NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Příprava na synodu 2024: Na cestě k synodální a misijní církvi

By Publikováno 14. 12. 2023 9 února, 2024 Aktuality, Synoda

Další práce synody o synodalitě pokračují v přípravách na závěrečné zasedání v říjnu 2024. Místní církve jsou nyní vyzývány, aby se zamýšlely nad souhrnnou zprávou z října 2023, podpořily další diskusi a připravily příspěvky pro shromáždění v příštím roce. Biskupové z celého světa obdrželi v dokument s instrukcemi od sekretariátu synody, kardinála Maria Grecha, generálního sekretáře synody a kardinála Jeana-Clauda Hollericha, generálního relátora.

Ohledně konkrétních témat, která se objevila, dokument uvádí, že některá je třeba zohlednit na úrovni univerzální církve a ve spolupráci s vatikánskými dikasterii Mezi tyto záležitosti patří například předběžná studie s cílem aktualizace Kodexu kanonického práva pro latinský ritus (CIC) a Kodexu kanonického práva pro východní obřady církve (CCEO); Ratio fundamentalis o formaci vysvěcených kněží, dokumentu Mutuae relationes o vzájemných vztazích mezi biskupy a řeholníky v církvi; nebo prohloubení teologického a pastoračního zkoumání diakonátu, konkrétně ohledně přijímání žen.

Jako plod práce synodálního shromáždění bude Svatému otci předložen seznam těchto témat. K těm, která uvede, budou povolány skupiny odborníků ze všech kontinentů, aby pracovaly synodálním způsobem, se zapojením příslušných dikasterií Římské kurie, v církevním dynamismu koordinovaném generálním sekretariátem synody. Zpráva o průběhu této práce bude předložena na zasedání v říjnu 2024.

Diskuse v příštím měsíci se zaměří na základní otázku, jak být synodální církví v poslání. Cílem bude určit cesty, kterými se vydat, nástroje, které přijmout, aby se prohloubil jedinečný přínos každého pokřtěného a jednotlivých místních církví v jediném poslání, kterým hlásat Vzkříšeného Pána a jeho evangelium dnešnímu světu.

Dokument upřesňuje, že tento proces nemůže být jen plán technických nebo procedurálních úprav, které by zefektivnily církevní struktury, ale musí reflektovat konkrétní formy misijního nasazení, k němuž jsme povoláni, a které vyjadřují dynamičnost mezi jednotou a rozmanitostí, což je synodální církvi vlastní.

Tuto hlavní otázku je nutné řešit na dvou úrovních, přičemž referenčním bodem musí být vždy souhrnná zpráva. Na úrovni místních církve se bude jednat o tyto otázky: Jak mohou církve posílit rozmanitou „spoluzodpovědnost“ v poslání všech členů Božího lidu? Jaké způsoby vztahů, struktury, procesy rozlišování a rozhodování v souvislosti s misií umožňují její rozpoznání, utváření a podporu? Které služby a participační orgány lze obnovit nebo zavést, aby lépe vyjadřovaly tuto spoluzodpovědnost? Zatímco na úrovni vztahů mezi církvemi a vztahů s římským biskupem: Jak tvořivě formulovat tyto vztahy, aby se našla dynamická rovnováha mezi rozměrem církve jako celku a jejími místními kořeny? Vycházejíc z hlavní otázky a z obou naznačených úrovní je každá místní církev vyzvána, aby provedla další konzultaci.

V dokumentu se také vysvětluje, že tato práce nezačne od nuly, a proto se nebude opakovat proces naslouchání a konzultací, které proběhl v první fázi 2021–2023. V této nové fázi bude kromě participativních orgánů na diecézní úrovni a již ustaveného synodálního týmu důležité zapojit osoby a skupiny, které mají různé zkušenosti, dovednosti, charismata, poslání v rámci Božího lidu a jejichž úhel pohledu je zvláště užitečný pro zaměření se na to „jak“. Mezi tuto skupinu patří teologové, kanonisté a místní akademické instituce.

Po shromáždění příspěvků diecézí nebo eparchií budou biskupské konference a orgány východních církví pověřeny vypracováním shrnutí v rozsahu maximálně 8 stran, které bude zasláno generálnímu sekretariátu synody do 15. května 2024. Na základě takto shromážděného materiálu bude vypracován Instrumentum laboris, pracovní dokument další shromáždění synody.

Místní církve jsou také vyzvány, aby si prošly celou souhrnnou zprávu a shromáždily návrhy, které nejvíce odpovídají jejich situaci. To umožní prosadit nejvhodnější iniciativy, které zapojí celý Boží lid (například formační aktivity, teologická hloubková studia, slavení v synodálním stylu, konzultace zdola, naslouchání menšinám a skupinám žijícím v chudobě a na okraji, prostor v němž se budou řešit kontroverzní otázky atd.

Každá místní církev, která si to přeje, může biskupské konferenci předat stručné svědectví o vykonané práci a prožitých zkušenostech (maximálně dvě strany) a podělit se o dobrou praxi, kterou považuje za významnou pro růst misijní synodální dynamiky.

Nakonec dokument žádá biskupské konference, aby tento proces doprovázely a staraly se o prohloubení vůdčí otázky také na úrovni skupin místních církví, aby vypracovaly syntézu obdržených nebo vypracovaných příspěvků. A s ohledem na závazek udržovat synodální dynamiku při životě jsou biskupské konference žádány, aby i nadále podporovaly iniciativy k růstu synodální církve v misii také na úrovni seskupení církví; aby shromáždily svědectví a příklady dobré praxe a všechny je bez syntézy zaslaly generálnímu sekretariátu synody, a to opět do 15. května.

Zdroj: www.cirkev.cz