NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Činnost CMKA epidemie omezila i rozšířila, zní po valné hromadě spolku

By Publikováno 26. 11. 2021 Aktuality

Při valném shromáždění Cyrilometodějské křesťanské akademie, které se uskutečnilo v sobotu 20. listopadu 2021 v Olomouci, zhodnotili její členové dosavadní činnost probíhající i za protiepidemických omezení a docenili zejména nové formy vzdělávání, které pandemie přinesla.

V lednu roku 2021 se s ohledem na nezbytnost a neodkladnost rozhodnutí Valného shromáždění Cyrilometodějské křesťanské akademie (CMKA) ve věci volby orgánů a s ohledem na mimořádnou situaci pandemie covid-19 vyhlásilo hlasování o volbě orgánů CMKA „per rollam“. Tato mimořádná korespondenční forma umožnila širokému okruhu členské základny bezpečně se zúčastnit voleb, a to v nebývalém rozsahu počtu hlasujících. Volební účast, výsledek i podpora navržených kandidátů potvrdily podporu reforem uskutečněných prezidiem CMKA v uplynulém volebním období.

Po zlepšení pandemické situace a ukončení omezení se uskutečnilo řádné valné shromáždění CMKA v sobotu 20. listopadu 2021. Přestože bylo ovlivněno zhoršenou pandemickou situací a souvisejícími omezeními, uskutečnilo se v řádné formě a proběhlo dle navrženého programu. V souladu s ním také schválilo výroční zprávu prezidenta o činnosti CMKA za rok 2020, program činnosti na rok 2021, zprávu o hospodaření za rok 2020, návrh rozpočtu na rok 2021 a zprávu revizní komise CMKA za rok 2020.

Ve výroční zprávě prezidenta o činnosti CMKA se mimo jiné zmiňuje, že protipandemická omezení nejen výrazně ovlivnila dosavadní formy činnosti, ale také se stala příležitostí k hledání a rozvoji nových, distančních vzdělávacích forem. CMKA touto novou formou realizuje kurz „Teologie v praktickém životě křesťana“ a projekt „Mobilní univerzity“.

Kurz Teologie v praktickém životě křesťana poskytuje pravidelné vzdělávaní a poznávání teologických oborů ve vztahu k praktickému životu a aktuálním tématům a je realizován jak v prezenční, tak v distanční formě. Tato hybridní forma umožňuje průběh kurzu i při nemožnosti účasti z důvodu omezení kvůli zhoršení pandemické situace nebo z různých důvodů nepřítomnosti účastníků kurzu.

V rámci hledání nových přístupných a populárních forem vzdělávaní CMKA iniciuje jedinečný projekt vzdělávání prostřednictvím cestování. Program Mobilní univerzita CMKA obsahuje studijní cesty, jednodenní výlety, semináře, přednášky a komentované prohlídky se zaměřením na křesťanskou nauku, dějiny umění a kultury, zemi a její obyvatele. Přednášky probíhají během jízdy autobusu.

Dalším bodem programu valného shromáždění bylo vystoupení předsedů regionálních poboček a zprávy o činnosti svědčící o tom, že i přes těžkosti kvůli pandemické situaci také regiony obnovily a rozvíjely činnost. Na závěr prezident poděkoval všem členům CMKA, kteří se valného shromáždění účastnili, a tak svou osobní účastí vyjádřili podporu a zájem o činnost CMKA.

P. Jiří Koníček, prezident CMKA