NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Pastýřský list arcibiskupa Graubnera k zahájení Roku eucharistie

By Publikováno 29. 11. 2012 23 června, 2022 Aktuality, Arcibiskup, Články – Graubner

K první neděli adventní, která je začátkem nového liturgického roku a zároveň Roku eucharistie jako posledního úseku tříleté přípravy na oslavy 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu, zaslal olomoucký arcibiskup Jan Graubner věřícím své arcidiecéze pastýřský list.

Olomouc: Připomíná v něm některé plody uplynulých dvou let přípravy na cyrilometodějské jubileum, významný nárůst počtu dospělých různého věku, kteří přijali svátosti křtu a biřmování. Připomíná pak učení církve o eucharistii, třetí svátosti uvádějící do křesťanského života, která je „tajemným středem svátostí… zdrojem a vrcholem celého křesťanského života.“

Ke slavení eucharistie – mše svaté – jsou podle arcibiskupa Graubnera věřící pozváni jako spoluúčastníci: „Máme možnost přidat všechny svoje těžkosti, problémy a kříže ke Kristově oběti a jako spoluobětníci je nabídnout nebeskému Otci na smír za hříchy světa.“ Duchovní užitek mše svaté však závisí také na připravenosti účastníka, připomíná olomoucký arcibiskup a zmiňuje Kristovu výzvu z evangelia sv. Matouše „Přinášíš-li svůj dar k oltáři a tam si vzpomeneš, že tvůj bratr má něco proti tobě, nech tam svůj dar před oltářem a jdi se napřed smířit se svým bratrem.“ Poté arcibiskup Graubner dodává: „Představte si, co by se stalo, kdybychom to vzali opravdu vážně. Mohlo by trvat mezi námi nějaké nedorozumění déle než do nejbližší mše svaté? Jak by to změnilo náš život a naše vztahy v rodinách i na pracovištích a v sousedství! Kolik trápení a infarktů by nebylo! Kolik by se zlepšilo i v našich vztazích s okolním světem!“

V závěru svého pastýřského listu vyzývá olomoucký arcibiskup věřící k tomu, aby Rok eucharistie využili k hlubšímu poznání i prožívání mše svaté a o toto prožívání se dělili se svými blízkými. Uvádí však také další konkrétní návrhy: pozvat na bohoslužbu ty, kdo se odcizili, nabídnout přípravu ke svatému přijímání těm, kteří u něj ještě nebyli, zajistit možnost přijímání Eucharistie pro staré a nemocné, kteří se do kostela nedostanou, přistupovat často ke zpovědi a využívat také příležitostí k soukromé modlitbě před svatostánkem. „Zvláštním vrcholem tohoto roku by měla být mimořádná oslava Božího Těla a adoračního dne farnosti,“ dodává arcibiskup Graubner a svůj list uzavírá slovy: „Kristus v Eucharistii se pak jistě ukáže jako lék na mnohé naše neduhy, a když prohloubíme svůj vztah k němu, posílí i naši víru.“ Plné znění pastýřského listu k Roku eucharistie je k dispozici v příloze.

(gra)