NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Další kapitoly Janova evangelia jsou připraveny k poslechu

By Publikováno 29. 7. 2020 Aktuality, Lektoři

Přijměte pozvání k poslechu další kapitoly Janova evangelia prostřednictvím audionahrávky 15. a 16. kapitoly spolu se všemi kapitolami předešlými.

„Až přijde Přímluvce, kterého vám pošlu od Otce, Duch pravdy, který vychází od Otce, ten vydá o mně svědectví“ (Jan 15,26). „Ale až přijde on, Duch pravdy, uvede vás do celé pravdy. On totiž nebude mluvit sám ze sebe, ale bude mluvit to, co uslyší a oznámí vám, co má přijít“ (16,13). Duch pravdy, tedy Duch svatý je ten, kdo nás seznamuje se Synem Božím, Pánem Ježíšem. A potom dále, když se naše nitro otvírá působení Ducha svatého, a tím také poznávání Ježíše Krista, tehdy zároveň s ním poznáváme i Boha Otce: „… vždyť sám Otec vás miluje, protože jste vy milovali mne a uvěřili jste, že jsem vyšel od Boha“ (16,27).

Janovo evangelium nás neustále vtahuje do vztahu s Kristem a umožňuje nám Krista poznávat: „Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese mnoho ovoce, neboť beze mne nemůžete dělat nic“ (15,5). Zde by se dala použít slova Alexise Carrela, francouzského chirurga a biologa, nositel Nobelovy ceny, který žil v první půli 20. stol: „Nedostatek pozorování a nadbytek uvažování vede k omylům. Více pozorování a méně uvažování vede k pravdě.“ V našem případě, kdy je nám Janovo evangelium předkládáno k poslechu, můžeme říci: Více pozorného naslouchání a méně uvažování nás může vést k bližšímu poznání Pána Ježíše a spolu s ním i jeho Otce a našeho Otce.

Ježíš v minulosti i v současnosti trpělivě čeká na naše svobodné rozhodnutí ohledně vztahu k němu. V čem však je nekompromisní, to je ve vztahu k druhým: „To je mé přikázání: Milujte se navzájem, jak jsem já miloval vás… To vám přikazuji: Milujte se navzájem!“ (Jan 9,17). A o tom hovoří také 13. článek apoštolského listu Aperuit illis papež Františka: „Další výzva Písma svatého se týká lásky k bližnímu. Boží slovo neustále vyzývá k milosrdné lásce Otce, který od svých dětí požaduje, aby žily v lásce. Ježíšův život je dokonalá podoba Boží lásky, která si neponechává nic pro sebe, ale bezmezně se rozdává všem. Vzácný odkaz nacházíme v podobenství o chudém Lazarovi. Když Lazar i boháč zemřou, prosí boháč, když vidí Lazara v Abrahamově náruči, aby ho poslal k jeho bratrům. Má je napomenout, že mají žít v lásce k bližnímu, aby nemuseli trpět jako on. Abrahamova odpověď je drsná: ‚Mají Mojžíše a proroky, ať je uposlechnou‘ (Lk 16,29). Naslouchat Písmu svatému, abychom projevovali milosrdenství: to je velká výzva pro náš život. Boží slovo dokáže otevřít naše oči, abychom se vymanili z individualismu, který dusí a vede k sterilitě. Otevírá nám cestu vzájemnosti a solidarity.“

Martina Pavlíková

Nahrávky je možné poslouchat zde.