21. srpna 1637. Byl pohřben v kostele bosých augustiniánů v Praze, jimž také všechno odkázal.