NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Dvěma stovkám lidí pomohla Charita zbavit se dluhů v rámci milostivého léta

By Publikováno 1. 2. 2022 Aktuality, Charita

Na 700 zájemců se obrátilo na síť 34 poraden Charity Česká republika s žádostí o pomoc při řešení jejich dluhů veřejným institucím v rámci milostivého léta (dále ML). Z informací od charitních poraden po celé republice vyplývá, že po splnění zákonných podmínek mohlo tento institut oddlužení využít celkem 199 dlužníků.

Podle informací z jednotlivých poraden se počet zájemců o oddlužení za pomoci institutu ML lišil jak dle jejich velikosti, tak dle šíře činnosti a záběru poraden. Počty zájemců se pohybovaly mezi 20 až 50 na poradnu; ty navíc zaznamenávají v průměru 20% nárůst zájmu o své služby.

Množství lidí, kteří po vysvětlení a ujasnění podmínek milostivého léta splňovali daná kritéria, se pohybuje mezi jednou čtvrtinou (brněnská diecéze, litoměřická diecéze, českobudějovická diecéze) až jednou polovinou žadatelů (ostravsko-opavská diecéze), někde podmínky ML splnila dokonce i více než polovina zájemců o oddlužení (poradny Klatovy a Praha).

Odborníci z Charity Česká republika vítají plánovanou druhou etapu milostivého léta. Pavel Šejnoha z Charity Moravská Třebová podporuje jeho opakování ze dvou důvodů: „Lidé měli málo času našetřit si peníze na to, aby byli aspoň schopni zaplatit ten původní dluh. Druhý důvod je ten, aby se nové milostivé léto konečně vztahovalo i na jiné druhy vymáhání dluhů, než jenom soudními exekutory. Není žádný rozumný důvod pro to, aby se milostivé léto nevztahovalo na dluhy, které si vymáhá stát sám prostřednictvím finančních úřadů, celních úřadů, nebo města.“

Iva Kuchyňková, manažerka pro advokační činnost v sociální oblasti Charity Česká republika k tomu dodává: „Opakování milostivého léta samozřejmě vítáme. Tuto akci, která některým klientům pomůže k oddlužení, vnímáme jako potřebnou. Pokud se zopakuje na podzim, bude možné se na ni připravit na základě již získaných zkušeností. Uvítali bychom však, kdyby trvala po delší časové období. Tři měsíce jsou k vyřizování takto náročné agendy poměrně krátká doba.“

Z poznatků našich kolegů z poraden je tedy třeba přihlédnout při případné úpravě parametrů institutu ML k následujícím zjištěním z terénu:

  • Nejčastější překážkou pro zájemce o oddlužení pomocí ML je nedostatek volných peněz na úhradu jistin. Pro případné opakování akce by mohla být řešením možnost uhradit tuto částku splátkami namísto jednorázovým vkladem.
  • Klienti si též stěžovali na malou informovanost o akci a jejích podmínkách v dostatečném časovém předstihu, stejně jako na krátkou lhůtu pro vyřízení všech potřebných náležitostí. Téměř všechna pracoviště Charity se shodují, že doba tří měsíců je příliš krátká a že by bylo potřeba období prodloužit. Pokud by se ML mělo opakovat, je nezbytné veřejnost o této možnosti zbavit se dluhů předem informovat a srozumitelně vysvětlit, jak se na ni připravit.
  • Častou překážkou na straně dlužníků, znemožňující jim využít tohoto způsobu oddlužení, jsou nejen nastavené časové i další parametry ML, ale též mnohočetnost exekucí.
  • Klienti se dále potýkali s dlouhodobou neochotu řady exekutorů sdělovat informace o výši dluhu a poskytovat součinnost při oddlužení. Některým z nich se za celou dobu od okamžiku, kdy požádali exekutory o informace, nedostalo žádné odpovědi.
  • Některé poradny zjistily, že si exekutor ve vyčíslení pohledávky účtuje i dodatečné poplatky – například jako náhradu za ztrátu času.
  • Objevovaly se situace, kdy byl původně veřejnoprávní závazek přeprodán „inkasní“ společnosti, tím pádem se z něho stal závazek vůči soukromoprávnímu subjektu a milostivé léto se na něj proto nevztahovalo.
  • Obecně panuje shoda na tom, že příště by měl instrument zahrnovat i daňové exekuce.

Jako příklad úspěšného uplatnění milostivého léta lze uvést tento:

Klient dlužil České televizi za televizní poplatky částku 675 Kč, tento dluh se dostal do exekuce a vyšplhal do výše 18 tisíc korun. V rámci milostivého léta tento dlužník zaplatil pouze jistinu 675 Kč plus náklady na zastavení exekuce 908 Kč, a nyní čeká na rozhodnutí exekutora o zastavení exekuce.

Mnoho z našich klientů ovšem stále čeká na dořešení svého dluhu, takže nelze říci, kolik oprávněných žadatelů již svoji situaci s naší pomocí uzavřelo.

U osob s mnohočetnými exekucemi či v případech, kdy klienti nemohli využít k oddlužení období milostivého léta, jim naši kolegové dále pomáhají nalézt jiná řešení jejich situace; spolupráce dlužníků s poradnami je tedy i díky ML plodná.

Zdroj: Charita ČR