NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Valné shromáždění Cyrilometodějské křesťanské akademie připomnělo biblistu Ladislava Tichého

By Publikováno 14. 6. 2022 Aktuality

Dne 4. června 2022 se v Olomouci uskutečnilo valné shromáždění Cyrilometodějské křesťanské akademie (CMKA), které proběhlo v souladu s navrženým programem a schválilo výroční zprávu prezidenta o činnosti akademie za rok 2021, plán činnosti na rok 2022, zprávu o hospodaření za rok 2021, návrh rozpočtu na rok 2022 a zprávu revizní komise CMKA za rok 2021.

Ve výroční zprávě prezidenta CMKA zaznělo, že pandemicka situace byla příležitostí k hledání a rozvinutí nových forem vzdělávání v projektech, jako je kurz „Teologie v praktickém životě křesťana“ nebo „Mobilní univerzita“. Kurz Teologie v praktickém životě křesťana poskytuje pravidelné vzdělávání a poznávání teologických oborů ve vztahu k praktickému životu a aktuálním tématům a je realizován jak v prezenční, tak distanční formě. Projekt Mobilní univerzity CMKA obsahuje studijní cesty, jednodenní výlety, semináře, přednášky a komentované prohlídky se zaměřením na křesťanskou nauku, dějiny umění a kultury, zemi a její obyvatele. Přednášky probíhají během jízdy autobusu, výklad se poskytuje na místě, součástí je také mše svatá a účastníci obdrží i studijní materiály.

Na valné shromáždění CMKA přijal pozvání k účasti vzácný host, biskup a generální vikář Josef Nuzík. V pozdravném slovu uvítal angažovanost kněží a akademiků z různých oborů v CMKA. Připomněl podporu a spolupráci arcibiskupství s akademií a důležitou roli, kterou má akademie v pomoci a spolupráci v celoživotním vzdělávání laiků v křesťanském učení.

Vyvrcholením valného shromáždění byl akademický blok k uctění Mons. prof. Ladislava Tichého. Po hudebním vystoupení v úvodním slovu prezident CMKA P. ThDr. Jiří Koníček připomněl, že úmrtím prof. Tichého Akademie ztrácí osobnost, která svou akademickou erudicí a osobnostním charakterem tvůrčího, laskavého, pozorného otevřeného člověka mimořádným způsobem přispívala k naslouchání a akademickému dialogu k pokojnému sdílení a vzájemné spolupráci v akademickém a církevním společenství. Biskup Nuzík přednesl zamyšlení i svědectví o jedinečném naplnění jeho příjmení ve slovech Kristových: „Učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorný srdcem.“ Veliké dílo, které prof. Tichý vykonal, a vše, co druhým ve své kněžské a akademické službě předával, bylo provázeno mimořádnou skromností, pokornou tichostí a otevřeným srdcem. Zvláštní osobní svědectví připomněl v ušlechtilém přijímání utrpení a nesení oběti kříže své nemoci.

Po duchovním zamyšlení byla promítnuta prezentace připomínající jeho život a dílo. V prezentaci bylo připomenuto, co bylo nejdůležitější ve studiu a prezentaci novozákonních textů: snaha šířit tu největší hodnotu jak sám připomínal: „Je to text apoštola Pavla o lásce ve třinácté kapitole prvního listu Korinťanům: Láska nikdy nepřestává. Já to pokládám za základ, na kterém se snažím budovat svůj život, i když třeba nedokonale, ale za základ, který potřebují všichni. Bez lásky člověk nemůže být plně člověkem“.

Vzpomínková akademie byla zakončena modlitbou otce biskupa, ve které poděkoval Pánu Bohu za vše, co nám otec Tichý dal a vykonal, když byl mezi námi, a vyprošoval mu na přímluvu sv. Cyrila a Metoděje odměnu věčné radosti v nebeském království. Při společenském setkání mohli účastníci pohovořil s otcem biskupem. Na závěr valného shromáždění otec biskup požehnal sochy sv. Cyrila a Metoděje umístěné prostorách a sídle Cyrilometodějské křesťanské akademie a přitom popřál, aby se toto sídlo na přímluvu sv. Cyrila a Metoděje stalo místem vzdělávání a akademického dialogu k rozvíjení cyrilometodějského odkazu.