NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Audit arcibiskupských lesů dopadl na výbornou

By Publikováno 16. 8. 2021 26 srpna, 2021 Aktuality, Hospodaření

Občas každý vlastník větší společnosti potřebuje provést revizi nastavených procesů a vyhodnotit tím tak fungování a správu svých firem. Externí audit je legitimní nástroj, kdy vnější nezávislý subjekt posoudí, jestli vše funguje, jak má, případně navrhne, co lze ještě zlepšit. Z těchto důvodů Arcibiskupství olomoucké oslovilo renomovanou společnost The Boston Consulting Group, s.r.o. (BCG), aby prověřila fungování a potenciál Arcibiskupských lesů a statků Olomouc, s.r.o. (ALSOL).

Audit pohledem vlastníka

Velmi mě potěšilo, že hned v závěru první etapy svého kontrolování dospěli auditoři k rozhodnutí druhou plánovanou etapu nedělat, protože nevidí možnost tak velkých úspor, aby domluvená procenta z úspor pro ně byla dostatečnou odměnou za velkou práci. Pro mladou firmu je velkým oceněním zjištění, že má dobře nastavené řídící i kontrolní mechanismy, že mezi lidmi jsou dobré vztahy a že na úspěšnosti firmy záleží velké většině pracovníků. Samozřejmě, že vnější pozorovatel poukázal i na zkušenosti jiných a našel i věci, které by se mohly dělat ještě lépe. Z takových poznatků vznikají úkoly pro další rozvoj podniku, kterým se budeme věnovat.

Proto blahopřeji všem pracovníkům ALSOLu a při této příležitosti všem vyslovuji upřímné poděkování. Jsem rád, že mohu být na naše lidi hrdý, důvěřovat jim a spolehnout na ně. Zvláštní poděkování patří bývalému řediteli panu Petru Skočdopolemu, který nás nečekaně opustil, protože úspěch byl z velké části zásluhou jeho znalostí, schopností a způsobu řízení podniku včetně zvládání mimořádných kalamit. Těším se, že ALSOL bude pod vedením nového ředitele Arnošta Bučka pokračovat v začatém rozvoji.

Jan Graubner, arcibiskup olomoucký

Externí audit pohledem jednatele ALSOL

Vlastní audit, který probíhal v měsících květnu a červnu, měl 2 hlavní části. První část měla za úkol prověřit, jestli je společnost efektivně řízena a procesy v ní řádně nastaveny. Druhá část se měla zabývat vytipováním oblastí, které lze ještě zlepšit, případně po konzultaci navrhnout další možný rozvoj a směřování ALSOLu.

V první části ALSOL obstál na výbornou. Přestože jsme stále mladá společnost a hned od počátku se potýkáme s největší kůrovcovou kalamitou za posledních několik století, prokázalo se, že spravujeme nám svěřený majetek úspěšně a efektivně. Všem zaměstnancům patří velké poděkování, protože výsledek je zásluhou všech. Neopominutelný podíl na úspěšném fungování společnosti má bezpochyby nedávno zesnulý jednatel Petr Skočdopole. Pokračovat v práci, kterou jsme spolu započali, považuji za osobní závazek. Nepochybuji o tom, že společně uspějeme.

Druhá část auditu se zabývala oblastmi, které lze ještě zlepšit, případně na jaké nové činnosti se zaměřit a zjistit jejich potenciál. Tak, jak se postupně vypořádáváme s kůrovcem, je nutné se začít zabývat novými výzvami a příležitostmi, na které jsme kvůli řešení kalamity neměli dostatek prostoru.

Jednou z oblastí s největším potenciálem přínosu pro ALSOL je maximalizace výnosů z prodeje dříví. Dříví je náš hlavní zdroj příjmů, každý výřez má jinou hodnotu a jeho pečlivým zatříděním může vzniknout nejlepší výnos. V následujícím období bude nutné se více zaměřit zejména na efektivní třídění jednotlivých sortimentů a formu prodeje, abychom dosahovali co nejlepšího zpeněžení.

Posláním lesníků a správců lesa je především spravovat, zakládat a pěstovat lesy pro budoucí generace. Kalamita nám sice rychle vzala značnou část zásob dříví, ale zároveň nám dala příležitost ke zvážení přístupu k obnově našich lesů. Tato část naší práce nás nákladově velmi zatěžuje. Jednou z cest, jak tyto náklady snížit, je výrazné zvýšení podílu přirozené obnovy lesa. Tento přístup vyžaduje od zaměstnanců vysokou odbornost, usilovnost, invenci a loajalitu ke své společnosti i lesu. Tyto schopnosti jsou důležitým předpokladem našeho úspěšného hospodaření. Úspěšná přirozená obnova je přitom vizitkou každého hajného a její výše svědčí o lesnických dovednostech a umění práce se světlem. Bude potřeba se zaměřit na zvýšení podílu přirozené obnovy, abychom šetřili náklady na zalesňování tam, kde umělá obnova není potřeba.

Dalšími oblastmi, u kterých je potřeba prověřit jejich potenciál pro ALSOL, je především podílení se na dopravě vlastního dříví a zvýšení podílu pěstování vlastních sazenic. Jsou to oblasti, kde bychom měli částečně převzít iniciativu a nespoléhat se pouze na nákup služeb od cizích subjektů.

S ústupem kalamity bude pro ALSOL postupně končit jedna významná a náročná životní etapa. Postupně se nám začíná otevírat nová, plná dalších výzev a úkolů. Věřím, že ji zvládneme nejméně tak úspěšně jako etapu předchozí.

Arnošt Buček, jednatel ALSOL