Archiv

Arcibiskupský archiv slouží především k odbornému zpracování, třídění a archivaci dokumentů vzešlých z úřední činnosti arcibiskupského ordinariátu, jednotlivých administrativních, ekonomických a pastoračních center arcibiskupství a také z administrativních úkonů všech farností olomoucké arcidiecéze.

Důležité upozornění!

Po dobu rekonstrukce budovy arcibiskupské kurie sídlí kancelář a badatelna archivu v objektu Stojanovy koleje na adrese Mariánská 852/9, Olomouc, v přízemí v zadní části dvora (e-mailové a telefonické kontakty zůstávají stejné). Archiválie však nejsou uloženy na Stojanově koleji, ale v dočasném depozitáři mimo centrum Olomouce, odkud se do kanceláře archivu na Stojanovu kolej v případě potřeby dovážejí. Z toho důvodu žádáme všechny badatele, aby své návštěvy badatelny plánovali s větším časovým předstihem, předem se objednávali a počítali s tím, že jim archiválie není možné vyhledat a nachystat ke studiu obratem! Stejně tak i zpracování rešerší na různé badatelské dotazy může z výše uvedených důvodů nabírat zpoždění. Děkujeme za pochopení.

Kontakt

Mariánská 852/9, 779 00 Olomouc
přízemí, zadní část dvora, dveře č. 125

tel.: 587 405 225

e-mail: archiv@ado.cz

ID datové schránky: hrthnsr

Úřední hodiny

Pondělí 8:00 – 14:00
Úterý 8:00 – 14:00
Středa 8:00 – 14:00
Čtvrtek 8:00 – 14:00
Pátek 8:00 – 14:00

O archivu

Archiv Arcibiskupství olomouckého je institucí, jejíž historické počátky sahají až do 14. století. Vznik samostatného biskupského archivu je pak datován na přelom 16. a 17. století. Od té doby tento archiv nepřetržitě fungoval až do počátku 50. let 20. století, kdy byl státem zrušen a všechny archiválie byly převedeny do správy státních archivů.

Jako integrální součást arcibiskupství byl archiv opět obnoven po roce 1989. Sídlí v budově arcibiskupské kurie na Biskupském náměstí v Olomouci. Je zřízen v souladu s platnými církevně právními předpisy (kán. 486–491 CIC), a ačkoliv není archivem akreditovaným, jeho provoz se řídí zákonem č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a dále podle Organizačního, pracovního a provozního řádu Arcibiskupství olomouckého. Organizačně spadá pod kancléře arcibiskupství.

Archiv slouží především k odbornému zpracování, třídění a archivaci dokumentů vzešlých z úřední činnosti arcibiskupského ordinariátu, jednotlivých administrativních, ekonomických a pastoračních center arcibiskupství a také z administrativních úkonů všech farností olomoucké arcidiecéze. Současná kapacita archivu je cca 950 běžných metrů archiválií.

Co je v archivu uloženo

 • spisový materiál z jednotlivých oddělení arcibiskupské kurie – konzistoře, (částečně) ze sekretariátu arcibiskupa a dalších úřadů, které jsou součástí olomouckého arcibiskupství, včetně spisů dokumentujících správu arcidiecéze
 • opisy matrik všech farností olomoucké arcidiecéze od roku 1950 (až do roku 1996 včetně farností dnešní ostravsko-opavské diecéze)
 • kompletní řada katalogů kněží od poloviny 19. století až po současnost (nejstarší zde uložený katalog pochází z roku 1746, ucelená řada začíná od roku 1840), nekrology všech zemřelých kněží od roku 1875
 • kompletní vázaná řada oběžníků Acta curiae olomucensis (dříve konzistorních výnosů, kurend) z let 1725–1777 a dále pak od roku 1809 až do současnosti (rovněž i acta curiae z jiných diecézí)
 • rozličná dokumentace o činnosti farností a děkanátů
 • dokumentace k významným událostem, výročím a oslavám v arcidiecézi
 • pozůstalosti nebo části pozůstalostí některých významných osobností církevního života, včetně fotodokumentace (např. Leopold Prečan, Josef Vašica, Kamil Jaroš, František Cinek, Otokar Balcar, Bohumil Zlámal, Antonín Šuránek, Rudolf Zuber, Josef Vrana, František Vaňák a další)
 • a další materiály…

Upozornění:

Většina zde uložených archiválií je datována od roku 1950 až po současnost, všechny ostatní materiály staršího data jsou uchovávány v pobočce Zemského archivu Opava se sídlem v Olomouci, ul. U Husova sboru 10 – kontakt zde).

Archiv Arcibiskupství olomouckého není oprávněn vystavovat jakákoliv potvrzení zápisu ve farních matrikách – např. potvrzení o křtu, sňatku apod. (s výjimkou žádostí ze zahraničí). V případě žádosti o toto potvrzení se proto obracejte přímo na konkrétní římskokatolickou faru, kde jsou uloženy všechny tamní matriky od současnosti až do roku 1950. Matriky před rokem 1950 (se záznamy o žijících osobách) jsou uloženy na příslušných matričních úřadech. V případě potvrzení údajů z těchto matrik je třeba požádat místního duchovního správce, aby provedl ověření údajů přímo na matričním úřadě. Na základě tohoto ověření pak bude vystaveno příslušné potvrzení.

Kontakt na pracovníky


 • Němec Vít

  Mgr.
  Vít
  Němec
  Ph.D.
  archivář
  587 405 225
  nemec.vit@ado.cz
 • Merta František

  P. Mgr.
  František
  Merta
  archivář
  587 405 225
  merta.frantisek@ado.cz