NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Pastýřský list arcibiskupa Graubnera k adventu 2013

By Publikováno 28. 11. 2013 23 června, 2022 Aktuality, Arcibiskup, Články – Graubner

K první neděli adventní, která je začátkem nového liturgického roku, zaslal olomoucký arcibiskup Jan Graubner věřícím pastýřský list. Zabývá se v něm tématem rodiny, které bude věnován nadcházející rok, a vyzývá zejména k rodinné modlitbě. Text, jehož plné znění je k dispozici v přiloženém pdf souboru, se má číst ve všech kostelích olomoucké arcidiecéze o první neděli adventní.

Olomouc: „Začínáme nový církevní rok, v němž budeme věnovat zvláštní pozornost rodině,“ zmiňuje ve svém listu arcibiskup Graubner a dodává: „Jednak proto, že si v roce 2014 připomeneme dvacáté výročí Roku rodiny vyhlášeného Organizací spojených národů, jednak proto, že bez uzdravení rodiny nemůžeme oče­kávat zlepšení situace ve společnosti, jejíž jsme součástí.“ Popisuje pak některé neblahé jevy v naší společnosti a dodává: „Základem každého státu je rodina. Pokud ta není zdravá, nemůže dobře fungovat ani stát.“

Za této situace je podle něj úkolem věřících zejména to, aby sami budovali zdravé a pevné rodiny. „Protože místní církev tvoříme všichni společně, prosím každého z vás o spolupráci. Během roku se budeme snažit učinit několik společných kroků,“ upozorňuje olomoucký arcibiskup a dodává, že v adventu bude zvláštní pozornost věnována modlitbě. Díky ní se totiž „upevňuje identita rodinné církve“ a její členové mohou „čerpat z Boží­ho pramene základní živiny,“ ujišťují se o Boží lásce, zakouší Boží pomoc, prosí za druhé a učí se odpouštět.

Arcibiskup Graubner pak všechny věřící vyzývá k alespoň jednomu „kroku správným směrem“: „Kde se nemodlíte společně vůbec, začněte aspoň krátkou modlitbou před společným jídlem. Kde se modlíte jen občas, modlete se častěji. Kde se modlíte denně, pokuste se svou modlitbu zlepšit.“ Upozorňuje dále, že v jednotlivých životních obdobích se prožívání modlitby mění a je nutné hledat její nové, vhodné podoby.

Olomoucký arcibiskup přidává i konkrétní podněty k oživení rodinné modlitby. Zmiňuje mezi nimi například hojnější využití modlitebních textů i písní z Kancionálu, který může nyní v adventu sloužit také k procvičení koled pro společný zpěv u rodinného betléma. Upozorňuje také na brožurky Malé školy modlitby, které byly v uplynulém roce využívány k pořádání modlitebních kurzů ve farnostech. „Letos bych rád, abyste si takový kurz udělali v rodinách, a tak našli něco, co vaši modlitbu obohatí, co vás posune ve společném duchovním životě,“ vyzývá arcibiskup Graubner a dodává, že brožury si lze opatřit na každé faře.

V poslední části svého listu pak olomoucký arcibiskup vybízí věřící také k účasti na společné modlitbě s ostatními věřícími – na adoračním dni ve vlastní farnosti i na děkanátní pouti za obnovu rodin. „Děkuji všem, kteří přijmou moje pozvání a zapojí se do obnovy našich rodin mod­litbou. Každý večer v tomto adventu budu posílat zvláštní požehnání všem, kteří se ten den budou společně v rodinách modlit. A ty, kteří jsou osamělí, prosím, aby se ke mně přidali svou modlitbou za rodiny v diecézi,“ končí svůj pastýřský list arcibiskup Graubner a dodává: „Všem přeji požehnané dny adventní doby a každému ze srdce žehnám.“

Plný text listu je k dispozici v přiloženém souboru.

(gra)