NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Pilotní projekt ordinace psychiatra pro lidi v nouzi se ocitl v ohrožení

By Publikováno 19. 4. 2021 Aktuality, Charita

Lidé bez domova často trpí duševním onemocněním a psychickými poruchami, avšak jen minimum z nich je schopno nebo má možnost využívat standardní psychiatrickou péči. Přitom bez odborného řešení psychického stavu není možná sociální stabilizace a začlenění do běžné společnosti. Charita Olomouc za podpory Statutárního města Olomouc (SMOL) zřídila v listopadu 2020 ordinaci psychiatra pro lidi v nouzi. Projekt je v současnosti jediným projektem svého druhu v České republice. Z důvodu zamítnutí uzavření smlouvy ze strany Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) se však ocitl v ohrožení.

Pilotní projekt odstartoval v náročné době druhé vlny pandemie covid-19, kdy se omezovaly návštěvy lékařů v ambulancích. Jeho posláním je poskytovat dospělým lidem bez domova s duševním onemocněním a lidem v krizi dostupnou odbornou psychiatrickou péči v bezpečném a nízkoprahovém prostředí. „Díky dlouholeté zkušenosti s ordinací praktického lékaře pro lidi v nouzi víme, že pokud se odborná zdravotní péče poskytuje v nízkoprahové podobě, je cílovou skupinou hojně využívána,“ přibližuje Leona Martinková, vedoucí Střediska zdravotních služeb Charity Olomouc.

Rozhodující role pojišťoven

Charita Olomouc děkuje Statutárnímu městu Olomouc, protože bez dotační podpory by tato nezisková služba vůbec nemohla vzniknout. Pro pilotní projekt, který je jedním z klíčových pilířů řešení problematiky bezdomovectví, je podpora města a zdravotních pojišťoven zásadní. Zatímco město hned na počátku podpořilo projekt finanční dotací, z důvodu opakovaného odmítnutí uzavření smlouvy ze strany VZP se projekt nyní nachází v ohrožení. „Proces vzniku nové ambulance je značně složitý a zejména zajištění smluv se zdravotními pojišťovnami velmi zdlouhavé, děje se v řádu až několika měsíců. Bez grantu města Olomouce by nemohla služba ordinace psychiatra vzniknout, protože do uzavření smluv s pojišťovnami jde o hlavní zdroj financování,“ sděluje Leona Martinková.

Pro úspěšné pokračování projektu je nyní zásadní přístup pojišťoven. V současné chvíli uzavřely smlouvy 3 zdravotní pojišťovny (ZP ministerstva vnitra, Revírní bratrská pokladna a Vojenská zdravotní pojišťovna), u dalších Charita čeká na odpověď, avšak VZP opakovaně odmítla smlouvu uzavřít. Skutečnost, že ordinace nebude moci přijímat pojištěnce VZP, kteří tvoří až 1/3 všech pacientů, ohrožuje do budoucna její existenci. „Není možné, aby v rámci návaznosti na sociální služby fungoval projekt, který může poskytovat péči jen některým pacientům. VZP ČR je klíčovým partnerem pro zdravotní služby a my věříme, že při detailnějším seznámení s fungováním ordinace ocení její přínos a spolupráci naváže. V opačném případě bychom museli službu ukončit,“ doplňuje Leona Martinková.

Pomoc bez bariér a včas

Ambulance odborné psychiatrické péče pro lidi v nouzi se nachází v objektu Charity Olomouc na Wurmově 5. Právě zde se pohybuje cílová skupina lidí v nouzi, která díky snadné dostupnosti nemá zábrany službu lékaře psychiatra využívat. „Lidé bez domova jsou skutečně psychiatričtí pacienti. Nejen, že většinou mají duální diagnózy, jako je závislost na návykových látkách a onemocnění z okruhu psychóz, depresí, poruch osobnosti či různé deviace, navíc nechodí na pravidelné kontroly, mají problém užívat pravidelně medikaci. Bez specializované ambulance navazující na sociální služby není možné tuto péči zajistit,“ vysvětluje ředitel Charity Olomouc Petr Prinz.

Propojení ambulance se sociálními službami pro cílovou skupinu lidí bez domova je významným krokem k zajištění pravidelné psychiatrické péče. Sociální pracovníci často jako první identifikují zhoršení zdravotního stavu a potřebnost návštěvy lékaře, hlídají termíny kontrol, motivují k užívání pravidelné medikace aj.

„Velmi nás mrzí, že dostupná péče je a zůstává pouhou teorií, protože ve snaze o řešení v praxi stále narážíme na nezájem a lhostejnost. Argumentace VZP, že v Olomouci je dostatek psychiatrických ambulancí, neřeší situaci lidí v nouzi, kteří akutně potřebují dostupnou péči,“ zdůrazňuje Petr Prinz.

Přínos pro Olomouc

Projekt si klade za cíl zajistit dostupnou psychiatrickou péči sociálně vyloučeným osobám, a tím přispět ke snížení počtu duševně nemocných osob na okraji společnosti pohybujících se bezprizorně ulicemi města Olomouce, kterým městská či státní policie není schopna pomoci, pokud neohrožují sebe či druhé osoby. Jednoznačnou podporu dalšímu fungování projektu ordinace pro lidi v nouzi vyjádřil za město primátor Miroslav Žbánek. „Činnost této služby musí být zachována. Nikdo z odborníků a ani pojišťovna ji přece nemůže vnímat pouze jako formu nějaké nadstandardní služby. Je to služba preventivního charakteru, která musí být zachována, protože chrání nás všechny. Nikdo si přece nepřeje atak ze strany duševně nemocného člověka z ulice, který si sám bez odborně vedené pomoci v nízkoprahové podobě není schopen pomoci.“

Eva Štefková, Charita Olomouc