NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Biskup Hrdlička požehnal nové hřiště kroměřížského Arcibiskupského gymnázia

By Publikováno 6. 9. 2012 24 září, 2019 Aktuality

Letošní školní rok v Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži byl jako každoročně zahájen slavnostní mší svatou v kostele sv. Mořice za účasti žáků a učitelů místní Církevní základní školy i studentů, učitelů a velkého počtu absolventů Arcibiskupského gymnázia.

Kroměříž: Na začátku mše svaté, po úvodním slově ředitelů obou církevních škol, přivítal školní kaplan P. Pavel Stuška hlavního celebranta, olomouckého světícího biskupa Josefa Hrdličku. Představil také všem přítomným nového jáhna Michala Zahálku, který bude v tomto školním roce na gymnáziu působit. Uvítán byl též nový kaplan zdejší farnosti, P. Antonín Fiala.

Biskup Hrdlička ve své promluvě mimo jiné zmínil, jak může mladý člověk bojovat s pokušením a škodlivými vlivy okolního prostředí vnitřním rozhodnutím a touhou po pravdě a čistotě. Někdy je k tomu zapotřebí pouze jemný stisk tlačítka ovladače a volba toho krásnějšího a pravdivějšího. Všem studentům popřál do nastávajícího školního roku hojnost darů Ducha Svatého a neustálou touhu po poznávání nových věcí.

Po skončení bohoslužby byli všichni přítomní pozváni do areálu gymnázia, kde bylo slavnostně požehnáno a otevřeno nové víceúčelové hřiště. Na úvod obřadu P. Stuška seznámil přítomné s důvody a průběhem stavby hřiště a financováním projektu. Celkové náklady na vybudování hřiště podle něj činily 990 tisíc korun a byly hrazeny z darů podnikatelů a sponzorů, rodičů studentů a přátel AG, z výtěžku školních plesů, z darů studentů a jiných drobných zdrojů.

Ředitel školy Štěpán Bekárek zavzpomínal na stavbu předchozího hřiště, které se osobně účastnil, a projevil vděčnost, že se vybudování nového hřiště uskutečnilo. Školní kaplan P. Stuška připomněl, že hřiště bude sloužit nejen studentům a zaměstnancům gymnázia, ale také žákům Církevní základní školy a širší veřejnosti. Biskup Hrdlička poté nové hřiště požehnal a přítomní hosté je přestřihnutím pásky otevřeli ke sportovním aktivitám.

Dvůr, na kterém se hřiště nachází, dříve zvaný „dlážděný“, byl přejmenován na „Tereziin dvůr“ podle spolupatronky Evropy sv. Edity Steinové, řeholním jménem Terezie Benedikty od Kříže. Jako upomínku na tento den každý z přítomných obdržel kartičku s fotografií sv. Edity Steinové a jejím životopisem.