NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

O službě lektorské v radosti

By Publikováno 8. 11. 2012 24 září, 2019 Aktuality, Lektoři

Poslední říjnovou sobotu se v prostorách olomoucké arcibiskupské kurie uskutečnilo výroční setkání lektorů z různých míst olomoucké diecéze. Tyto desáté narozeniny společenství lektorů z farností blízkých i vzdálenějších Olomouci proběhly ve znamení radosti: radosti z opětovných i nových setkání, radosti ze vzájemného sdílení se a také radosti ze společně prožívaného programu.

Olomouc: První část setkání nabídla ohlédnutí Martiny Pavlíkové za osmi lety s kulturou řeči coby službou Božímu slovu. Půlhodinového vystoupení pastorační asistentky pro kulturu mluveného projevu bylo kompozicí krátkých textů z knihy E. Velly, myšlenek Matky Terezy, knihy prof. Petra Piťhy „Slyšte slovo a zpívejte píseň“, ale samozřejmě také z textů Písma. Vybrané úryvky byly doplněny svědectvím přednášející a jejími zkušenostmi s četbou Písma v tomto životním úseku, společným jmenovatelem všech předkládaných myšlenek byla právě radost z četby Božího slova. Tuto radost dokáže přinášet a umocňovat zvládnutí technické stránky mluveného projevu spolu s přesným uvědomováním si obsahu jednotlivých slov a jejich logickým členěním, které nám pomáhá hlouběji pronikat do Božího slova. To pak může účinněji formovat samotného čtenáře a následovně posluchače. Svatý Jakub ve svém listu píše: „Co to pomůže, moji bratři, říká-li někdo, že má víru ale nemá skutky? Může ho taková víra spasit?“ (Jak 2,14). Živá víra nemůže jinak než vést ke skutkům. Stejně tak touha naslouchat Božímu slovu a stále více do něho pronikat zákonitě musí vést ke skutku, kterým je schopnost předávat jasně a srozumitelně Boží slovo. To nás potom může lépe prostupovat, formovat a vést k dalším skutkům z víry, která může neustále růst a být posilována právě na základě četby Písma.

Druhou částí programu byla prohlídka katedrály sv. Václava. Průvodce Daniel Zouhar se pokusil lektorům přiblížit historii této významné dominanty Olomouce, pomohl jim lépe se zorientovat v množství umělecky zpracovaných výjevů a symbolů a představil také osobnosti biskupů, kteří se na výstavbě a dalších opravách či úpravách katedrály významně podíleli. Součástí prohlídky byla i návštěva krypty a prohlídka její současné expozice a sestoupení do vlastní hrobky olomouckých biskupů. I zde můžeme říci, že odhalování a poznávání hodnot zanechaných našimi předky nás vede k oživování a prohlubování naší víry.

Třetí část programu se přesunula opět do sálu olomoucké kurie. Během občerstvení se lektoři Božího slova věnovali hovorům o své službě a o svých zkušenostech. Ke slovu se opět dostalo téma radosti, ale ovšem z opačného pólu, jako pozastavení se nad otázkou: Čím to, že naše srdce nepřekypují radostí z víry a naděje ve zmrtvýchvstalého Krista natolik, aby tak tato radost vyzařovala i navenek? Odpověď je samozřejmě nasnadě: každý musí začít sám u sebe, setkáváním se s Kristem v tichu a modlitbě, při mši svaté a v přijímání eucharistie, ve společenství a četbě Písma, ve svátosti smíření a ve vzájemné modlitbě a také s prosbou o otevření pramene věčné radosti v našem srdci. To vše nabídlo také desáté setkání lektorů v Olomouci a všem sedmnácti účastníkům z osmi farností a sedmi děkanátů tak poskytlo větší chuť, radost a posilu do jejich další služby. Celé setkání totiž jako vždy vyvrcholilo závěrečnou mší svatou, která byla jak poděkováním, tak prosbou za všechny ve službě lektora Božího slova a jejich blízké.

Na příští setkání lektorů v Olomouci, které se opět uskuteční poslední říjnovou sobotu 26. října 2013, se můžeme těšit provázeni slovy Knihy moudrosti: „Modlil jsem se, a byl mi dán rozum, prosil jsem, a ducha moudrosti v úděl jsem přijal. Jí jsem dal přednost před žezly a trůny a bohatství ve srovnání s ní jsem pokládal za nic“ (Mdr 7,7-8).

Martina Pavlíková