NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Arcibiskup Graubner oslaví sedmdesátiny

By Publikováno 30. 8. 2018 24 září, 2019 Aktuality

Na konci prázdnin oslaví 70. narozeniny olomoucký arcibiskup Jan Graubner. Děkovnou mši svatou bude při této příležitosti celebrovat v olomoucké katedrále sv. Václava v sobotu 1. září 2018 od 10.30.

Po slavnostní bohoslužbě (organizační pokyny pro účastníky zde) bude pro všechny zúčastněné připraveno občerstvení v prostorách vedle katedrály. Místo osobních darů preferuje arcibiskup Graubner příspěvek na podporu pronásledovaných křesťanů na Blízkém východě. Dar je možné věnovat na účet číslo 377688503/0300, variabilní symbol 911520, anebo osobně do pokladničky během oslavy.

Jan Graubner se narodil 29. srpna 1948 v Brně, dětství prožil ve Strážnici. Po maturitě se hlásil do semináře, nebyl však přijat, protože neměl komunisty vyžadovaný dělnický původ. Rok proto pracoval jako dělník v ZPS v tehdejším Gottwaldově a na Cyrilometodějskou bohosloveckou fakultu a do kněžského semináře v Olomouci byl přijat až roku 1968.

Kněžské svěcení přijal 23. června 1973 v Olomouci z rukou biskupa Josefa Vrany. Působil pak v duchovní správě v Gottwaldově-Zlíně, Valašských Kloboukách a ve Vizovicích, kde ho 17. března 1990 zastihlo jmenování pomocným biskupem olomouckým. Biskupské svěcení přijal v Olomouci 7. dubna téhož roku z rukou arcibiskupa Františka Vaňáka, který si ho zároveň vybral za svého generálního vikáře. Po jeho smrti byl v září roku 1991 zvolen administrátorem olomoucké arcidiecéze a o rok později, na svátek sv. Václava 28. září 1992, ho papež Jan Pavel II. jmenoval arcibiskupem. Ke slavnostní intronizaci došlo 7. listopadu.

K četným aktivitám arcibiskupa Graubnera patří založení tradice velehradských poutí u příležitosti svátku sv. Cyrila a Metoděje a také projektu Dnů lidí dobré vůle, kdy se v předvečer státního svátku prezentují charitativní, vzdělávací, ekologická, sportovní a umělecká díla vycházející z hodnot, jež k nám přinesli slovanští apoštolové. Další z jeho iniciativ je celorepubliková Tříkrálová sbírka, jejíž výtěžek je určen na charitativní pomoc doma i v zahraničí.

Za své aktivity byl moravský metropolita oceněn četnými vyznamenáními. V roce 2002 obdržel Evropský prsten Dr. Aloise Mocka pro ty, kdo se zasloužili o duchovní, kulturní, politické, hospodářské a společenské sjednocení Evropy. V roce 2003 mu ministr obrany udělil záslužný Kříž I. stupně. Za vynikající zásluhy o skautské hnutí a službu skautským myšlenkám mu byl předán Řád čestné lilie v trojlístku Zlatého stupně. V roce 2003 mu byl jako výraz ocenění za mnoholetou obětavou práci udělen Řád sv. Floriana Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska. O státním svátku 28. října 2008 převzal z rukou prezidenta Václava Klause Řád T. G. Masaryka za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie, humanity a lidských práv.

Arcibiskup Graubner je v rámci České biskupské konference předsedou Komise pro Charitu a delegátem Rady ČBK pro misie. V letech 2000 až 2010 byl předsedou konference, od roku 2010 zastává funkci místopředsedy.

Je také literárně činný, mezi vydanými tituly zmiňme např. knihy Proste Pána žně (1998), Zastavení u betléma (2004), Jak si představuji farnost dnes (2005), Biřmovanci (2005), Duchovní obnova s Aničkou (2006), Manželství (2007), Burcování (2008), Kněžské osobnosti (2010), Hledání živého Krista (2010), Cesta světla (2010), Anička Zelíková (2011), Země posvěcená (2013), Eucharistie (2014), Rok s církví (2018) nebo Bdění u Božího hrobu (2018).