NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Pastýřský list arcibiskupa Jana o povolání

By Publikováno 12. 2. 2010 23 června, 2022 Aktuality, Arcibiskup, Články – Graubner

Všem farnostem Arcidiecéze olomoucké pozdrav a požehnání!
Drazí bratři na sestry v Kristu,
nastala doba přihlášek do kněžského semináře. V naší diecézi se pravidelně modlíme za kněžská povolání při děkanátních poutích a věřím, že se za kněze a také za nová povolání ke kněžství modlíte i ve vašich farnostech a v rodinách.

V Roce kněží, který letos prožíváme na celém světě, bych rád tímto listem vyjádřil svou vděčnost kněžím, kteří věrnou službou, životem modlitby a naplňováním svého zasvěcení Kristu a jeho církvi pomáhají budovat Boží království ve světě.

Děkuji také všem věřícím, kteří se svými kněžími spolupracují a jsou jejich oporou. Ani nejlepší kněz neudělá pro věřící víc, než může vykonat jeden člověk. Má-li však dobré spolupracovníky, dokáže udělat dobra několikanásobně víc. Důležitá je ovšem i spolupráce v tom nejširším slova smyslu. Tím myslím zvláště na rodiny, které se snaží žít jako živá buňka církve. Velkoryse přijímají děti a vychovávají je v dobré lidi a křesťany, kteří jsou citliví k Božímu hlasu a touží žít jako přátelé Boží.

Rodina je prvním kněžským seminářem. Tam se kladou základy víry, tam se rozvíjejí osobnosti schopné žít pro druhé a jít za velkými ideály. Tam se učí lásce, která nehledá sebe a je věrná i za cenu oběti. K povinnostem křesťanských rodin patří výchova nových generací křesťanů. Projevem zodpovědnosti rodičů za společenství církve i rodičovskou hrdostí je touha vychovat děti tak, aby je Bůh mohl povolat k důvěrnému přátelství s Ježíšem a ke kněžské službě. Rodina by měla počítat s tím, že jedno dítě vychová pro Boha, i když mu nechá naprostou svobodu volby povolání. Vezmou-li rodiny svůj úkol vážně, pak nejen přibude kněží, ale uzdraví se i mnohé rodiny. Děkuji všem rodičům, kteří tak budují své rodiny.

Zvláště chci oslovit vás, mladí muži, kteří jste si někdy s myšlenkou na kněžství zahrávali, nebo máte touhu žít pro druhé, prohlubovat své přátelství s Ježíšem a pomáhat lidem na cestě spásy. Promluvte si s knězem o své životní cestě a hledejte spolu s ním, jestli Bůh nevolá také vás ke kněžství. Pokud byste viděli, že to může být vaše cesta, můžete u něj získat bližší informace o přihláškách. Také je možné navštívit Arcibiskupský kněžský seminář v Olomouci, kde se konají setkání pro ty, kteří o kněžském povolání uvažují.

S přáním radosti z Kristova přátelství každého z vás zdraví a všem ze srdce žehná
arcibiskup + Jan


Olomouc, Křtu Páně 2010