NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Kněží ve Zlínském kraji se seznámí s problematikou domácího násilí

By Publikováno 8. 9. 2011 24 září, 2019 Aktuality

S cílem informovat širokou veřejnost o problematice domácího násilí zahájil krajský úřad Zlínského kraje v květnu letošního roku projekt „Nepřehlížejme domácí násilí“, který se věnuje prevenci tohoto negativního jevu. Jednou z akcí rozsáhlé kampaně je i seminář pro duchovní, kteří v regionu působí. Uskuteční se v pondělí 26. září 2011 v prostorách krajského úřadu.

Zlín: Seminář v rámci projektu Zlínského kraje „Nepřehlížejme domácí násilí“, určený pracovníkům církví, bude realizován ve dvou termínech: dopolední (8.30–12.00 hodin) a odpolední (13.00-16.30 hodin). Smyslem obou setkání bude informovat kněze a další účastníky o dané problematice a o možnostech a způsobech pomoci a podpory obětem. Mezi přednášejícími vystoupí pracovníci krajského úřadu, policie či probační a mediační služby. O konání semináře budou kněží všech devíti děkanátů Zlínského kraje informováni prostřednictvím svých děkanů, kteří tuto informaci obdrželi při své pravidelné schůzi 8. září v Olomouci.

Podle statistik Zlínský kraj nepatří k oblastem, kde domácího násilí vykazuje nadprůměrně vysoké počty šetřených případů. V posledních třech letech bylo na základě oznámených případů vykázáno mezi 5 až 7 % násilných osob, přičemž celkový počet řešených případů domácího násilí se pohybuje řádově ve stovkách ročně. Z informací krajského ředitelství Policie ČR je však patrné, že v případě Zlínského kraje je tento jev doprovázen vysokou latencí a zároveň brutalitou ze strany násilných osob vůči osobám ohroženým. Problém je navíc umocněn charakterem Zlínského kraje, který lze z pohledu sociálně demografické analýzy obyvatelstva řadit ke krajům spíše venkovského charakteru. Řada případů domácího násilí, které se odehrávají v malých obcích, v relativně úzké komunitě lidí, není proto z různých důvodů dlouhodobě řešena a dochází tím k prohlubování problému.

Intervenční centrum ve Zlíně od svého založení roku 2007 každoročně zaznamenává nárůst klientely. Převážnou většinu tvoří ženy, avšak zařízení eviduje i muže, a to nejen v partnerském vztahu, ale zejména v rámci transgeneračního násilí. Jako velmi závažná se jeví stoupající tendence evidovaného domácího násilí vůči seniorům, především ve věkové kategorii nad 80 let. Zvýšenou pozornost si také zaslouží vzrůstající počet případů domácího násilí v domácnostech, kde žijí nezletilé děti.

Projekt „Nepřehlížejme domácí násilí“ je financován státními prostředky z rozpočtu Ministerstva vnitra ČR a z rozpočtu Zlínského kraje. Partnery projektu jsou Intervenční centrum při Poradně pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Zlín, Krajské ředitelství Policie Zlínského kraje a Probační a mediační služba ČR. Jednotlivé aktivity pro konkrétní cílové skupiny budou probíhat od května do prosince roku 2011 a výstupem bude také sborník jednotlivých přednášek.

Zdroj: www.kr-zlinsky.cz/domacinasili