NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

13. kapitola Janova evangelia je připravena k poslechu

By Publikováno 9. 7. 2020 Aktuality, Lektoři

Přijměte pozvání k poslechu další kapitoly Janova evangelia prostřednictvím audionahrávky 13. kapitoly spolu se všemi kapitolami předešlými.

„Tak přišel k Šimonu Petrovi. Ten mu řekl: ‚Pane, ty mi chceš mýt nohy?‘ Ježíš mu odpověděl: ‚Co já dělám, tomu ty nyní ještě nemůžeš rozumět; pochopíš to však později.‘ Petr mu řekl: ‚Nohy mi umývat nebudeš! Nikdy!‘ Ježíš mu odpověděl: ‚Jestliže tě neumyji, nebudeš mít se mnou podíl‘“ (Jan 13,6-8).

Pán Ježíš se k nám sklání, stává se pro nás otrokem a chce nám umývat nohy, abychom s ním měli podíl. Můžeme si položit otázku: Neodmítám službu Pána Ježíše stejně tvrdohlavě jako Petr? Pán Ježíš dále říká: „Dal jsem vám příklad: Jak jsem já udělal vám, tak máte dělat i vy“ (13,15). A další otázka: Neodmítám si nechat posloužit a stejně potom tak neodmítám se ve službě sklonit k druhému?

Nechme se proto znovu pozvat k poslechu Janova evangelia. V něm se k nám Boží slovo sklání, touží nám sloužit a touží nás očišťovat. Zároveň potom také nás uschopňuje k službě naší. A podstatnou službou, která se týká každého křesťana je: být disponován nést Slovo evangelia dalším lidem.

Ve svém apoštolském listu Aperuit illis v 11. článku papež František píše: „Boží slova vyjádřená lidskými jazyky se zpodobnila s lidskou mluvou právě tak, jako se kdysi Slovo věčného Otce stalo podobným lidem, když přijalo slabé lidské tělo (Dei verbum, 13). Mohli bychom říci, že vtělení Božího slova znázorňuje vztah mezi Božím slovem a lidskou řečí s její dějinnou a kulturní podmíněností. Právě v tomto vztahu nabývá podoby tradice, která je sama Božím slovem (srov. tamtéž, 9). Často hrozí nebezpečí, že někdo bude oddělovat Písmo svaté a tradici, aniž by pochopil, že spolu tvoří jediný pramen zjevení. Charakter Písma jako psaného textu neznamená, že je živým slovem v menší míře; tak i živá tradice církve, která se během staletí předává z generace na generaci, má tuto posvátnou knihu za ‚nejvyšší pravidlo víry‘ (tamtéž, 21). Než se Písmo svaté stalo psaným textem, bylo předáváno ústně a uchováváno vírou lidu, který je uznával za své dějiny a za základ své identity uprostřed jiných národů. Biblická víra spočívá tedy na živém slově, nikoli na knize.“

Jedno upozornění! Vzhledem k tomu, že je čas prázdnin a dovolených, nebude možné během tohoto období dodržet stávající pravidelnost vycházejících nahrávek. Předem děkujeme za pochopení.

Martina Pavlíková

Nahrávky je možné poslouchat zde.