NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Arcibiskup Graubner k Velkému varování: Důsledky jsou ďábelské

By Publikováno 17. 5. 2013 24 září, 2019 Aktuality

Uplynulo půl roku od vyjádření olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera k tzv. „Velkému varování Ježíše Krista“. Rozruch kolem těchto údajných poselství irské vizionářky však neutichl a se změnami na papežském stolci v únoru a březnu tohoto roku se ještě zvýšil. Požádali jsme proto arcibiskupa Graubnera o zhodnocení poselství ve světle nedávných událostí.

Otče arcibiskupe, vy jste v listopadu zveřejnil své „Vyjádření k šíření tzv. Velkého varování Ježíše Krista a různým poselstvím o konci světa“. Někteří věřící reagovali dost pobouřeně, protože těm poselstvím věřili a zdálo se jim, že jste moc přísný. Jak se díváte na toto poselství dnes?

Dnes je vidět, že Velké varování je daleko horší, než jsem si tehdy myslel. Už tenkrát mi bylo jasné, že to není z Boha, ale myslel jsem si, že je to jen z člověka, že jde jen o lidské blouznění, že je třeba lidi varovat, aby lidské slovo nepovažovali za slovo Boží. Dnes je však vidět, že jde o věc přímo ďábelskou, která se snaží rozbíjet církev, brát lidem víru v církev a zbavit je svátostí, zahnat je do samoty izolace, či společenství nebezpečné sekty. Nechci nikoho obviňovat, třeba jde o lidské blouznění, ale zneužité ďáblem, důsledky jsou ďábelské.

Není to zase příliš tvrdé? Z čeho tak usuzujete?

Ze samotného textu těch poselství. Tehdy mi někteří kritici vytýkali, že necituji, tak si všimněte, co říkají ta poselství: Poselství 708 ze 13. února 2013: „V tomto čase je nebe plné hněvu, když trnová koruna sestupuje, aby rozdrtila mé tělo, katolickou církev na zemi. Toto proroctví podané vám velmi podrobně v posledních dvou letech, se vyplňuje… Můj svatý vikář byl k onomu činu (abdikace) donucen a důsledkem toho bude velmi trpět… základy mé církve, katolické církve, byly rozdrceny na prach.“ Poselství 710 má nadpis: „Toto je poslední bitva. Můj vikář padl. Má církev padne, ale brzy povstane. Nyní jste pod vládou zla v mé církvi.“ Poselství 712: „Celý svět bude svědkem schizmatu v katolické církvi. Odchod mého drahého, milovaného, sv. vikáře papeže Benedikta XVI. znamená počátek konce… elita zednářů uchvátila moc nad mou církví a zneužije ji k nejodpornějšímu podvodu na katolíky. Falešný prorok nyní převezme Římský stolec.“ O současném papeži říká Poselství 732: „Já jsem neuvedl v úřad tuto osobu, která prohlašuje, že přichází v mém jménu.“

Z toho mě úplně mrazí. To je krutá řeč proti papeži a proti církvi. Kdyby to lidé vzali vážně, asi by opustili církev.

Divíte se ještě, proč jsem tak tvrdý? Ale srovnejte si v klidu obě strany. Emeritní papež odstoupil v obdivuhodné pokoře, protože ve svém věku už nemá sílu k náročnému vedení úřadu. Z velké části jím jmenovaní kardinálové zvolí podle nejlepšího svědomí nástupce, který vyzařuje svou víru v lásce a pokoře, je všemi uznáván. Na druhé straně je anonym, neznámá utajovaná žena, která se odvolává na Ježíše, ale nikdo nemá možnost si ověřit její totožnost a věrohodnost. Možná se za ní jen skrývá někdo moc chytrý a zlý, někdo, kdo chce církev poškodit.

Jak se ale má získat jistota, když někdo pochybuje? Stačí zdravý rozum?

V tomto případě nám rozum odhalí mnoho. Pán Ježíš však řekl jasně: „Ty jsi Petr – Skála – a na té skále zbuduji svou církev a pekelné mocnosti ji nepřemohou. Tobě dám klíče nebeského království; co svážeš na zemi, bude svázáno na nebi, co rozvážeš na zemi, bude rozvázáno v nebi“ (Mt 16,18-19). Je třeba se jen rozhodnout, jestli budu věřit skutečnému Kristu evangelií, nebo blouznění utajeného anonyma.

Ale jak je to potom se zjeveními a různými dary Ducha, které mohou věřící mít?

Bůh dává různá charismata. Nesmíme však přehlédnout, že existuje i charisma řízení a rozlišování. Skuteční světci, jako například sv. Kateřina Sienská, všechna svá zjevení a vnuknutí nechali posoudit církvi. Co církev neschválila, hned zapomněli. KKKC 182 říká: „Papež, římský biskup a nástupce svatého Petra, je trvalý a viditelný zdroj a základ jednoty církve. Je zástupcem Krista, hlavou biskupského sboru a pastýřem celé církve, nad níž má z Božího ustanovení plnou, nejvyšší, bezprostřední a všeobecnou pravomoc.“ Tomu, kdo zná Katechismus, je jasno.

Je irské poselství v současnosti jediné?

Ne, mezi lidmi kolují různá poselství, například poselství z Ukrajiny, za kterým stojí bývalí čeští kněží, kteří se pro neposlušnost dostali do církevních trestů. Prohlásili se za biskupy, vyloučili z církve papeže Benedikta XVI. i Jana Pavla II. a téměř všechny biskupy světa. Založili Ukrajinskou pravověrnou řeckokatolickou církev, kterou se snaží zaregistrovat v ČR a svými poselstvími svádějí zbožné katolíky, aby nechodili na mši, pokud se tam modlí za papeže. Ďábel se umí schovat i za zdání pravověrnosti a zbožnosti.

Nejsou z toho pak lidé zmatení?

Žádný katolík nemusí být zmatený, když bude v jednotě s papežem, který je základem naší jednoty a jistoty při následování Krista.