NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

V hejčínském kostele se uskuteční liturgicko-akademická připomínka svatých věrozvěstů

By Publikováno 29. 1. 2024 12 února, 2024 Aktuality, Kalendář hlavní strana
Naplánovaná událost Aktuality Kalendář hlavní strana
Olomouc-Hejčín Mapa

Na 14. únor připadá podle liturgického kalendáře celocírkevní památka sv. Cyrila a Cyrilo-metodějská křesťanská akademie (CMKA) si ji chce v předvečer připomenout v kostele zasvěceném věrozvěstům – v Olomouci-Hejčíně. Mše svatá ke cti sv. Cyrila a Metoděje a také na poděkování za jmenování nového olomouckého arcibiskupa Josefa Nuzíka začíná ve zdejším kostele v úterý 13. února 2024 v 17.30 a po ní následuje přednáška Miroslava Vepřeka na téma „Hlaholský misál v kontextu staroslověnské liturgie 9.–21. století“.

Hlaholskou mši svatou ke cti sv. Cyrila a Metoděje bude od 17.30 ve farním kostele sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci–Hejčíně celebrovat prezident Cyrilometodějské křesťanské akademie P. Jiří Koníček. Od 18.30 pak program akademické oslavy pokračuje přednáškou „Hlaholský misál v kontextu staroslověnské liturgie 9.–21. století“ doc. Miroslava Vepřeka.

Hlaholský misál, podle něj bude sloužena liturgie, byl schválen k užívání pro všechny české a moravské diecéze v roce 1991 a vyšel v roce následujícím. Jeho hlavním tvůrcem byl profesor Vojtěch Tkadlčík, který na sestavení misálu pracoval prakticky po celou svoji odbornou kariéru. První verze tohoto misálu byla připravena k roku 1963, a to ještě podle předkoncilní, „tridentské“ liturgie. Verze z roku 1992 pak odpovídá oficiálnímu římskému misálu po druhém vatikánském koncilu.

Zatímco původní verze, v době, kdy dominantním liturgickým jazykem v římskokatolické církvi byla latina, měla jazykově přiblížit bohoslužbu českým (a obecněji slovanským) věřícím, výsledná pokoncilní podoba hlaholského misálu naopak reprezentuje liturgii v jazykovém rouše starobylém, tradičním. Jazyk, který zazní při bohoslužbě, je totiž ve svém původu staroslověnština z doby cyrilometodějské, avšak s určitými mladšími změnami, jež představují vědecky rekonstruovanou podobu: jak by staroslověnština vypadala, kdyby se vyvíjela od dob sv. Cyrila a Metoděje nepřetržitě až dodnes.

Věřící se účasti na bohoslužbě nemusejí nijak obávat, protože samotná liturgie přesně odpovídá tomu, na co jsou zvyklí ze mší sloužených česky. Bohoslužba slova bude vedena v češtině, jak je to ostatně v pokynech k misálu předepsáno. Navíc bude pro účastníky liturgie k dispozici textový doprovod psaný latinkou a před samotným začátkem bohoslužby proběhne krátká instruktáž.

Slavení hlaholské mše při příležitosti výročí úmrtí sv. Konstantina-Cyrila je velmi vhodnou a krásnou příležitostí, jak čerpat z bohaté církevní tradice, která oslovuje svojí hloubkou i člověka jedenadvacátého století.

Doprovodné akce

Akademicko-liturgické oslavy jsou koncipovány jako dvouletý projekt. V roce 2023 byly pořádány Cyrilometodějské akademické dny 1.–2. prosince a 13. února 2024 se pak uskuteční liturgicko-akademická oslava – hlaholská mše svatá a doprovodný akademický program.

CMKA v rámci kurzu Teologie v praktickém životě křesťana pořádá v akademickém roce 2023/24 cyklu přednášek – v zimním semestru Historie a současnost staroslovenštiny v liturgii římského obřadu a v letním semestru Staroslověnština v české kulturní tradici, obě vede doc. Miroslav Vepřek. V rámci projektu Mobilní univerzita je plánována návštěva míst spojených s působením a dílem sv. Cyrila a Metoděje – Velehrad, Nitra, Olomouc.

Zdroj: Cyrilometodějská křesťanská akademie