NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Díky stabilnější ekonomické situaci mohou diecéze poskytovat kvalitní duchovní a další prospěšné služby

By Publikováno 3. 11. 2022 13 prosince, 2022 Aktuality, Hospodaření

Hospodaření diecézí katolické církve se v roce 2021 navzdory dopadům pandemie covid-19 stabilizovalo. Hlavní, tzv. duchovní činnost, byla i v loňském roce stejně jako v předchozích letech ve ztrátě. Ztrátu pokrývá zisk z vedlejší – hospodářské činnosti. Ten byl v loňském roce 1 232 milionů, díky čemuž mohla katolická církev v roce 2021 pokračovat v poskytování duchovních a dalších společensky prospěšných služeb ve stejném rozsahu jako v předchozích letech.

Hlavní (duchovní) činnost subjektů katolické církve je nezisková, a tudíž ze své podstaty ve ztrátě dlouhodobě. Její činnost tak závisí na příjmech (dary, státní příspěvek apod.) a na ziscích z postupně se rozvíjejícího vlastního hospodaření. Příjmy sice v roce 2021 poklesly – státní příspěvek klesl o 45 mil. na 625 mil., dary o 25 mil. na 726 mil. korun – ale dochází ke stabilizaci finanční situace diecézí, což umožňuje soustředit se na hospodaření, z jehož výnosů jsou neziskové aktivity biskupství provozovány.

V loňském roce, tj. již 9 let po restitucích stoupl hospodářský výsledek na 646 mil. Kč, což je víc než státní příspěvek a můžeme tak říci, že katolická církev je schopna si vydělat tolik, aby pokryla ztrátu z duchovní činnosti i bez státního příspěvku. Jen na dani z příjmu přitom církev odvedla více než 200 mil. korun, což znamená, že díky hospodaření katolické církve se 1/3 státního příspěvku na provoz církvím vrací jinou cestou zpět do státní pokladny. Výhodou je i udržení stabilně nízké úrovně zadluženosti; z celkového objemu dlouhodobého hmotného majetku diecézí katolické církve v hodnotě 63,5 miliardy korun tvoří cizí zdroje jen 5 miliard.

Působení v neziskové činnosti je zásadní

Celkové výdaje na hlavní (neziskové) aktivity dosáhly v roce 2021 na 3 192 mil. korun. Největší suma peněz šla jako každoročně na opravy památek (1 303 mil. Kč) a je srovnatelná s předchozími roky. Přímé příspěvky biskupství na církevní školství tvořily 35 mil., příspěvky na zdravotní projekty 21 mil. a na kulturu 37 mil. Výdaje na tyto aktivity jsou oproti předchozím letem nižší, ale objem služeb byl zachován na stejné úrovni, což ukazuje, že stoupá životaschopnost jednotlivých projektů. „Naším dlouhodobým cílem je poskytovat stejné množství služeb za nižší náklady,“ uvádí biskup Zdenek Wasserbauer, který je v rámci ČBK zodpovědný za tzv. kategoriální pastoraci.

Výdaje na čistě duchovní projekty byly vloni 1 395 milionů korun. Poptávka po duchovních službách přitom stoupá, a i nabídka je pestřejší. Tradiční služby (křty, svatby, pohřby, mše) se v roce 2021 vrátily do podobného rozsahu jako v před-covidových letech. Rozvíjejí se i další služby, např. individuální duchovní rozhovory, pobyty v klášterech mimo velkoměsto a služby tzv. kategoriální pastorace, které patří v ČR mezi ty novější. Sem patří péče o náročná povolání a trpící: vojenští a policejní kaplani, podpora hasičských sborů a služba vězeňských a nemocničních kaplanů. Právě význam duchovní podpory v nemocnicích a u povolání první linie byl v uplynulých letech díky pandemii velmi oceňován. V současné době působí na území ČR 113 katolických nemocničních kaplanů a 31 vězeňských. Pro péči o vojáky je vyčleněno 12 duchovních, a i policejní sbory již mají své dva první kaplany. Sestra Františka, nemocniční kaplanka v brněnské nemocnici říká: „Lidé potřebují duchovní pomoc a podporu v těžkých situacích, ať se jedná o náročnou službu nebo o nemoc. Jsme k dispozici personálu i pacientům, v COVIDu jsme chodili pravidelně i na infekční oddělení. Také současná situace, která je pro mnoho lidí emočně náročná a nejistá kvůli rostoucím cenám a válce, význam duchovních služeb podtrhuje.“

Hospodaříme lokálně, splátku investujeme do budoucnosti

Splátka finanční náhrady za nevydaný majetek v roce 2021 pro všech 8 diecézí katolické církve v ČR činila 1 410 milionů korun. Příjem z náhrady využívají diecéze především na dlouhodobé investování pro zajištění vlastní soběstačnosti po skončení vyplácení státního příspěvku. Odpovídá tomu loňská výše finančních investic do hospodářské činnosti ve výši 1 685 milionů korun. Samotné hospodaření jednotlivých diecézí není nijak agresivní, příjmy tvoří především prodej majetku, který církev sama nedokáže využít a také dobré investice. Klíčové jsou lesy a polnosti, na kterých církev tvoří podniky, zisk i lokální centra stabilních příjmů pro obyvatele v regionech. V loňském roce pomohly i dotace na boj proti kůrovci a podporu rozvoje lesního hospodaření. Protože církev neplánuje přesouvat své podniky podle zisku, je pro regiony zásadním strategickým partnerem.

„Oproti výkyvům z předchozích let, které byly způsobené především postupným přeceňováním a donaceňováním majetku, se výše investic stabilizovala na správné výši, kterou chceme udržet“, říká Stanislav Přibyl, generální sekretář České biskupské konference a dodává: „Krátkodobé výhledy jsou aktuálně nejisté. Snažíme o rozvoj působení v zemědělství a lesnictví a pečlivou péči o svěřený majetek i hospodaření s ním, ale je jisté, že současná míra inflace a energetická krize ovlivní i naše podnikání. Díky dlouhodobosti a různorodosti našeho hospodaření ale doufáme, že se nám podaří zvládnout i tyto aktuální výzvy.“

Osobní náklady byly v roce 2021 obdobné jako v předchozích letech (cca 900 mil. Kč), mírně rostou v hospodářské oblasti (dorovnávaní platů na odborných pozicích) a stagnují v oblasti duchovní (neziskové). Mnoho práce dělají také dobrovolníci „Jsme si vědomi, že neziskové duchovní i charitní aktivity by nebyly možné bez přispění dobrovolníků, ať už pomáhají v Charitě ČR, ve farnostech nebo na nejrůznějších projektech. Všem jim děkujeme a vážíme si času i energie, který nám i celé společnosti dávají,“ říká biskup Zdenek Wasserbauer.

Další podklady naleznete na www.cirkev.cz/cs/aktuality/221102diky-stabilnejsi-ekonomicke-situaci-mohou-dieceze-poskytovat-kvalitni-duchovni-a-dalsi-prospesne-sluzby

Zdroj: www.cirkev.cz
(ilustrační foto: Filip Fojtík)