NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Prezidentkou Hnutí fokoláre se stala křesťanská arabka ze Svaté země

By Publikováno 3. 2. 2021 Aktuality

Do čela Hnutí byla 31. ledna 2021 zvolena Margaret Karram jako třetí prezidentka po zakladatelce Chiaře Lubichové a po Marii Voce, která skončila druhé volební období.

Mar­ga­ret Karram, po­chá­ze­jí­cí ze Sva­té země, byla zvo­le­na pre­zi­dent­kou Hnu­tí fo­ko­lá­re více než dvou­tře­ti­no­vou vět­ši­nou opráv­ně­ných vo­li­te­lů z účast­ní­ků ge­ne­rál­ní­ho shro­máž­dě­ní Hnu­tí. To je slo­že­no z 359 zá­stup­ců z ce­lé­ho svě­ta. Mar­ga­ret Karram je ná­sle­dov­ni­cí za­kla­da­tel­ky Chi­a­ry Lu­bi­cho­vé a Ma­rie Voce, kte­rá se­tr­va­la v této funk­ci 12 let (dvě funkč­ní ob­do­bí).

Mar­ga­ret Karram (58 let), je Arab­ka ka­to­lic­ké­ho vy­zná­ní. Na­ro­di­la se v Hai­fě a na Hebrej­ské uni­ver­zi­tě v Los An­ge­les (USA) vy­stu­do­va­la judais­mus. Pů­so­bi­la na růz­ných po­zi­cích jako od­po­věd­ná za fo­ko­lá­re v Los An­ge­les a v Je­ruza­lémě. Spo­lu­pra­co­va­la také s ně­ko­li­ka ko­mi­se­mi a or­ga­ni­za­ce­mi pro pod­po­ru di­a­lo­gu mezi tře­mi mo­no­te­is­tic­ký­mi ná­bo­žen­ství­mi, jako je bis­kup­ská ko­mi­se pro me­zi­ná­bo­žen­ský di­a­log, sbor ka­to­lic­kých or­di­ná­řů Sva­té země a or­ga­ni­za­ce ICCI (Me­zi­ná­bo­žen­ská ko­or­di­nač­ní rada v Iz­ra­e­li). 14 let pra­co­va­la na ital­ském ge­ne­rál­ním kon­zu­lá­tu v Je­ruza­lémě.

Od roku 2014 pů­so­bí v Me­zi­ná­rod­ní cen­t­ru Hnu­tí fo­ko­lá­re jako po­rad­ky­ně pro ob­last Itá­lie a Al­bá­nie a je spo­lu­zod­po­věd­ná za di­a­log mezi cír­kev­ní­mi hnu­tí­mi a no­vý­mi ka­to­lic­ký­mi ko­mu­ni­ta­mi. Mlu­ví arab­sky, hebrej­sky, ital­sky a an­g­lic­ky. V roce 2013 jí bylo udě­le­no oce­ně­ní „Mount Zion Award“ za usmí­ře­ní; do­sta­la ho spo­leč­ně se ži­dov­skou věd­ky­ní a ba­da­tel­kou Yis­cou Ha­ra­ni za své úsi­lí o roz­ví­je­ní di­a­lo­gu mezi růz­ný­mi kul­tu­ra­mi a ná­bo­žen­ství­mi. V roce 2016 ob­dr­že­la me­zi­ná­rod­ní cenu sv. Rity za pod­po­ru di­a­lo­gu v kaž­do­den­ním ži­vo­tě mezi křes­ťa­ny, židy a mus­li­my, mezi Iz­ra­el­ci a Pa­les­tin­ci.

Vol­by se ko­na­ly dne 31. led­na 2021, ale její jme­no­vá­ní na­by­lo účin­nos­ti až následujícího dne, po po­tvr­ze­ní va­ti­kán­ským Di­kas­te­ri­em pro lai­ky, ro­di­nu a ži­vot, jak to vy­ža­du­jí zá­klad­ní sta­no­vy Hnu­tí fo­ko­lá­re. Po­tvr­zo­va­cí do­ku­ment vy­ja­dřu­je přá­ní, aby nová pre­zi­dent­ka pl­ni­la svůj úkol „s věr­nos­tí, s po­sto­jem služ­by a v du­chu církve, pro dob­ro čle­nů Díla i uni­ver­zál­ní církve“.

Úkoly pre­zi­dent­ky

Pod­le zá­klad­ních sta­nov Hnu­tí je pre­zi­dent­ka vo­le­na ze za­svě­ce­ných fo­ko­larí­nek s věč­ný­mi sli­by a bude jí vždy žena. Říká se v nich, že je „zna­me­ním jed­no­ty Hnu­tí“. Zna­me­ná to, že je před­sta­vi­tel­kou vel­ké ná­bo­žen­ské, kul­tur­ní, so­ci­ál­ní a ge­o­gra­fic­ké roz­ma­ni­tos­ti všech, kdo se ve 182 ze­mích, kde je hnu­tí pří­tomno, hlá­sí ke spi­ri­tu­a­li­tě fo­ko­lá­re a zto­tož­ňu­jí s po­sel­stvím o bra­tr­ství, jež za­kla­da­tel­ka Chi­a­ra Lu­bi­cho­vá čer­pa­la z evan­ge­lia: „Otče, ať jsou všich­ni jed­no.“ (Jan 17, 20–26)

Mar­ga­ret Karram čeká v příš­tích le­tech mno­ho úko­lů a vý­zev při ve­de­ní glo­bál­ně za­mě­ře­né­ho hnu­tí, ja­kým Hnu­tí fo­ko­lá­re je. Je hlu­bo­ce po­no­ře­no do míst­ní i glo­bál­ní re­a­li­ty a do pro­blé­mů lid­stva, po­čí­na­je ak­tu­ál­ní do­bou pan­de­mie. Sta­no­vy rov­něž na­zna­ču­jí styl, jímž se úřad pre­zi­dent­ky musí vy­zna­čo­vat: „Její před­sed­nic­tví je pře­de­vším před­sed­nic­tvím lás­ky, pro­to­že musí mi­lo­vat jako prv­ní, to zna­me­ná slou­žit svým bra­t­rům a se­strám a pa­ma­to­vat při­tom na Je­ží­šo­va slo­va ‚(…) kdo chce být mezi vámi prv­ní, ať slu­žeb­ní­kem všech‘ (Mk 10,44).“

Pri­már­ní úlo­hou pre­zi­dent­ky je pro­to být sta­vi­tel­kou mos­tů a zpro­střed­ko­va­tel­kou zá­klad­ní­ho po­sel­ství spi­ri­tu­a­li­ty Hnu­tí fo­ko­lá­re; má být při­pra­ve­na uvá­dět ho do pra­xe a ší­řit ho, jak rov­něž ří­ka­jí sta­no­vy, i za cenu vlast­ní­ho ži­vo­ta.

Dal­ší­mi kro­ky ge­ne­rál­ní­ho shro­máž­dě­ní Hnu­tí fo­ko­lá­re byla 1. února vol­ba spo­lu­pre­zi­den­ta a následovat bude 4. úno­ra vol­ba po­rad­ců.

Spoluprezidentem Hnutí fokoláre byl zvolen Je­s­ús Mo­rán. Pro Morána je to druhý mandát; jeho hlavním úkolem jako spoluprezidenta je plná podpora prezidentky a spolupráce s ní. Zvo­le­ní spo­lu­pre­zi­den­ta ge­ne­rál­ním shro­máž­dě­ním Hnu­tí bylo jako v pří­pa­dě pre­zi­dent­ky při­ja­to s ce­lo­svě­to­vým aplau­sem; jeho jme­no­vá­ní dnes po­tvr­di­lo Di­kas­té­ri­um pro lai­ky, ro­di­nu a ži­vot. Je­s­ús Mo­rán byl zvo­len spo­lu­pre­si­den­tem Hnu­tí fo­ko­lá­re na dru­hé ob­do­bí po za­kon­če­ní prv­ní­ho man­dá­tu, ab­sol­vo­va­né­ho po boku Ma­rie Voce.Je­s­ú­si Mo­rá­no­vi je 64 let a na­ro­dil se v Na­val­pe­ra­les de Pi­na­res, Avi­la (Špa­něl­sko). S evan­gel­ním po­sel­stvím při­ná­še­ným Hnu­tím fo­ko­lá­re se se­tkal bě­hem svých uni­ver­zit­ních stu­dií skr­ze svě­dec­tví ně­kte­rých svých vrs­tev­ní­ků.

Úkoly spo­lu­pre­zi­den­ta

Prv­ní po­vin­nos­tí spo­lu­pre­zi­den­ta je plná pod­po­ra pre­zi­dent­ky a spo­lu­prá­ce s ní. Sta­no­vy hnu­tí ho­vo­ří o „hlu­bo­ké jed­no­tě s pre­zi­dent­kou“, s cí­lem po­skyt­nout jí pří­le­ži­tost ke zva­žo­vá­ní je­jích myš­le­nek a roz­hod­nu­tí, na­slou­chat jí a spo­leč­ně hle­dat Boží vůli.

Je od­po­věd­ný za kně­ze, kte­ří pat­ří do Hnu­tí fo­ko­lá­re, a dbá na to, aby vnitř­ní ži­vot a čin­nos­ti Hnu­tí od­po­ví­da­ly víře a mo­rál­ce církve.

Zdroj: www.focolare.cz