NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Papež František vyhlásil Světový den prarodičů a seniorů

By Publikováno 1. 2. 2021 Aktuality

Petrův nástupce pronesl v neděli 31. ledna 2021 v pravé poledne promluvu před mariánskou modlitbou Anděl Páně. Zaměřil se na Ježíšovo kázání v kafarnaumské synagoze. Zároveň také vyhlásil nový Světový den, věnovaný prarodičům a seniorům.

Dobrý den, drazí bratři a sestry!

Dnešní evangelium vypráví o typickém dni Ježíšova veřejného působení – konkrétně jde o sobotu, den věnovaný odpočinku a modlitbě, lidé chodili do synagogy. Ježíš v kafarnaumské synagoze čte a komentuje Písmo. Přítomné jeho výklad přitahuje, velice žasnou, protože ukazuje jinou moc než učitelé Zákona (v. 22). Ježíš navíc tuto moc projevuje také skutky. V synagoze se na něj totiž obrátí muž a osloví jej: „Svatý Boží“. Ježíš rozpozná zlého ducha, přikáže mu, aby z toho muže vyšel, a tak jej vyžene (v. 23-26).

Jsou zde patrné ony dva charakteristické prvky Ježíšovy činnosti: kázání a divotvůrné dílo léčitelství. Ježíš káže a uzdravuje. Obě tato hlediska v Markově evangeliu vynikají, avšak výrazněji vystupuje do popředí právě kázání, zatímco exorcismus spíše potvrzuje výjimečnou „autoritu“ Ježíše i jeho učení. Ježíš káže z vlastní moci, jako někdo, kdo svou nauku odvozuje sám ze sebe, nikoli jako učitelé Zákona, kteří opakovali předchozí tradici a předávané zákony. Opakovali jen slova, slova, slova, jak zpívala Mina (italská popová zpěvačka a její hit z roku 1972, pozn. překl.), jenom slova. Ježíšovo slovo se naopak vyznačuje autoritou, která se dotýká srdce. Ježíšovo učení má autoritu promlouvajího Boha – a vskutku jediným příkazem osvobozuje posedlého od zlého ducha a uzdravuje ho. Proč? Protože Jeho slovo koná, co hlásá, neboť Ježíš je konečný prorok. Proč o něm takto mluvím? Vzpomeňme si na Mojžíšův příslib, kterým ohlašuje Ježíše jako definitivního proroka. Ježíš nepromlouvá z lidské, nýbrž z božské moci, protože završuje proroctví, je Synem Božím, který nás zachraňuje a uzdravuje.

Jeho slovo míří přímo proti Satanově vládě, vyvolává její krizi a zatlačuje ďábla na ústup, nutí jej opustit svět. Onen posedlý muž je na Pánův příkaz osvobozen a stává se z něj nový člověk. Ježíšovo kázání se kromě toho řídí opačnou logikou, než je logika světa a zlého ducha: jeho slova převracejí pomýlený řád věcí. Démon v posedlém člověku proto křičí: „Co je ti po nás, Ježíši Nazaretský! Přišel jsi nás zahubit?“ (v.24). Toto vyjádření naznačuje, že Ježíš nemá se Satanem naprosto nic společného: stojí na zcela odlišných rovinách, nic je nespojuje, jeden je opakem druhého. Ježíš svým vlivem přitahuje lidi a je též prorokem, který osvobozuje. Tento přislíbený prorok je Boží Syn, který uzdravuje. Naslouchejme Ježíšovým slovům, která jsou ustavičně mocná, nezapomínejme na to! Noste s sebou v kapsce anebo tašce malé evangelium, abyste si v něm během dne četli a naslouchali Ježíšovým slovům. Všichni máme problémy, hříchy, duchovní nemoci. Prosme tedy Ježíše: »Ježíši, jsi prorok, Boží Syn, který byl přislíben, aby nás vyléčil. Uzdrav mne!«. Prosme Ježíše o uzdravení z našich hříchů a zla.

Panna Maria stále uchovávala v srdci Ježíšova slova i gesta a následovala jej v plné ochotě a věrnosti. Kéž nám pomůže, abychom Mu též naslouchali a následovali Jej, a tak zakusili ve svých životech znamení Jeho spásy.

———

Po hlavní promluvě papež František připomenul úterní svátek Uvedení Páně do chrámu, kdy evangelium přivádí na scénu dva staré, moudré lidi – Simeona a Annu. Využil této okolnosti, aby vyhlásil nový Světový den, věnovaný prarodičům a seniorům.

„Pozítří, 2. února, oslavíme svátek Uvedení Páně do chrámu, kde dva staří lidé – Simeon a Anna, osvícení Duchem svatým, rozpoznali v Ježíši Mesiáše. Duch svatý ještě dnes podněcuje v seniorech moudré myšlenky a slova: jejich hlas je cenný, neboť chválí Boha a uchovává kořeny národů. Připomínají nám, že stáří je darem a prarodiče jsou spojujícím článkem mezi různými generacemi, aby mladým lidem předávali zkušenosti života i víry. Na staré lidi se mnohdy zapomíná, nepamatujeme na toto bohatství předávaných a uchovávaných kořenů. Proto jsem se rozhodl ustavit Světový den prarodičů a seniorů, který se v celé církvi bude konat každou čtvrtou neděli v červenci, v blízkosti liturgické památky sv. Jáchyma a Anny, Ježíšových prarodičů. Je důležité, aby se prarodiče setkávali s vnuky a naopak, protože, jak říká prorok Joel, prarodiče před svými vnuky sní a mají vidění, kdežto vnuci poté, co načerpají z prarodičů sílu, jdou dál a prorokují. Právě 2. února slavíme setkání prarodičů s vnuky.“

Jak v souvislosti s papežovým oznámením sdělil vatikánský Úřad pro laiky, rodinu a život, „pastorace seniorů je neodkladnou prioritou v každém křesťanském společenství. V encyklice Fratelli tutti připomíná Svatý otec, že nikdo se nezachrání sám, a proto je nutné docenit duchovní i lidské bohatství, předávané skrze pokolení“. Úřad pro laiky, rodinu a život již uspořádal první kongres, věnovaný pastoraci seniorů, a po dnešním ustavení nového Světového dne chce vyvíjet ještě důraznější úsilí, které by zamezovalo „odpisu“ starých lidí a naopak doceňovalo jejich charismata. V závislosti na vývoji pandemické situace úřad ohlásil, že v předvečer prvního Světového dne prarodičů a seniorů, v neděli 25. července, bude papež sloužit mši svatou ve vatikánské bazilice, a vyzval k přípravě na tuto událost v místních církvích.

Pandemie potvrdila, nakolik je důležité právo na zdraví, řekl dále papež František v souvislosti s dnešním Světovým dnem boje proti lepře. Nejen koronavirus, ale též malomocenství nepřestává kosit oběti zejména v Indii, Brazílii a Indonésii, kam se soustředí 80 procent úmrtí. Denně se leprou nakazí 553 lidí, celkový počet případů za rok 2019 (poslední dostupný statistický údaj) činil 202 tisíc, z toho 15 tisíc dětí.

„Dnes si připomínáme Světový den pomoci malomocných, který před více než šedesáti lety zahájil Raoul Follereau a v němž pokračují sdružení inspirovaná jeho humanitárním dílem. Vyjadřuji blízkost všem, kteří trpí touto nemocí. Povzbuzuji misionáře, zdravotníky a všechny dobrovolníky zapojené do služby těmto lidem. Pandemie potvrdila, nakolik je důležité právo na zdraví zejména pro nejslabší jedince. Přál bych si, aby státní představitelé spojili síly v léčbě nemocných Hansenovou chorobou a umožnili jejich sociální začlenění“.

V samém závěru papež pozval k mikrofonu zástupce dětí z italské Katolické akce, které se zúčastnily letošní virtuální Karavany míru. V jiných letech vypouštěly barevné balonky z okna Apoštolského paláce, dnes své vrstevníky vyzvaly k následování Ježíše, vzájemné péči a pozornosti vůči potřebným lidem v okolí.

Zdroj: Vatican News