NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Arcibiskupské gymnázium uvítalo své absolventy do roku 1950

By Publikováno 27. 5. 2013 24 září, 2019 Aktuality

V pátek 17. května 2013 se na AG v Kroměříži uskutečnilo Setkání absolventů a studentů AG do roku 1950. I přes pokročilý věk a zdravotní komplikace se podařilo dojet 21 bývalým studentům, z nichž tomu nejstaršímu – P. Antonínu Krylovi – je 95 let.

Kroměříž: Setkání bylo zahájeno mší svatou v kapli Panny Marie. Zde absolventy přivítal ředitel školy Štěpán Bekárek a školní kaplan P. Pavel Stuška. Program pak pokračoval v učebně Jana Pavla II. vzájemným představením se, obědem, zavzpomínáním na dobu studia a také na dobu následující perzekuce věřících. Jménem olomouckého arcibiskupa pozdravil přítomné kancléř arcibiskupství P. Antonín Basler. Ten také absolventům předal knihu Země posvěcená, jejímž autorem je právě arcibiskup Graubner. Na závěr setkání si absolventi pod vedením P. Pavla Stušky prohlédli budovu AG a v dolní kapli sv. Stanislava Kostky byli seznámeni se současným fungováním školy.

Nynějším studentům AG poslali někteří účastníci setkání své vzkazy:

„Po svých zkušenostech, které jsem tady a v životě získal, jsem doporučil jedné vnučce tuto školu (maturovala v roce 2009) a další vnučka zde nastoupí 1. září 2013. Studenti, važte si této školy a této doby, že můžete veřejně vyznávat svou víru a své přesvědčení. Vychoval jsem s manželkou tři děti a máme 18 vnoučat. Celý život jsem odpracoval v jednom podniku. Této škole přeji jen to dobré a hodně milosti shůry.“ (Jan Pitrun, nar. 1933, AG 1946–1949)

„V roce 1950, když jsme se rozcházeli a opouštěli AG, náš spirituál P. Jan Čechal nám se vší vroucností přikázal, abychom nikdy nezapomněli, že jsme studovali na AG a nikdy jeho pověst neposkvrnili. Toho jsem si byl vědom a přes mnohé svízele jsem tento příkaz se ctí dodržel. To přeji i vám. V těžkých chvílích se opřete o Ježíše, on pomůže. Přeji vše dobré vám všem.“ (Josef Tvarůžka, nar. 1930, AG 1946–1950)

„Zůstaňte věrni ve víře, v pokorném a poslušném následování Krista Pána, v oddanosti a lásce k církvi, podle zásady ‚sentire cum ecclesia‘.“ (P. Antonín Kryl, nar. 1918, AG 1929–1937)

„Za největší úspěch ve svém životě jako otce čtyř dětí pokládám to, že se mi podařilo je vychovat ve víře a s manželkou jsme vyprosili milost, aby se nikdo z nich nerozvedl a nezabil své dítě. K tomu mně dalo základ Arcibiskupské gymnázium.“ (Josef Polášek, nar. 1931, AG 1945–1950)

Iva Bekárková