NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

V Mostkovicích byly požehnány zrestaurované gotické fresky

By Publikováno 18. 10. 2010 24 září, 2019 Aktuality, Památky

 

Dne 9. října proběhla slavnost žehnání gotických nástěnných maleb ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie v Mostkovicích za přítomnosti olomouckého světícího biskupa Mons. Josefa Hrdličky. Byla to poslední tečka za několikaletým náročným restaurováním maleb.

Mostkovice: K objevení ojedinělého souboru maleb z přelomu 14. a 15. století došlo při příležitosti provádění odvlhčení zdiva v kostele v roce 2001. Objev to byl vskutku zde nečekaný. Ve skutečnosti šlo o objevy dva. Druhým objevem bylo zjištění, že stěna pod malbami je vyzděna z opracovaného kvádrového kamenného zdiva, které je příznačné pro románskou dobu. Je pravděpodobné, že románská stavba pochází z doby olomouckého biskupa Jindřicha Zdíka; první písemná zmínka o Mostkovicích se totiž objevuje poprvé v soupisu kapitulního majetku z roku 1131. Původně se myslelo, že kostel pochází až z konce 14. století z roku 1393, ale po provedení dalšího průzkumu bylo jasné, že kostel má románské jádro, a tím je nalezené zdivo v apsidě a poté celá jižní stěna kostela, na níž se nachází i cyklus gotických maleb s výjevy ze života Panny Marie. Severní stěna se bohužel nedochovala z důvodů pozdějších přestaveb při rozšiřování kostela o boční loď v roce 1720. Zde se předpokládá, že byl cyklus maleb ze života Ježíše Krista.

Tyto dva objevy jsou velmi důležité. Mostkovický kostel se nyní stal nejstarším dochovaným kostelem na Prostějovsku a ojedinělý soubor nalezených figurálních maleb patří se svojí historickou i uměleckou hodnotou k nejvýznamnějším nově objeveným památkám středověkého monumentálního malířství v Českých zemích. Mariánský ikonografický cyklus maleb tvoří pás šesti jednotlivých výjevů – Smrt a nanebevzetí Panny Marie, Korunování Panny Marie, Panna Marie Ochranitelka, Sv. Jiří bojuje s drakem, Velké Ukřižování, Klanění Tří králů. Nástěnné malby sloužili ke katechezi, k pěstování a prohloubení mariánské úcty, ale hlavně k navázání osobního vztahu důvěry a pomoci k Panně Marii a ke zobrazeným světcům. V době, kdy byly namalovány, totiž většina členů církevní obce neuměla číst, proto obrazy lépe mohly pomoci k předání nauky a hlavně mohly pomoci probudit myšlenku na zobrazené postavy a je zpřítomnit v kostele. Kostel je totiž zvláštním místem setkání člověka s Bohem, prolnutím pozemského bojujícího světa se světem nebeským již vykoupeným. Zobrazené postavy se zde živě zpřítomňují, není zde hranice mezi pozemským a nebeským. Právě zde intenzivněji vnímáme, že věčnost se již odehrává zde v našem životě na zemi a že ti, kteří žijí věčnost, stojí vedle nás, aby nám pomáhali v rozhodování a v zápase mezi dobrem a zlem, aby nám pomáhali unést obtíže našeho života, aby nám pomáhali na cestě ke spáse. Proto jsou do cyklu vloženy obrazy Panna Marie Ochranitelka, Sv. Jiří bojuje s drakem, Velké Ukřižování. Po šesti stech letech obrazy opět vstupují do našeho života a jsou zcela aktuální i dnes. Zdá se, že dokonce pro nás byly namalovány. Podle průzkumu, byla malba, krátce po svém vzniku, zamalována pravděpodobně z důvodu reformace a popírání úcty ke svatým obrazům. Díky tomu se malby dochovaly ve výborném stavu, byly poškozeny pouze částečně pozdějšími přestavbami, vedením elektroinstalace a ve spodní části vzlínající vlhkostí zdiva.

Díky nesmírně pracné a trpělivé práci restaurátorek Miroslavy Trizuljakové a Marie Dočekalové i zásadní finanční podpoře Olomouckého kraje, můžeme i my dnes stát v úžasu před krásou celého díla.

Mgr. Alena Jemelková,
památkové oddělení Arcibiskupství olomouckého