NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

K poslechu je připravena 8. kapitola evangelia podle Jana

By Publikováno 2. 6. 2020 Aktuality, Lektoři

Pro všechny zájemce, kteří se chtějí ponořit do poslechu dobré zprávy o Pánu Ježíši, je nachystána nahrávka 8. kapitoly evangelia podle Jana. Audionahrávka nabízí čistě Boží slovo.

Nyní jsou tedy na webu arcibiskupství k dispozici audionahrávky osmi kapitol. Každý týden bude přidána další kapitola, vždy s pozvánkou k poslechu. Takto do konce srpna vznikne nahrávka evangelia podle Jana jako celek.

„‚Kdo je bez hříchu, ať po ní hodí kamenem první!‘ A sehnul se opět a psal prstem na zem. Když to uslyšeli, jeden za druhým se vytráceli, starší napřed, až zůstal on sám a žena před ním. Ježíš se vzpřímil a řekl jí: ‚Ženo, kam se poděli? Nikdo tě neodsoudil?‘ Odpověděla: ‚Nikdo, Pane.‘ Ježíš řekl: ‚Ani já tě neodsuzuji. Jdi a od nynějška už nehřeš!‘“ (Jan 8,7-11).

Svatý evangelista Jan nám znovu a znovu ukazuje nekonečné Boží milosrdenství a nekonečnou Boží lásku. V tomto evangeliu je možno se přímo „koupat“ v projevované Boží lásce vůči člověku prostřednictvím Pána Ježíše, Syna člověka a Syna Božího.

Ježíš zde také ukazuje prakticky, jak se nenechat přivést do úzkých: „Tou otázkou ho chtěli přivést do úzkých, aby ho měli z čeho obžalovat. Ježíš se však sehnul a psal prstem na zem“ (Jan 8,6). Ježíš i tehdy znovu a trpělivě promlouvá k farizeům, ale zároveň i k nám: „Já jsem světlo světa. Kdo mě následuje, nebude chodit v temnotě, ale bude mít světlo života“ (Jan 8,12).

V dnešní době, kdy jsme zavalováni nepřeberným množstvím informací a zároveň dezinformací, kdy nám hrozí nákaza všemožných virů, nás Ježíš vede a ukazuje, kam zaměřit svůj pohled: „Až povýšíte Syna člověka, tehdy poznáte, že jsem to já a že sám ze sebe nic nekonám, ale tak mluvím, jak mě naučil Otec“ (Jan 8,28). Pán Ježíš nám ukazuje, že nejsme sami. Jeho jednota s Otcem je i naší jednotou s Otcem a Synem, když se budeme upřímně snažit hledat to, co se mu líbí: „A ten, který mě poslal, je se mnou. Nenechal mě samotného, protože já stále konám to, co se mu líbí“ (Jan 8,28-29).

A co se Pánu líbí? Určitě to, že dovolíme Bohu, aby se dotkl svým Slovem každého z nás, osobně. K tomu hovoří další úryvek z apoštolského listu papeže Františka daného „mottu proprio“ k zavedení neděle Božího slova, 4. článek: „Návrat Izraele do vlasti po babylonském vyhnanství byl podstatně ovlivněn četbou Knihy zákona. Bible nám nabízí úchvatný popis této události v knize Nehemiáš. Lid se shromažďuje v Jeruzalémě na prostranství před Vodní branou, aby naslouchal Zákonu. Tento lid byl deportací rozptýlen, ale nyní se ‚shromáždil‘ (Neh 8,1) okolo Písma svatého. Když se předčítalo z posvátné knihy, lid ‚pozorně naslouchal‘ (Neh 8,3), protože věděl, že v tomto slově nachází smysl událostí, které prožil. Hlásání tohoto slova se lidí dotklo a plakali: ‚Četli z knihy Božího zákona po oddílech a vykládali smysl, aby lid rozuměl tomu, co četli. Nehemiáš, který byl místodržícím, a kněz Ezdráš, znalec Zákona, a levité, kteří vysvětlovali lidu Zákon, řekli všemu lidu: Dnešní den je svatý Hospodinu, vašemu Bohu. Netruchlete a neplačte.‘ Všechen lid totiž plakal, když slyšel slova Zákona. … Netrapte se! Radost z Hospodina bude vaší záštitou‘ (Neh 8,8-10).“

Martina Pavlíková

Nahrávky je možné poslouchat zde.