NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Beethovenova víra v živoucího Boha

By Publikováno 10. 9. 2015 24 září, 2019 Aktuality

Vývoji osobnosti a tvůrčí činnosti skladatele L. van Beethovena se zřetelem ke křesťanským základům jeho života je věnována kniha „Ludwig van Beethoven: Poselství génia“, kterou před nedávnem vydalo olomoucké nakladatelství Refugium Velehrad–Roma. Autor Miloslav Hronek věnuje její významnou část také skladatelovu přátelství s arcivévodou Rudolfem Janem, olomouckým arcibiskupem.

Olomouc: Zhruba stostránková analýza duchovního odkazu a zhodnocení života a díla představitele německého hudebního klasicismu Ludwiga van Beethovena (1770–1827) se opírá především o archivní zprávy a využití odborných hudebních kritik. Důraz je v textu kladen na Beethovenův vnitřní zápas.

„Beethoven stanoví svému životu pouze dvojí cíl: sebeobětování božskému umění a činnost pro blaho ostatních,“ cituje v úvodu autor z díla francouzského dramatika a velkého znalce Beethovenova života a díla, Romaina Rollanda, a pokračuje: „V základech a na vrcholu Beethovenova umění a duše je Bůh. Jestliže to nevidíme, nevidíme ani duši ani umění. A jaký byl tento Bůh? Beethoven se nemohl spokojit s abstraktní vírou. Potřeboval Boha živoucího, s nímž by mohl hovořit tváří v tvář jako patriarchové Bible, Hospodina všemohoucího a Spasitele.“

Na dvaceti stranách pak Hronek shrnuje Beethovenův život od nepříliš šťastného dětství s otcem, který na něj uplatňoval drastické výchovné metody, přes dvojí působení ve Vídni, tvůrčí zrání a krize i nastupující hluchotu až po vrcholné období společenského uznání i závěrečnou „cestu pokory a smíření“. Zhusta přitom cituje z dochované korespondence a vývoj v umělcově smýšlení tak dokládá jeho vlastními slovy.

O korespondenci se opírá také další část knihy, věnovaná vztahu mezi skladatelem a jeho žákem arcivévodou Rudolfem, pozdějším olomouckým arcibiskupem. Tyto listy jsou podle Hronka „svědectvím o vzájemném vztahu úcty, oddanosti a přátelství obou osobností.“

V následující kapitole pak autor rozebírá Beethovenovo křesťanství, poznamenané nastupujícím osvícenstvím, ale zároveň neochvějnou vírou ve věčnost a podřízeností Bohu. Stručně popisuje i skladatelovu dobročinnost, která z jeho víry vyplývala, a vyrovnává se s některými kritiky.

„S vděčností vítáme přínosnou studii Miloslava Hronka o poselství a odkazu génia Ludwiga van Beethovena, zaměřenou na křesťanskou duchovní dimenzi v jeho životě a tvorbě. Obohacuje nás vztah i obdiv k jeho nadčasové hudbě a umožňuje lépe pochopit nejhlubší zdroje jeho umění i životního svědectví,“ shrnuje ve svém závěrečném slově olomoucký světící biskup Josef Hrdlička a připomíná: „Tento odkaz se vztahuje k nám všem, je dosud nedoceněný a obsahuje silné duchovní podněty i kulturní poselství, ze kterého můžeme čerpat a na které jsme hrdi.“

Knihu doplňuje i stať jezuity P. Michala Altrichtera „O statečném a vznešeném tónu Ludwiga van Beethovena“ a řada textových i obrazových příloh.

Publikaci Ludwig van Beethoven: Poselství génia lze zakoupit například na webových stránkách nakladatelství Refugium Velehrad–Roma.

(gra)