NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Novela Instrukce o postupu biskupů a vyšších představených při předběžném šetření některých trestných činů proti 6. přikázání Desatera na území ČR

By Publikováno 7. 9. 2021 Aktuality, Ochrana nezletilých

V rámci 127. plenárním zasedání ČBK byla 6. července 2021 schválena novela Instrukce o postupu biskupů a vyšších představených při předběžném šetření některých trestných činů proti 6. přikázání Desatera na území ČR. Tento dokument by měl být součástí letošních zářijových nebo říjnových Akt curiae (úředního věstníku) jednotlivých diecézí.

Instrukce nahrazuje Společnou směrnici ČBK a konferencí vyšších řeholních představených v ČR pro postup v případech trestných činů pohlavního zneužití osoby mladší 18 let duchovním či laikem v rámci činnosti církveNabývá účinnost jeden měsíc od publikování v diecézních Aktech curiae a je závazná ve všech diecézích na území České republiky a v Apoštolském exarchátu řeckokatolické církve.

Původní text Instrukce byl schválen již na 121. plenárním zasedáním České biskupské konference dne 22. ledna 2020. Dokument však nebyl promulgován, protože Apoštolský stolec vydal mezitím nové právní předpisy (Vademecum Kongregace pro nauku víry), které byly do této Instrukce zapracovány a všechna ustanovení novely instrukce se interpretují a aplikují v souladu s tímto Vademecem.

Instrukce může být měněna nebo rušena pouze na základě rozhodnutí plenárního zasedání České biskupské konference, po předchozí konzultaci se zástupci obou konferencí vyšších představených. Podstatné změny textu instrukce Česká biskupská konference konzultuje s Kongregací pro nauku víry.

Text Instrukce je k dispozici níže.

Více o rozdílech mezi starou Směrnicí a novou Instrukcí naleznete také v příloze.

Zdroj: www.cirkev.cz

 

Instrukce o postupu biskupů a vyšších představených (ve znění novely)
Rozdíly mezi směrnicí a instrukcí