Logo poutnictví

Poutní místa na Moravě a ve Slezsku

(Milostný obraz)Svatý Kopeček u Olomouce

kraj Olomoucký, arcidiecéze olomoucká, děkanát Olomouc

Pouť k Panně Marii Svatokopecké

Středa 15. srpna 2018 - Slavnost Nanebevzetí Panny Marie (9:00 a 18:00)
13.–17. srpna - Příměstský tábor pro prarodiče s vnoučaty

Poutě a akce pořádané v roce 2018

Poloha: 8 km severovýchodně od Olomouce, odtud směr Opava v Chvalkovicích (místní část Olomouce) odbočit vpravo na Svatý Kopeček 382 m n.m., dříve Hora premonstrátská, Svatá Hora. Mapa.

Týdenní přehled bohoslužeb
Stránky baziliky  Matice svatokopecká  Sestry premonstrátky 

Historie a popis poutního místa: vznik poutního místa je spojen se jménem zámožného olomouckého obchodníka s vínem Jana Andrýska (žil v letech 1595-1673), který slíbil postavit na kopci, tehdy zvaném Svatá hora, nad Olomoucí kapli. Legenda říká, že při vyhledávání místa pro budoucí kapli přišel na pahorek podobající se místu, na němž se mu Matka Boží zjevila ve snu. Výstavbou kaple (vysvěcené r. 1633) postavené na pozemku premonstrátského opatství Klášterní Hradisko u Olomouce začíná trvalé sepětí budoucího poutního místa s premonstrátskou řeholní komunitou, která zde působila od r. 1151. Klášter byl na tomto místě založen v r. 1078 olomouckým údělným knížetem Ottou Sličným; do r. 1149 zde byli břevnovští benediktini. 

Legenda949.jpg (43289 bytes) Legenda951.jpg (41536 bytes) Dobova pohlednice.jpg (18466 bytes) Lidova kresba.jpg (37250 bytes) Starsi obrazek.jpg (24100 bytes)

O nynějším milostném obrazu Panny Marie vypráví legenda, že poustevník, který byl ustanoven službou u kaple, byl probuzen líbezným zpěvem poutníků, kteří v kapli položili na oltář mariánský obraz a pak zmizeli. Dnes převažuje mínění, že jde o hodnotnou plastiku dříve umístěnou a uctívanou někde na vhodném místě v přírodě, která po dostavbě obohatila kapli i dnešní chrám a stala se "paladiem" kraje. Ve třicetileté válce byla kaple zničena, později obnovena; pro narůstající počet poutníků vybudovali premonstráti z Hradiska v letech 1669-79 nový prostorný kostel podle návrhu vlašského architekta Giovanniho Pietra Tencalla. Uzavřený poutní areál na Svatém Kopečku sestává z chrámu titulu Navštívení Panny Marie dále obytných a účelových budov, ambitů s kaplí; je cenným barokním dílem 17. a počátku 18. stol., jeho výstavby a výzdoby se zúčastnili přední umělci tehdejší doby. Celková hloubka areálu je kolem 70 m.

Letecky pohled.jpg (37126 bytes) (Nové ukončení věží)
Ambity936.jpg (42114 bytes) Ambity973.jpg (31784 bytes) Interier kaple.jpg (33410 bytes) Ambity956.jpg (19824 bytes) Ambity966.jpg (21029 bytes) Svate schody972.jpg (26722 bytes)

Chrámové průčelí spolu s bočními křídly (celková délka 97 m) vytváří architektonicky velice působivý celek; má bohatou sochařskou výzdobu: v průčelní zdi u vchodu je alegorie božských ctností - víry, naděje a lásky, autor J. Winterhalter, v nikách v průčelí jsou sochy Panny Marie s Ježíškem, sv. Štěpána, sv. Augustina a sv. Norberta. Nad horizontální římskou atikou obou křídel jsou sochy dvanácti apoštolů a sv. Šebestiána a sv. Rocha, ochránců před morem. Autorem je J. Winterhalter. Při pohledu na Olomouc vynikne záměr architekta v situování poutního místa, to jest prodloužit podélnou osu kostela směrem k bývalému premonstrátskému opatství Klášterního Hradiska (6 km, nyní vojenská nemocnice). V blízkosti chrámu je kříž věnovaný v r. 1909 prarodiči Jiřího Wolkra, pozdějšího básníka, manžely Skládalovými jako projev radosti nad narozením vnuka. S oběma bočními jednopatrovými křídly jsou po obou bocích kostela spojeny další prostory: zimní kaple a svaté schody jako připomínka 28 schodů v jeruzalémském paláci Pilátově, po nichž Kristus vystupoval před svým odsouzením. Ve vrcholové části schodiště je krásná řezbářská práce Pieta od uničovského Jiřího Heinze. Za přesbytářem kostela je rozsáhlé nádvoří se sousoším sv. Norberta uzavřené do půlkruhu otevřeným ambitem s křížovou cestou, do jehož středu je vestavěna kaple Jména Panny Marie s centrální oválnou dispozicí uzavřenou klenbou kopule. V ambitu jsou ještě dvě menší kaple kajícníků sv. Petra a sv. Maří Magdaleny. 

Interier chramu.jpg (42082 bytes) Interier shora937.jpg (38308 bytes) Interier899.jpg (40945 bytes) Varhany947.jpg (39237 bytes) Klenba presbytare.jpg (53845 bytes) Interier924.jpg (47790 bytes) Interier944.jpg (37405 bytes)
Interier903.jpg (39391 bytes) Varhany948.jpg (42330 bytes)

Poutní kostel sestává z hlavní a příčné lodi, má valenou klenbu, kopuli a osm bočních kapli. Interiér chrámu oslní prostorností, výtvarnou výzdobou a světlostí. Valená klenba s lunetami v presbytáři a lodi je celá pokryta plastickou štukou vyplněnou v symbolech invokace litanie loretánské a velké freskové obrazy Nejsvětější Trojice, Boží oslava a nanebevzetí Panny Marie. Na vítězném oblouku je malba připomínající korunovaci milostného obrazu z r. 1732 a znaky všech zemí tehdejší rakouské monarchie. Štuková výzdoba kruchty vytváří spolu s varhanami harmonický celek řazený mezi evropské pozoruhodnosti. Chrámová kopule s lucernou spočívá na čtyřech pilířích, je vyzdobena freskovými obrazy zobrazujícími události ze života šesti starozákonních žen: Sáry, Rebeky, Abigail, Betsabé, Judith a Ester. Hlavní oltář vhodně včleněný do přemíry uměleckého bohatství je mistrovským dílem navrhovatele Baltassare Fontany. Na stěnách presbytáře jsou ve stříbře tepané obrazy vztahující se k událostem při založení kostela. Boční kaple od vchodu, evangelijní strana: Nejdražší krve Páně, sv. anděla strážce, sv. Augustina, sv. Josefa. Epištolní strana: Bolestná Panna Maria, sv. Pavlína (patronka Olomouce - na tomto místě stávala původní kaple zakladatele poutního místa kupce Andrýska), sv. Norberta a sv. Jáchyma. Mramorový obětní stůl, ambon a sedes z r. 1977 podle návrhu ing. arch. T. Černouška. Svatý Kopeček patří svou polohou, architekturou a výtvarnou výzdobou mezi mimořádně zdařilé barokní stavby, je dílem mnoha umělců jak ze zemí za Alpami a Vídně tak i řady umělců moravských a olomouckých.

Svaty otec v bazilice.jpg (22826 bytes) Setkani s mladezi.jpg (29672 bytes)

Poutní místo zažívalo ve své historii období rozkvětu i úpadku, tak jak se v dějinách měnily poměry. Zde jen připomeneme, že při osvobozování Olomouce v květnu 1945 chrám hořel, ale neshořel. Podařilo se zachránit a obnovit věže a vnější chrámovou fasádu. V roce 1950 byli premonstráti odvlečeni a vrátili se zde až 11. února 1990. Následovaly významné události, kdy bazilika byla poctěna titulem "bazilika minor" a v roce 1995 navštívil Sv. Kopeček Jan Pavel II. a setkal se zde s mládeží.

Poutě:  Hlavní poutě  - na svátek Navštívení Panny Marie (31. 5.), neděle po svátku Nanebevzetí Panny Marie (15. 8.) a následující pondělí a úterý, poslední neděle v říjnu. 

Pravidelné bohoslužby:

Před každou mší svatou v bazilice je možné přistoupit ke svátosti smíření.
Od pondělí do soboty je možno se zúčastnit taky mše sv. v 6:45 u sester premonstrátek v Norbertinu, v neděli je tato mše sv. v 6:00.
Každou sobotu v 15:30 je možno se zúčastnit mše sv. v hospici.

Poutní zájezdy a s nimi spojené náležitosti je vhodné předem domluvit na níže uvedeném telefonní čísle, e-mailem nebo dopisem.

Duchovní správa (strahovští premonstráti):
Římskokatolická farnost, Sadové nám.1, 779 00 Olomouc - Svatý Kopeček
Tel: 777 742 176 nebo 585 385 342, e-mail: fasvatykopecekuo@ado.cz
Titul - bazilika Navštívení Panny Marie.

Turistické informace pro poutníky: z žel. stan. Olomouc, autobus na Svatý Kopeček. Z žel. stan. Hlubočky-Mariánské údolí - m - 6 km.  Na Svatém Kopečku je zoologická zahrada.

 

Malá pouť za velké věci

Obří kříž vedoucí na Svatý Kopeček půjde zase vidět. Alej čeká velká obnova

Fotogalérie z Díkůvzdání
Fotogalérie z Oslav výročí Fatimy
Stovky Romů se 16. září 2017 v dešti vydaly na pouť na Svatý Kopeček

Fotografie z CSM v Olomouci

Noční putování mezi Svatým Kopečkem a Svatým Hostýnem - 1. album   2. album

Stovky věřících Romů na pouti 2016

Poutní místo čeká rozsáhlá obnova další informace

V neděli 2. října 2016 byla slavena mše svatá s poděkováním za úrodu

Putování mezi Svatým Kopečkem, Svatým Hostýnem a Velehradem po trase Moravské compostely

ČT opakuje seriál o poutních místech - zde je díl o Svatém Kopečku

Otec Gorazd - (Ne)všednost

Dvě významné moravské baziliky a jejich propojení během jediné noci

Stovky Romů přilákala pouť 2014 na Svatý Kopeček

Matice svatokopecká devadesátiletá