NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Jste věřící a chcete pracovat s dětmi? Stále je čas podat si přihlášku na teologickou fakultu

By Publikováno 3. 3. 2021 Aktuality, Školy

Zajímá vás práce s dětmi a víra? Bavilo by vás pracovat ve farnostech nebo vyučovat náboženství? Chcete si rozšířit své dosavadní vzdělání nebo změnit profesní zaměření? Chcete studovat při zaměstnání? Stále je čas podat si přihlášku na Cyrilometodějskou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci.

Na práci s dětmi ve volném čase se specializuje studijní program Náboženství se zaměřením na vzdělávání, na osvojení pedagogických dovedností pak Učitelství náboženství. Přijímací zkoušky budou mít podobu ústního pohovoru. Přihlášky přijímáme do 15. března 2021 na adrese www.prihlaska.upol.cz.

Studenti se mohou těšit na příjemné prostředí fakulty, během výuky nahlédnou do aktuálního dění v církvi v oblasti vzdělávání a katecheze. Vyučující je připraví po stránce teologické i pedagogické tak, aby mohli srozumitelně zprostředkovat dětem a mládeži náboženská témata a efektivně s nimi pracovat ve farnostech při pastorační činnosti nebo vyučovat náboženství v souladu s církví a nejnovějšími pedagogickými trendy.

„Našim studentům chceme pomáhat také v praxi jejich každodenního prožívání křesťanské víry. Toto pokládáme za nejdůležitější, protože křesťan může svědčit o Kristu a pomáhat druhým na cestě víry jen tehdy, má-li ji sám v sobě dostatečně živou a zdravou,“ řekl garant programů doc. Dřímal.

Pracovat s lidmi je zajímavé a dává smysl

Velkou výhodou obou studijních programů je fakt, že se výuka koná výhradně v soboty. Studovat tak mohou i zaměstnaní nebo maminky na rodičovské dovolené. Přivítáme také středoškoláky s maturitou.

„Jsme přesvědčeni, že studium samotné teologie nestačí. Je nezbytné doplňovat je ucelenou formací tak, aby u studujících rostlo nejen poznání Boha a úcta a láska k Němu, ale i konkrétně projevovaná úcta a láska k církvi. Tedy výchova k vědomé a radostné sounáležitosti s touto církví, přijetí spoluodpovědnosti za ni jako za společenství a potažmo i za její poslání,“ zdůraznil doc. Dřímal.

Náboženství se zaměřením na vzdělávání (bakalářský program)

Je to jedinečný obor, v němž práce s lidmi navazuje na jejich hodnoty a napomáhá jejich rozvoji, a také podporuje vyzrávání náboženské složky jejich osobnosti.

Doporučujeme ke studiu, protože:

 • seznámíte se s řadou nových informací v předmětech jako katechetika, religionistika, filozofie, pedagogika, psychologie, speciální pedagogika atd.
 • seznámíte se s nejnovějšími metodami práce v oblasti náboženského vzdělávání
 • budete hledat odpovědi na otázky týkající se víry
 • naučíte se pracovat s Biblí
 • naučíte se vytvářet volnočasové a jiné programy
 • budete se podílet na pastorační činnosti farnosti
 • budete umět vést společenství a vytvářet pro ně hodnotný program
 • pomůžete lidem na jejich cestě objevování víry nebo je budete v jejich víře doprovázet
 • uplatnění absolventů: katecheta, animátor křesťanských společenství (od ministrantů po např. modlitební společenství apod.), pastorační asistent
 • studovat lze při zaměstnání – studium probíhá výhradně v sobotu

Učitelství náboženství pro ZŠ (navazující magisterský program)

Během studia zohledňujeme dosavadní zkušenosti posluchačů; výuka na ně navazuje. Studenti je mohou uplatnit např. při plnění praxe nebo psaní diplomové práce. Absolvování programu je v souladu s požadavkem školského zákona – umožňuje získat aprobaci pro výuku náboženství.

Doporučujeme ke studiu, protože:

 • prohloubíte si znalosti z pedagogiky, psychologie a teologie
 • seznámíte se s dalšími disciplínami: výuka náboženství a její didaktika, metody práce s biblickými texty, sociální nauka církve, využití křesťanského kulturního dědictví ve výuce náboženství
 • osvojíte si dovednosti potřebné pro praxi – od přípravy programu a práce s vybranou skupinou v oblasti evangelizace a katecheze až po vedení křesťanských společenství
 • budete schopni pracovat s žáky různých věkových kategorií při rozvoji jejich osobnosti v oblasti náboženského vzdělávání a osobnostního růstu v duchovní oblasti
 • naučíte se vytvářet programy s duchovní tematikou v souladu s moderními pedagogickými a psychologickými koncepcemi
 • budete schopni analyzovat potřeby různých společenství a skupin a navrhovat vhodné způsoby řešení problémů
 • jako absolventi budete připraveni na výkon pedagogické činnosti učitele náboženství (zvláště katolického) na základních školách nebo školských vzdělávacích zařízeních včetně pastoračních center
 • studovat lze při zaměstnání – studium probíhá výhradně v sobotu

 Přijímací zkoušky budou mít podobu ústního pohovoru. Přihlášky je možné zasílat do 15. března 2021 (www.prihlaska.upol.cz). Případné dotazy rády zodpoví referentky na studijním oddělení či garant programů.

Lenka Peřinová, CMTF UP