Pokyny pro badatele

 • Archiv disponuje svou badatelnou, která je otevřena každý pracovní den od 8 do 14 hodin; z důvodu omezené kapacity však prosíme všechny badatele, aby si svou návštěvu vždy předem domluvili telefonicky nebo e-mailem.
 • Dokumenty je možné studovat pouze prezenčně.
 • Každý badatel při své návštěvě vyplňuje badatelský list, včetně seznamu archiválií předložených k nahlížení.
 • Pořizování snímků archiválií vlastním fotoaparátem je povoleno pouze se souhlasem pracovníka archivu.
 • S ohledem na platnost nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR) a rovněž z důvodu interního režimu utajení určitých dokumentů je přístup k některým archiváliím v arcibiskupském archivu omezen; bližší informace o těchto omezeních podají badatelům pracovníci archivu.

Povolení k pořizování fotokopií archiválií z církevních fondů

Pokud badatel potřebuje (např. pro publikační účely, pro soukromou potřebu atd.) na některém z pracovišť Zemského archivu v Opavě, Moravského zemského archivu v Brně nebo Státního oblastního archivu v Hradci Králové (včetně státních okresních archivů) pořídit fotokopie archiválií, jejichž vlastníkem je některá z institucí podílejících se na církevní správě olomoucké arcidiecéze či správě arcibiskupských majetků nebo je původcem farnost, potřebuje k tomu písemný souhlas Arcibiskupství olomouckého.

Žádosti o tento souhlas je možné zasílat poštou, datovou schránkou, e-mailem nebo přes elektronický formulář na adresu arcibiskupského archivu (kontakty zde). Do žádosti je vždy nutné uvést datumjméno a poštovní adresu žadatele (příp. i název instituce, za kterou žadatel vystupuje), účel zhotovení fotoreprodukcenázev archivu a seznam archiválií určených k fotoreprodukci (název fondu, inv. čísla, příp. signatury, čísla knih apod. – dle příslušného inventáře).

Povolení je vystaveno v listinné podobě a standardně je zasíláno poštou na adresu uvedenou v žádosti. Na vyžádání lze zaslat také do datové schránky žadatele, anebo vyzvednout osobně. V případě, že žadatel podá více žádostí pro jeden archiv nebo k jednomu badatelskému tématu, bude vyzván, aby tyto žádosti sloučil dohromady.

Seznam všech fondů, u kterých je třeba žádat o výše uvedené povolení, je zde.

Nejdůležitější a největší fondy jsou tyto:

 • Arcibiskupství Olomouc
 • Arcibiskupská konsistoř Olomouc
 • Arcibiskupský kněžský seminář Olomouc
 • Kolegiátní kapitula Kroměříž
 • Lenní dvůr Kroměříž
 • Metropolitní kapitula Olomouc
 • Ředitelství kapitulních statků Olomouc
 • Sbírka prvotisků, paleotypů a starých tisků kapitulní knihovny Olomouc
 • Sbírka rukopisů Metropolitní kapituly Olomouc
 • Velkostatek Hukvaldy
 • Ústřední ředitelství arcibiskupských statků Kroměříž
 • Ústřední správa komorních statků vratislavského biskupství, Jánský Vrch
 • archivní fondy jednotlivých farností olomoucké arcidiecéze