NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Pokračující opravy v zámku i Podzámce návštěvnický provoz nezastaví

By Publikováno 25. 2. 2020 Aktuality, Památky, Tisková zpráva

Pětiletý projekt obnovy Arcibiskupského zámku a Podzámecké zahrady v Kroměříži, který se nyní nachází takřka v polovině a jehož celkové náklady přesahují částku 246 mil. Kč, letos zahrnuje především obnovu vodního systému v zahradě, opravu zámecké střechy a také Mlýnské brány. Návštěvníky by ale měl omezit jen minimálně.

Už od podzimu pracují dělníci na rybnících a vodních cestách v Podzámecké zahradě. „V listopadu byla zahájena obnova vodního systému, kterou provádí firma Kavyl a celkové náklady činí 32,5 milionu korun,“ shrnuje aktuální dění Štěpán Sittek, projektový manažer olomouckého arcibiskupství, které se nově ujímá správy zámku a zahrady.

Zároveň podle něj v těchto týdnech probíhá výběrové řízení na realizaci stavební části rekonstrukce zámku a Mlýnské brány. „Termín pro podání nabídek končí 3. března a zahájení prací předpokládáme na jaře. V samotném interiéru zámku bude ovšem během turistické sezóny probíhat jen minimum prací, aby byl návštěvnický provoz omezen co nejméně,“ upozorňuje Sittek a dodává: „Současně připravujeme zadávací dokumentaci pro výběrové řízení na první etapu restaurátorských prací.“ (o plánech na turistickou sezónu více zde)

V rámci projektu „Dědictví moci, slávy a štědrosti“, který byl zahájen v březnu roku 2018, má vedle stavební a restaurátorské obnovy vybraných částí Arcibiskupského zámku, přilehlé Mlýnské brány a také Podzámecké zahrady dojít i k dovybavení depozitářů, vytvoření nové expozice zámecké pokladnice, rekonstrukci dlažeb, částečné rekonstrukci elektroinstalace nebo instalaci kvalitnějších zabezpečovacích systémů.

Novinky projekt přinese také návštěvníkům: počítá se totiž s celkovou reorganizací prohlídkových tras, mimo jiné vznikne samostatný okruh ve druhém patře s prezentací unikátních sbírek a také nový okruh v Mlýnské bráně s představením zajímavé historie arcibiskupské gardy.

 

Základní informace o projektu

Obnova Arcibiskupského zámku a Podzámecké zahrady v Kroměříži

„Dědictví moci, slávy a štědrosti“

Registrační číslo: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004635

Investor: Arcibiskupství olomoucké

Doba trvání projektu: 03/2018 – 12/2022

  • Operační program: Integrovaný regionální operační program
  • Prioritní osa: 3 – Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí
  • Specifický cíl: 3.1 – Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví
  • Investiční priorita: 6c – Zachování, ochrana, propagace a rozvoj přírodního a kulturního dědictví
  • Celkové výdaje projektu: 246 339 819 Kč
  • Dotace z IROP: 226 028 538 Kč
  • Vlastní zdroje: 20 311 281 Kč

 

Části projektu

Podzámecká zahrada – vodní systém: odbahnění a zpevnění břehů všech rybníků a vodotečí, oprava regulačních prvků vodního systému, doplnění nových prvků (mola apod.), obnova zařízení pro chov vodního ptactva

Podzámecká zahrada – obnova Pompejské kolonády: odstranění statických poruch, restaurování omítek a ozdobných prvků, doplnění chybějících prvků, restaurování kašny včetně obnovy vodního systému, obnova výsadby v okolí

Zámek – krov a střecha: částečná výměna krytiny, celková oprava krovu

Zámek – galerie a depozitáře ve 2. patře: zateplení stropů nad výstavními prostorami, nová dlažba, restaurování a zdvojení oken a dveří, výměna osvětlení galerie, restaurování mobiliáře Manského sálu a Staré knihovny, vytvoření jednotného prohlídkového okruhu, vybudování depozitáře mincí

Zámek – sály v 1. patře: restaurování Sněmovního sálu a přilehlého salónku, obnova koupelen, oken a dveří Letního i Zimního bytu, restaurování mobiliáře pro Letní byt, nové uspořádání prohlídkových okruhů

Zámek – přízemí: rozšíření konzervátorské dílny, vybudování transportního depozitáře, rekonstrukce a vybavení zázemí pro personál, rekonstrukce a vybavení místnosti pro zázemí kulturních akcí, obnova dlažeb v nádvoří

Věž: rozšíření a zatraktivnění prohlídkového okruhu věže, vybudování expozice „Klenotnice pozdního středověku“ v místnosti s gotickou klenbou, vybudování expozice „Královská návštěva v Kroměříži“ v horních patrech věže

Mlýnská brána: odstranění nepůvodních konstrukcí, sanace vlhkosti, oprava historických konstrukcí a fasády, obnova původního mezipatra, restaurování štukové výzdoby, zřízení muzea arcibiskupské gardy