NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Studijní program teologické fakulty připraví nový typ sociálního pracovníka, duševně nemocným pomůže v domácím prostředí

By Publikováno 7. 10. 2020 Aktuality, Školy

V reakci na reformu psychiatrické péče nabízí Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci (CMTF UP) nový studijní program „Aplikovaná psychoterapie a inovace v sociální práci“, který nemá v ČR obdoby. Obor slibuje širokou možnost uplatnění a cílí na uchazeče, kteří se zajímají o duši člověka a chtějí být druhým oporou v těžkých životních situacích. Přihlášky je možné podávat až do 25. října 2020.

Tříletý navazující magisterský program reaguje na změny v psychiatrické péči, kdy velké a někdy neosobní kliniky nahrazuje osobní péče v domácím prostředí. O pacienty se bude starat odborný tým, jehož součástí je také sociální pracovník nového typu. „Tímto programem máme v úmyslu přispět k plánované reformě psychiatrických zařízení vyšší kvalitou přípravy sociálních pracovníků jak po stránce odborné, tak po stránce osobní. Máme naději, že kompetentní, osobnostně zralí a motivovaní absolventi budou zárukou nové kvality psychiatrické péče. Uvědomujeme si, že nároky kladené na studenty jsou vysoké, ale bez změny myšlení a přístupu pracovníků se reforma v České republice stane jenom formální záležitostí,“ řekl děkan CMTF Peter Tavel.

Reforma psychiatrické péče v ČR: místo ústavů pohodlí domova

Program nabídne studentům vhled do tří oblastí: sociální práce, psychologie a zdravotnictví. Absolventi budou schopni analyzovat potřeby klientů, získají také komunikační a manažerské dovednosti. Na trhu práce budou vyhledávaným „zbožím“ – analýzy totiž ukazují, že v současné době není pro reformu psychiatrické péče dostatek připravených sociálních pracovníků.

„Z našich studentů se stanou odborníci na psychoterapeutickou práci s nemocnými, budou také vědět, jak efektivně řídit sociální organizace. Budou umět pracovat s nejrůznějšími diagnózami, s kazuistikami a zvládnou pacienta, aby případně neškodil svému okolí. Spolu s lékařem, psychiatrem a zdravotní sestrou vytvoří vysoce odborný tým, který bude o pacienta pečovat v jeho domácím prostředí. Pro nemocné to bude zásadní změna, která jistě povede k hlubšímu uzdravování a lepšímu fungování v běžném životě,“ věří děkan.

Nový typ sociálního pracovníka: odbornost i laskavost

Vyučující jednotlivých předmětů povedou výuku v duchu nového pohledu, nového paradigmatu, jak předpokládá reforma. Student si osvojí holistický pohled na člověka a na péči o něj.

„Záměrně jsme volili větší pestrost předmětů v menších skupinách. Zvláště oblasti psychoterapie a psychiatrie vyžadují velkou míru kontaktní výuky – přímý kontakt, nácviky, sebezkušenostní a praktické zaměření. Také novou budovu naší fakulty jsme uzpůsobili komornímu způsobu výuky, což bude základem pro budování komunity studentů i pro osobnostní formování,“ dodává Peter Tavel.

Zájemci o studium mohou podávat přihlášky do 25. října 2020.

Nový studijní program v kostce:

  • Aplikovaná psychoterapie a inovace v sociální práci (Mgr.).
  • Studium trvá 3 roky.
  • Navazuje na (kterýkoli) bakalářský program vystudovaný na vysokých školách v ČR.
  • Přijímací řízení bude vedeno jako ústní pohovor.
  • Denní i dálková forma.
  • Po absolvování získá student kvalifikaci sociálního pracovníka dle podmínek daných zákonem.

Marta Lucie Cincialová, CMTF UP