NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Zemřel církevní historik Vojtěch Cekota

By Publikováno 11. 12. 2017 24 září, 2019 Aktuality

V sobotu 9. prosince 2017 zemřel ve věku 87 let doc. PhDr. Vojtěch Cekota, historik, archivář a pedagog. Rozloučení se zesnulým se uskuteční v pátek 15. prosince při mši svaté od 10.30 ve farním kostele sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně a poté bude jeho tělo uloženo do rodinného hrobu na Lesním hřbitově ve Zlíně.

Vojtěch Cekota absolvoval v roce 1955 studium oboru historie – latina na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci s titulem promovaný pedagog. Roku 1968 obhájil disertační práci a složil rigorózní zkoušku, v roce 1969 získal doktorát filozofie. V roce 1969 byl na Filozofické fakultě Univerzity Palackého přijat na externí aspiranturu pro obor české dějiny, ale v rámci normalizace bylo řízení zastaveno. Habilitační řízení v oboru české dějiny s ním bylo v Olomouci zahájeno roku 1999 a habilitoval se v roce 2003.

Praxe a pedagogická činnost

Po absolvování vysoké školy zastával v letech 1955 až 1958 místo historika v Krajském muzeu v tehdejším Gottwaldově, od roku 1963 v Okresním archivu v Přerově. Z politických a náboženských důvodů nemohl až do listopadových událostí roku 1989 učit. V roce 1990 nastoupil na Cyrilometodějskou bohosloveckou fakultu Univerzity Palackého jako asistent latiny a současně převzal i přednášky z novověkých církevních dějin.

O tři roky později se stal odborným asistentem na katedře církevních dějin, patrologie a křesťanského umění. Od roku 1994 zastával funkci předsedy Akademického senátu Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého (CMTF UP), v letech 2000 až 2003 byl proděkanem pro organizaci, rozvoj a sociální otázky studentů a zároveň statutárním zástupcem děkana, také členem Vědecké rady CMTF UP.

Od roku 1990 přednášel a vedl semináře z církevních dějin 16. až 20. století. Vedl seminář z paleografie se zaměřením na gotické písmo. Spolupracoval na dokumentaci sakrální architektury na Moravě. Vedl diplomové semináře a diplomové práce studentů.

Vědeckobadatelská činnost

Zaměřil se na regionální dějiny, zejména dějiny Přerovska a vývoj správy města Přerova. Aktivně se účastnil vědeckých konferencí, sympozií a seminářů – v Mikulově, Uherském Brodě, Přerově, Opavě atd. Od roku 1991 se začal podílet na práci Kruhu českých duchovních tradic při Ekumenické radě církví, od roku 1995 na činnosti Komise pro studium rekatolizace českých zemí, od roku 1995 pracoval v Archivní komisi při České biskupské konferenci, od roku 2003 v Komisi pro duchovní četbu dějin Plenárního sněmu katolické církve v ČR. V roce 2003 ve spolupráci s doc. M. Kouřilem připravil k vydání II. díl rukopisu „Osudy moravské církve v 18. století“ z pozůstalosti Rudolfa Zubera.

Josef Pala

Smuteční oznámení (pdf)