Engelbert

1194–1199

Řeholník premonstrátské kanonie v Praze na Strahově, rodem z Brabant, později kanovník a arcijáhen v Olomouci byl již vysokého věku.

Těšil se přízni knížat a šlechty v Čechách i na Moravě.

Za něho byl dóm opatřen novým krytem (olovem).

Zemřel 17. prosince 1199.