NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Voda v církevních lesích

By Publikováno 13. 9. 2022 9 listopadu, 2022 Aktuality, Ekologie, Hospodaření

Voda významně ovlivňuje řadu přírodních procesů a většinu lidské činnosti. Dostupnost vody, vsakové poměry, zásoby spodní vody, využití povrchové vody, regulace teploty v krajině a snížení negativního dopadu klimatických změn, to vše spolu úzce souvisí. A přestože závazné ministerské dokumenty (Národní akční plán adaptace na změnu klimatu) máme, ty vodu v lese neudrží. Je na provozních pracovnících, lidech v terénu, aby s rozmyslem a vizí do budoucna využili všechny možnosti a existující nástroje a pracovali na udržení či zkvalitnění vodohospodářské funkce lesa. Jak se to společnosti Arcibiskupské lesy a statky (ALSOL) daří?

Opravy studánek

Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. postupně opravují původní studánky a prameny, kterých se v rámci spravovaných majetků nachází několik desítek až stovky. Z posledních velkých rekonstrukcí lze připomenout opravu Antoníčkova pramene a Pramene dobré naděje ve Vápenné. V předchozích letech společnost spolupracovala např. na obnově studánky u Lvích hlav (Polesí Kroměříž), Machovy studánky či Teodorova pramene (polesí Chvalčov).

Maximální pozornosti se však studánkám a pramenům dostane v nadcházejícím období, kdy mají ALSOL v plánu opravit více než desítku původních vodních staveb. Z toho opravu třinácti studánek pomůže navíc zafinancovat dotační program Olomouckého kraje.

Úpravy a budování malých vodních nádrží

Nehostinné rumiště v areálu Pily Vápenná se dočkalo kompletní proměny na upravenou retenční nádrž, která zadržuje povrchovou vodu z okolních polí a zároveň do ní ústí drenážní systém areálu pily. Vodní nádrž nyní plní funkci nejen estetickou, ale zároveň poskytuje příhodné životní prostředí mnoha živočichům. Aktuálně je okolí retenční nádrže zatravněno a její břehy postupně zarůstají místní druhovou skladbou.

Údržba stávajících nádrží je stejně důležitá, jako budování nových. U nádrže v Kotárech na polesí Chvalčov proběhlo vyřezání přerostlých dřevin a vyčištění okolí. Nádrž se prosvětlila a zpřístupnila kolemjdoucím.

Budování tůní

Tůně, mělké terénní deprese, zčásti zazemněné s lužní vegetací, představující významný biotop flóry a fauny (především zákonem chráněných obojživelníků). Lesníci Arcibiskupských lesů a statků Olomouc s.r.o. na vhodných lokalitách nechávají tůňky vyhloubit a přirozeně zarůst vegetací. Podobných uměle vybudovaných tůní se v lesích ve správě společnosti nachází desítky.

Podpora mokřadů

Řeka Morava (polesí Kroměříž) původně přirozeně meandrovala a pravidelně se rozlévala. V současné urbanizované krajině toto již není možné. Avšak v některých částech byla v jejím korytě ponechána mrtvá ramena, která kromě jiného zajišťují i nezpochybnitelný prvek ochrany majetku před povodněmi.

Velké vodní nádrže na pozemcích ve správě ALSOL

Záhlinické rybníky (polesí Kroměříž) jsou napájeny z říčky Rusava a potoka Mojena. Budovány byly již od 14. století a v letech 1547−1573 je rozšířil olomoucký biskup Jan Dubravius. V 18. století byly vysušeny a převedeny na pastviny. Až v letech 1953−1982 je obnovilo Státní rybářství Přerov. Dnes na rybniční soustavě s rozlohou 239 ha hospodaří Rybářství Hulín. Svojí produkcí 1500 q tržních ryb, 600 q násady a 130 q plůdku se řadí k významným producentům sladkovodních ryb na Hané.

Z hlediska ornitologického lokalita právem patří mezi nejhodnotnější mokřady na střední Moravě, od roku 1985 je zde zřízen Přírodní park Záhlinické rybníky, do něhož patří i lužní lesy lesnického úseku Zámeček. Na Záhlinických rybnících a jejich okolí bylo do současné doby zjištěno 238 druhů ptactva, z toho 117 druhů hnízdících. Mezi nejvzácnější hnízdní ptáky patří orel mořský a volavka červená. Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. se významně zapojují do spolupráce s ornitology: Ornitologické stanici při Muzeu Přerov byla pronajata chata Filena a zkušeným ornitologům je umožněn odchyt ptáků za účelem kroužkování a dalšího výzkumu.

Pravděpodobně největší vodní nádrží v blízkosti lesních majetků Arcibiskupství olomouckého je Vodní nádrž Opatovice (polesí Kroměříž). Nádrž byla vybudována v letech 1969−1972 na říčce Malá Haná. Do trvalého provozu byla uvedena v roce 1979. Má sypanou hráz s výškou 36 metrů, objem zadržené vody je přibližně 10 milionů m³ a zatopená plocha 70 ha. Jedná se o vodárenskou nádrž, jejím hlavním účelem je dodávat vodu pro skupinové vodovody Vyškov a Bučovice. Dalšími účely nádrže jsou ochrana před povodněmi, zajištění trvalého průtoku ve vodních tocích Malá Haná a Haná a výroba elektrické energie.

Z této vodárenské nádrže je zásobováno vodou přibližně 42 tisíc obyvatel. Je proto veřejnosti nepřístupná – k zajištění ochrany vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti vody má stanovena ochranná pásma I. a II. stupně. Do ochranného pásma I. stupně je podle vodního zákona vstup zakázán a v ochranných pásmech II. stupně (jednotlivých zónách) jsou činnosti, kterými by mohlo dojít k ohrožení vodního zdroje, omezené.

Povodí nádrže má rozlohu cca 43,24 km2, zasahuje do části Drahanské vrchoviny. Nádrž je také prostředím pro chráněné živočichy, například škeble a raky. V letech 2017 až 2019 prošlo vodní dílo Opatovice rozsáhlou rekonstrukcí a modernizací, takže splňuje nejpřísnější podmínky kladené na bezpečnost a provoz.

Strategie Arcibiskupských lesů a statků Olomouc s.r.o. v zadržování vody

Vodní deficit a nadprůměrně vysoké teploty posledních let dopadají negativně na lesní porosty po celé republice. Zadržování vody v krajině je proto stěžejním úkolem při ochraně životního prostředí. Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. podporují zadržování vody dvěma způsoby – intenzivním zalesňováním holin a udržitelným hospodařením v lesích tak, aby lesní porosty správně plnily své mimoprodukční funkce včetně vsakování, zadržování a transpirace vody. Druhým způsobem, kterým společnost pracuje na zadržení vody v krajině, je budování vodních děl malého a středního charakteru, především tůní a malých retenčních nádrží.

Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. myslí i na relaxační a estetickou funkci těchto vodních staveb, proto již nyní a i v následujících letech plánují opravit desítky původních studánek a pramenů na turistických trasách v lesích ve správě společnosti.

Zdroj: ALSOL.cz