NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

V Olomouci se uskuteční konference na téma šetření sexuálních deliktů v církvi

Cyrilometodějská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci společně s Českou biskupskou konferencí pořádá od 25. do 26. srpna 2022 konferenci na téma Šetření sexuálních deliktů v katolické církvi. Cílem konference je prohloubení teoretických a praktických dovedností při šetření těchto činů v katolické církvi.

Na konferenci vystoupí odborníci z kanonického i světského práva, psychologie i psychiatrie. Svůj příběh přednese oběť, která byla přímo zasažena sexuálním trestným činem v církvi. Účastníci si mohou prohloubit znalosti v oblasti viktimologie, terapie a postupů při vyšetřování sexuálních deliktů v církvi. Budou rovněž diskutovat o možnosti spolupráce církevních a státních orgánů při šetření těchto deliktů a nastavení pravidel k jejich eliminaci v církvi.

Konference navazuje na kurz celoživotního vzdělávání (dále jen „CŽV“), který byl vytvořen za účelem zvýšení kvalifikace a odbornosti pracovníků církevních soudů při řešení sexuálních deliktů. Předchozí absolvování kurzu celoživotního vzdělávání však není podmínkou pro účast na konferenci.

Vzdělávací cíle programu
Cílem konference je prohloubení teoretických a praktických dovedností při šetření sexuálních deliktů v církvi, které jsou nezbytným předpokladem pro spravedlivé, účinné a rychlé prošetření věci s přihlédnutím k právům osob dotčených trestním řízením. Smyslem konference je též navázání osobních kontaktů a sdílení zkušeností mezi pracovníky jednotlivých diecézí, kteří tuto problematiku mají řešit, a rovněž seznámení se se zkušenostmi odborníků zabývajících se těmito delikty z pohledu světského trestního práva, psychiatrie či psychologie. Účelem konference bude i prodiskutování možných preventivních opatření do budoucna.

Požadované předpoklady účastníka
Program je určen odborné veřejnosti z oblasti práva, sociologie, psychologie, psychiatrie. Pořadatelé si vyhrazují právo rozhodnout o účasti jednotlivých zájemců o konferenci.

Profil absolventa
Absolvent konference bude seznámen s nejnovějšími církevními právními dokumenty v oblasti šetření sexuálních deliktů, jejich praktickou aplikací, jurisprudencí církevních institucí v této oblasti, s následky sexuálních deliktů u obětí, s možnostmi terapie, preventivních opatření a s postupy ve světském trestním právu při šetření deliktů proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti.

Přihlašovat na konferenci se můžete na tomto odkazu: https://czv-up.upol.cz/cs/registration/2518/detail/terms

Odbornými garanty konference jsou Dr. Libor Botek, Th.D., soudní vikář Interdiecézního soudu v Olomouci, odborný asistent Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého, a Mgr. Jiřina Navrátilová, státní zástupkyně (ČR).

Konferenci je možné uskutečni díky finanční podpoře Renovabis.

Program je ke stažení zde.

Zdroj: www.cirkev.cz